Logowanie

DZ. URZ. 2011.273.2208

Tytuł:

uchwała nr LXXI/412/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie : uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Gminy Gdów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 273 pozycja: 2208
Hasła:Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

UCHWAŁA NR LXXI/412/2010 RADY GMINY GDÓW z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie : uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 20102015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. z Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z póź.zm), art.21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (T.j. Dz.U. z 2005r, Nr 31, poz. 266 z póź.zm) Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010-2015" jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Uchwala się "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy" jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów. § 4. Tracą moc: 1) Uchwała Nr IX/63/94 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 1994r w sprawie: miesięcznych stawek czynszu najmu (czynsz regulowany) za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób gminy Gdów. 2) Uchwała Nr XXX/200/2000 Rady Gminy gdów z dnia 07 grudnia 2000r w sprawie: podwyższenia stawki bazowej czynszu regulowanego oraz wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IX/63/94 w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu (czynsz regulowany) za lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób gminy Gdów. 3) Uchwała Nr XXIX/185/96 Rady Gminy Gdów z dnia 03 października 1996r w sprawie: określenia wysokości czynszu za lokale socjalne. 4) Uchwała Nr XXXVIII/272/97 Rady Gminy Gdów z dnia 26 czerwca 1997r w sprawie zasad zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Gdów oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 5) Uchwała Nr XLVI/308/98 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 1998r w sprawie: poszerzenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Gdów o sprawy z zakresu budownictwa komunalnego i potrzeb mieszkaniowych w Gminie Gdów oraz zatwierdzenia regulaminu postępowania przy przydziale mieszkań. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: XNHUC-LMKWC-YVMFU-UWXLC-ECZBD. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/412/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010 r. Zalacznik1.pdf ZŁĄCZNIK Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/412/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010 r. Zalacznik2.pdf ZAŁĄCZNIK Nr 2

Id: XNHUC-LMKWC-YVMFU-UWXLC-ECZBD. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.588.6853

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.172.1370

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. 2011.235.1906

  uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Proszowice.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.273.2207

  uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 • DZ. URZ. 2011.273.2206

  uchwała nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.273.2205

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.273.2204

  uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.273.2203

  uchwała nr IV/53/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.