Logowanie

DZ. URZ. 2011.273.2215

Tytuł:

uchwała nr III/41/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Gminy Koszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 273 pozycja: 2215
Hasła:Parkowanie

UCHWAŁA NR III/41/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 , art.13 b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach z późniejszymi zmianami ust.5 w § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 5. Opłaty określone w ust.1 i 1a pobierane będą przez inkasenta opłaty parkingowej, posiadającego upoważnienie do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach i identyfikator . § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: XNPZC-OYASN-FASMC-HBJTB-LHFFI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.517.5157

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: KOSZYCE, WŁOSTOWICE i SOKOŁOWICE w Gminie KOSZYCE , przyjętego Uchwałą Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 marca 2004 roku

 • DZ. URZ. 2012.1901

  uchwała nr IX/98/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2011.586.6749

  uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

 • DZ. URZ. 2012.3934

  uchwała nr X/111/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.273.2214

  uchwała nr III/38/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: Regulaminu powołania i organizacji pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszycach

 • DZ. URZ. 2011.273.2213

  uchwała nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. 2011.273.2212

  uchwała nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

 • DZ. URZ. 2011.273.2211

  uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2011.273.2210

  uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Koszyce na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.