Logowanie

DZ. URZ. 2011.305.3657

Tytuł:

uchwała nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Małogoszczu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 305 pozycja: 3657
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR 9/70/11 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  Na  podstawie  art.18  ust.  2 pkt.  8,  art.  40  ust.1,  art.  41  ust.1  i art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ? t. j. z późn. zm. ) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (  Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  136,  poz.  969  ­  t.j.  z późn.  zm.  ),  art.  6 ust.  13  ustawy  z dnia 12 stycznia  1991 roku o podatkach i opłatach  lokalnych1) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ­ t. j. z późn.  zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. )  Rada Miejska uchwala co następuje:  § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały  oraz wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomosci "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od  nieruchomości" stanowiący załącznik Nr 2A do niniejszej uchwały.  § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  § 5. Określa się wzory deklaracji podatkowych przeznaczonych dla Agencji Nieruchomości Rolnych.  1. Deklaracja na podatek rolny DR­ stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.  2. Deklaracja na podatek leśny DL­ stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.  3. Deklaracja na podatek od nieruchomości ( grunty ) DN­ stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.  § 6. Tracą  moc:  uchwała  Nr  2/14/06  Rady  Miejskiej  w Małogoszczu  z dnia  6 grudnia  2006  r.  w sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i deklaracji  podatkowych  oraz  uchwała  Nr  3/11/10  Rady  Miejskiej  w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej  w Małogoszczu  z dnia  6 grudnia  2006  r.  w sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i deklaracji  podatkowych.  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.   


Przewodniczący Rady  Miejskiej  Adam Świerczyński

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1.  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2. dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  /Dz.  Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999/.  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ­  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: OYESM­MITLA­NEWGQ­LKDSN­ZXGSJ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc 1  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik2.doc 2  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik3.doc 2A  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik4.doc 3  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik5.doc 4  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik6.xls 5 

Id: OYESM­MITLA­NEWGQ­LKDSN­ZXGSJ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik7.xls 6  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011 r. Zalacznik8.xls 7 

Id: OYESM­MITLA­NEWGQ­LKDSN­ZXGSJ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.305.3656

  uchwała nr 9/69/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.305.3655

  uchwała nr 9/68/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .

 • DZ. URZ. 2011.304.3654

  uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.304.3653

  uchwała nr 59/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.304.3652

  uchwała nr 58/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.