Logowanie

DZ. URZ. 2011.305.3658

Tytuł:

uchwała nr 9/71/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Małogoszczu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 305 pozycja: 3658
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR 9/71/11 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  8,  art.  40  ust.  1,  art.  41  ust.  1 i  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ?  t.j.  z późn.  zm.),  art.  10  ust.  1 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613  ?  t.  j.  z późn.  zm.  ),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012  r.  (  M.P.  Nr  95,  poz.  961  ),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  20  października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M. P. Nr  95, poz. 962 ) Rada Miejska uchwala co następuje:  § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ­ 586,00 zł.  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ­ 728,00 zł.  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton ­ 820,00 zł.  2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:   


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita( w tonach  Stawka podatku ( w złotych )  )  nie mniej niż  mniej niż  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za równoważne  1  DWIE OSIE  12  13  14  15  TRZY OSIE  12  17  19  21  23  25  CZTERY OSIE I WIĘCEJ  12  25  27  29  31  17  19  21  23  25  1058,00  1114,00  1168,00  1402,00  1522,00  1872,00  1402,00  1638,00  1988,00  2222,00  2340,00  1226,00  1288,00  1522,00  1756,00  1846,00  2104,00  1662,00  1870,00  2106,00  2730,00  2730,00  13  14  15  1088,00  1134,00  1134,00  1168,00  1288,00  1344,00  1402,00  1466,00  2  3  inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  4 

25  27  29  31 

3) Od  ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ­ 1170,00 zł. 

Id: KCSXR­ULQHP­FEGCT­YUIBP­ZNUFE. Podpisany

Strona 1

4) Od  ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w  tonach)  nie mniej niż  mniej niż  Stawka podatku (w złotych) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne  1052,00  1520,00  1870,00  2074,00  1988,00  2458,00 

inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych  1240,00  1756,00  1988,00  2180,00  2104,00  2710,00 

DWIE OSIE  12  18  25  31  TRZY OSIE I WIĘCEJ  12  40  40  18  25  31 

5) Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego ­ 586,00 zł.  6) Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego:   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  nie mniej niż  mniej niż  Stawka podatku (w złotych)  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne  3  644,00  700,00  1168,00  1168,00  1226,00  1402,00  1756,00  1288,00  1474,00  inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  4  934,00  1006,00  1402,00  1288,00  1402,00  1522,00  1988,00  1402,00  1584,00 

1  JEDNA OŚ  12  18  25  DWIE OSIE  12  28  33  38  TRZY OSIE I WIĘCEJ  12  38 

2  18  25 

28  33  38 

38 

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniejszej niż 30 miejsc ­ 1146,00 zł  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1402,00 zł  § 2. Traci  moc  uchwała  Nr  32/258/10  Rady  Miejskiej  w Małogoszczu  z dnia  9 listopada  2010  r.  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

Id: KCSXR­ULQHP­FEGCT­YUIBP­ZNUFE. Podpisany

Strona 2

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  Adam Świerczyński

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: KCSXR­ULQHP­FEGCT­YUIBP­ZNUFE. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.305.3657

  uchwała nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. 2011.305.3656

  uchwała nr 9/69/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.305.3655

  uchwała nr 9/68/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .

 • DZ. URZ. 2011.304.3654

  uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.304.3653

  uchwała nr 59/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.