Logowanie

DZ. URZ. 2011.322.2680

Tytuł:

uchwała nr KI-411/256/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. wsprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 322 pozycja: 2680
Hasła:Dotacje,Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR KI-411/256/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011 r. znak sprawy: KI-43-005/21/11

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) or z e k a o stwierdzeniu niewa ności uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości. UZASADNIENIE Uchwała Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 12 maja 2011 r. Rada Gminy Bochnia podejmując przedmiotową uchwałę, postanowiła w § 1 ust. 2 uchwały oraz w § 1 ust. 1 i 2, a tak e w § 3 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały, stanowiącego regulamin udzielania dotacji z bud etu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bochnia, i dofinansowaniu będą podlegały wydatki poniesione na utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji budynków mieszkalnych, tj.: zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załadunek, transport i składowanie odpadów. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 18 maja 2011 roku postanowiło wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia niewa ności przedmiotowej uchwały z uwagi na stwierdzone w niej istotne naruszenie prawa. Organy Gminy zostały powiadomione o terminie ponownego rozpatrywania sprawy oraz o mo liwości uczestniczenia uprawnionych przedstawicieli w posiedzeniu Kolegium. Zgodnie z dyspozycją przywołanego w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mo e polegać na udzielaniu dotacji celowej


w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z bud etu gminy lub bud etu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: 1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osób fizycznych. Zasady udzielania dotacji celowej, zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Jak podniesiono w uchwale wszczynającej postępowanie o stwierdzenie niewa ności badanej uchwały, określone przez Radę Gminy cele dofinansowania nie stanowią kosztów inwestycyjnych, w związku z czym postanowienie Rady Gminy o dofinansowaniu zabezpieczenia odpadów azbestowych, załadunku, transportu i składowania odpadów, naruszają art. 403 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. Całość zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie pokryć dachowych lub elewacji nie jest inwestycją z zakresu ochrony środowiska, tak więc nie jest mo liwe udzielenie dotacji z bud etu Gminy na podstawie wy ej wskazanych przepisów ustawy ? Prawo ochrony środowiska. Z argumentami Kolegium nie zgadza się Rada Gminy Bochnia, co wynika z przesłanego w dniu 31 maja 2011 r. pisma podpisanego przez Wójta Gminy. Jak wynika z treści pisma, ?Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z azbestu na inne, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w tym poprzez jego zdjęcie, wywiezienie na odpowiednie dla składowania tego typu odpadów składowisko, jest niewątpliwie wydatkiem mieszczącym się w pojęciu kosztów inwestycyjnych?. Przytoczony dział VII w tytule I ustawy Prawo ochrony środowiska ?Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizowaniu inwestycji? oraz art. 71 ust. 2 pkt 1 o treści: ?W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska? nie stanowi podstawy podjętej przez Radę uchwały. W tym miejscu Kolegium nadmienia, e brak mo liwości udzielenia dotacji na przedsięwzięcia nie będące inwestycją z zakresu ochrony środowiska nie pozbawia Gminy mo liwości finansowania określonych przez Radę Gminy przedsięwzięć. Mogą być one realizowane w formie wydatków bezpośrednich z bud etu Gminy Bochnia na podstawie zawieranych umów, dla których podstawą prawną jest art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 403 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Po ponownej analizie przedmiotowej uchwały i zapoznaniu się z wyjaśnieniami przedstawionymi w piśmie Wójta Gminy Bochnia, Kolegium podtrzymało swoje stanowisko, zgodnie z którym, co wskazano wy ej, dotacja na cel określony przez Radę Gminy Bochnia w swej uchwale nie stanowi kosztów inwestycyjnych. W związku z tym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie orzekło, jak w sentencji niniejszej uchwały.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ? zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95/.

POUCZENIE

Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tą nale y wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym nale y to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium Mateusz Winiarz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.292.2399

  uchwała nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.156.257

  uchwała nr LXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają się o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3858

  uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia ?Gminnego regulaminu udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1135

  uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym środków z budżetu Gminy Wierzchowo przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Wierzchowo.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.465

  uchwała nr LX/442/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie swoich nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.322.2679

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-5-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia, że uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice została wydana z naruszeniem prawa.

 • DZ. URZ. 2011.322.2678

  uchwała nr IX/114/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.

 • DZ. URZ. 2011.322.2677

  uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.322.2676

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.322.2675

  uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.