Logowanie

DZ. URZ. 2011.33.705

Tytuł:

uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Bytów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-28
Organ wydający:Rada Miejska w Bytowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 33 pozycja: 705
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Bytów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2) ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bytowskiego, uchwala się, co następuje: § 1. Zalicza się drogi do kategorii dróg gminnych i ustala ich przebieg na terenie Gminy Bytów zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczony na mapach stanowiących załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 152, poz. 1018.

Id: BNWRA-OCREY-YZSOY-RDIWZ-HLYHL. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Drogi zaliczane do kategorii dróg gminnych

Lp. Nazwa ulicy Przebieg 1. Kąpielowa Od drogi powiatowej nr 1803G- ul. Bydgoskiej do granic miasta Od ul. Zbożowej do granicy obrębu Mądrzechowo Od ul. Kościerskiej do granicy obrębu Mądrzechowo

Obręb 105 Bytów

Nr działki 75

Powierzchnia pasa Długość Szerokość pasa drogowego (m2 ) ulicy (m) drogowego (m ) 1361 190,00 7,16

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wichrowe Wzgórza Zbożowa

Mądrzechowo Mądrzechowo Mądrzechowo

4/41, 4/28, 4/66, 4/59, 4/29 10 20/3

11336 6700 4600 4260 3165 39125

980,00 830,00 785,00 345,00 335,00 2765,00

11,57 8,07 5,86 12,35 9,45 14,15

Sportowców Od ul. Kościerskiej do granicy obrębu Mądrzechowo Sosnowa Jaworowa Świerkowa Od ul. Kościerskiej do działki nr 31/11 Od ul. Sosnowej w kierunku do ul. Sosnowej

Mądrzechowo część działki 32/26 i 34 Mądrzechowo część działki 32/26 40/1, 232/28 212, 226, 209, 209/1 37/11, 232/19 53, 45/3, 45/14 60/25 60/13 66, 96, 125 71 73/17 79 91 130,126,167 część działki 55/12 część działki 55/12 74/1, 74/2 42, 109,113 66 21 43

Od ul. Kościerskiej do granic obrębu Mądrzechowo Mądrzechowo Od ul. Świerkowej wzdłuż ul. Kościerskiej Od ul. Kościerskiej do działki 45/13 Od ul. Kościerskiej wzdłuż ulicy Kościerskiej Od ul. Kościerskiej do nasypu kolejowego Od ul. Kościerskiej do granicy obrębu Mądrzechowo Od ul. Brylantowej do ul. Szafirowej Mądrzechowo Mądrzechowo Mądrzechowo Mądrzechowo Mądrzechowo Mądrzechowo Mądrzechowo Mądrzechowo

8. 9.

Topolowa Lobeliowa

6266 5801 11390 9300 7200 2469 4300 1574 19200 4410 2590 16632 16000 700 15900 1000

390,00 1000,00 500,00 1370,00 600,00 275,00 440,00 260,00 1810,00 285,00 165,00 1530,00 2100,00 170,00 1895,00 300,00

16,06 5,80 22,78 6,79 12,00 8,98 9,77 6,05 10,61 15,47 15,70 10,87 7,62 4,12 8,39 3,33 Strona 1

10. Piaskowa 11.. Dolna 12. Platynowa 13. Rubinowa

14. Brylantowa Od ul. Szafirowej do ul. Platynowej 15. Diamentowa Od ul. Brylantowej do ul. Dolnej 16. Kamienna 17. Miodowa 18. Olimpijska 19. Tęczowa 20. Spacerowa 21. Spokojna 22. Chabrowa 23. Zielna

Od ul. Szafirowej do granicy obrębu Mądrzechowo Mądrzechowo Od ul. Pomorskiej do Hotelu Bismarck Od ul. Pomorskiej do ul. Miodowej Od ul. Pomorska do granicy obrębu Dąbie Od ul. Pomorskiej do granicy z obrębu Dąbie Od ul. Spacerowej do dz. nr 363/1L Od ul. Pomorskiej do dz. nr 114 Od ul. Spacerowej Dąbie Dąbie Dąbie Dąbie Dąbie Dąbie Dąbie

Id: BNWRA-OCREY-YZSOY-RDIWZ-HLYHL. Podpisany

do ul. Chabrowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Przebieg drogi gminnej - ul. Kąpielowej w Bytowie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf Przebieg dróg gminych w miejscowości Dąbie Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.pdf Przebieg dróg gminnych w miejscowości Mądrzechowo

Przewodniczący Leszek Waszkiewicz

Id: BNWRA-OCREY-YZSOY-RDIWZ-HLYHL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1715

  uchwała nr XXI/9/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów

 • DZ. URZ. 2009.258.2036

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.704

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Rumi

 • DZ. URZ. 2011.32.703

  ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.702

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.32.701

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.32.700

  uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.