Logowanie

DZ. URZ. 2011.33.706

Tytuł:

uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-28
Organ wydający:Rada Miasta Sztum
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 33 pozycja: 706
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR V/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 oraz 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dokonuje się następujących zmian: 1) § 5 otrzymuje brzmienie: 1. Zwrot dotacji następuje zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 2. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały, w szczególności wykaz klubów, rodzaj zadania oraz wysokość przekazanych środków finansowych jak również podlegających zwrotowi będzie przedkładane Radzie Miejskiej w Sztumie w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni. 2) Dopisuje się § 6: ?Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu, wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotacje wraz z przyznanymi kwotami oraz informacje o rozliczeniu przyznanych przez gminę dotacji klubom sportowym zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Sztum.? § 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Id: MSBXF-DSRWG-UEJDZ-DHNHM-OGWTB. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie Czesław Oleksiak

Id: MSBXF-DSRWG-UEJDZ-DHNHM-OGWTB. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 r. Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z realizacją ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), a w ślad za nią Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Z uwagi na fakt, iż kluby sportowe będą otrzymywały dotacje w zakresie rozwoju sportu na wniosek składany 30 dni przed terminem realizacji zadania, mając na uwadze art. 221 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w myśl którego organ jednostki samorządu terytorialnego zobligowany jest do zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji oraz jej rozliczenia zasadne jest wprowadzenie zapisu mówiącego o podawaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu, jak również podanie informacji o przyznanych kwotach poszczególnym klubom oraz informacji o rozliczeniu przyznanych dotacji. Ułatwi to pracę klubom sportowym, gdyż informacja będzie ogólno dostępna a tym samym zostanie zapewniona zasada jawności postępowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Ponadto zmianie uległa treść § 5, mówiącego o zwrocie dotacji, która następuje zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe podjecie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Id: MSBXF-DSRWG-UEJDZ-DHNHM-OGWTB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.12.315

  uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI/406/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.12.314

  uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2012.193

  uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. 2012.2518

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu porządkowego boiska sportowego położonego przy Bulwarze Zamkowym w Sztumie?.

 • DZ. URZ. 2011.87.1798

  uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.33.705

  uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Bytów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2011.32.704

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Rumi

 • DZ. URZ. 2011.32.703

  ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.702

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.32.701

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.