Logowanie

DZ. URZ. 2011.39.914

Tytuł:

uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 39 pozycja: 914
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR V/29/11 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn. Na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami: Dz. U. z 2008, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 i Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz.1228 oraz Nr 229, poz. 1228/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28 , poz. 146, Nr 106, poz. 675/ Rada Miejska w Kwidzynie uchwala co następuje: § 1. Określa się zasady udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: MOVVY-INESD-JYDFN-VWVQN-XNTEH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011 r. REGULAMIN zasady udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn § 1. 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 Nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem pkt 1d. 2. Dotacje są udzielane na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych w formie pisemnej z podmiotami wnioskującymi o przyznanie dotacji na realizacje zadań, o których mowa w ust. 1, po rozpatrzeniu kompletnych wniosków złożonych na formularzach, będących załącznikami do regulaminu. § 2. Kryteriami obowiązującymi przy wyborze inwestycji do finansowania lub dofinansowania będą: 1) wielkość powierzchni przeznaczonej do modernizacji, 2) uzyskiwany efekt ekologiczny § 3. 1. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski, których przedmiotem będzie zmiana ogrzewania z węglowego na ekologiczne lub usunięcie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest. 2. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu dotacji. 3. W przypadku, gdy wniosek będzie zawierał braki to w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca będzie o nich poinformowany, jak też zostanie mu wyznaczony termin do ich usunięcia. 4. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek ten pozostanie bez rozpatrzenia. § 4. Warunkiem uzyskania dotacji jest: 1) złożenie wniosku przed rozpoczęciem wykonania zamierzonego zadania w terminach określonych w § 5 wg wzoru określonego w załącznikach 1-2 niniejszego regulaminu, 2) dotrzymanie warunków umowy zawartej z Gminą Miejską Kwidzyn (wzory umów stanowią załączniki 34 do niniejszego regulaminu). § 5. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń. 2. Wnioski o przyznanie dotacji na rok następny należy składać do dnia 30 września każdego roku z zastrzeżeniem § 9. 3. Wnioski o przyznanie dotacji, dotyczące zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne, należy składać przed rozpoczęciem inwestycji, posiadając odpowiednie zezwolenia na jej wykonanie.

Id: MOVVY-INESD-JYDFN-VWVQN-XNTEH. Podpisany

Strona 1

4. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski i nie wykonali w danym roku zadania, planując je na przyszły rok, mogą ponownie złożyć wniosek, o którym mowa w § 4. 5. Wnioski, które zostały złożone w 2009 roku, a nie zostały zrealizowane z powodu braku środków finansowych w budżecie, będą rozpatrywane w 2011 roku. § 6. 1. Do wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty: wyciąg z księgi wieczystej modernizowanej nieruchomości, potwierdzenie możliwości wykonania danego przedsięwzięcia przez odpowiednie organy oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem oraz zgoda osób uprawnionych na realizacje zadania objętego wnioskiem. 2. Do wniosku na zmianę ogrzewania muszą być dołączone następujące dokumenty: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie inwestycji, która będzie realizowana, dokument potwierdzający, że w lokalu nie ma ogrzewania gazowego. 3. Do wniosku na usunięcie wyrobów zawierających azbest muszą być dołączone następujące dokumenty: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie inwestycji, która będzie realizowana i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie miasta wystawione dla firmy, która wykona usługę polegającą na demontażu wyrobu zawierającego azbest. 4. O dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się osoby modernizujące obiekty budowlane z zabudowanymi elementami zawierającymi azbest: 1) we własnym budynku jednorodzinnym lub gospodarczym, 2) w części budynku mieszkalnego lub gospodarczego będącego współwłasnością kilku osób fizycznych za zgodą wszystkich współwłaścicieli, 3) w budynku jednorodzinnym na koszt najemcy za zgodą właściciela budynku, 5. Osoby chcące wymienić piec opalany węglem, koksem itp. na kocioł ekologiczny powinny dokonać tego po uprzednich oględzinach stanu faktycznego przez pracowników Urzędu Miejskiego 6. Modernizacja, o której mowa w ust. 4 obejmuje między innymi takie prace jak: 1) przygotowanie terenu budowy i pracowników do wykonania prac obejmujących demontaż azbestu. 2) zabezpieczenie powierzchni zawierających azbest przed pyleniem 3) demontaż elementów zawierających azbest 4) transport i składowanie na składowisku odpadów w Gilwie Małej. 7. Zasady przyznawania dotacji: 1) dotacja realizowana jest w drodze częściowej refundacji poniesionych kosztów przez wnioskodawcę, § 7.


1. Przed zawarciem umowy, pracownicy Urzędu Miejskiego sprawdzają czy stan faktyczny jest zgodny ze stanem podanym we wniosku. 2. Po zakończeniu inwestycji, wnioskodawca rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając następujące dokumenty: 1) kopie rachunków dokumentujących nakłady poniesione na ten cel, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek, 2) kopie dokumentów odbioru, które zostały wystawione przez właściwe organy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek (w tym karta przekazania odpadów do Gilwy Małej w przypadku usuwania azbestu), 3. Przekazanie pomocy finansowej, następuje po rozliczeniu zadania protokołem odbioru. 4. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego.

Id: MOVVY-INESD-JYDFN-VWVQN-XNTEH. Podpisany

Strona 2

5. Szczegółowy opis zadania, termin wykonania, wysokość dotacji, tryb płatności oraz sposób kontroli i rozliczenia określać będzie umowa zawarta z otrzymującym dotację. § 8. Wysokość kwoty dotacji określa Burmistrz Miasta Kwidzyna. § 9. 1. Burmistrz Miasta w uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących przekroczenia terminu złożenia wniosku, dopuszcza możliwość rozpatrzenia wniosku w innym trybie niż ustalony w uchwale. 2. Tryb odwoławczy od decyzji Burmistrza nie przysługuje. § 10. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z podaniem podmiotów, którym dotacja została przyznana podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

Id: MOVVY-INESD-JYDFN-VWVQN-XNTEH. Podpisany

Strona 3

Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn Zalacznik1.pdf Wniosek o przyznanie dotacji na zmianę systemu grzewczego na proekologiczny Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn Zalacznik2.pdf Wniosek o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie miasta Kwidzyna Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn Zalacznik3.pdf Umowa Załącznik nr 4 do Regulaminu zasad udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn Zalacznik4.pdf Umowa

Id: MOVVY-INESD-JYDFN-VWVQN-XNTEH. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.224.381

  uchwała nr IX/71/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia ?Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.224.381

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/71/2011 określającej ?Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na finansowanie kosztów zadań i inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4564

  uchwała nr VI/68/11 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia ?Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Świdnickiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.2076

  uchwała nr IV/31/2011 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.39.913

  uchwała nr IV/55/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/628/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2011r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczacych tej opłaty w Gminie Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.39.912

  uchwała nr IV/91/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/19/2010 z dnia 22 grudnia 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.39.911

  uchwała nr IV/61/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia programu finansowania ochrony środowiska na terenach wiejskich gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych

 • DZ. URZ. 2011.39.910

  uchwała nr IV/59/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie :Ustalenia warunków udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pomp ciepła i podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 • DZ. URZ. 2011.39.909

  uchwała nr IV/58/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie : Ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegajace na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.