Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1062

Tytuł:

uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału sołectwa Krzywań i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Dębnica Kaszubska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1062
Hasła:inne

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Krzywań i utworzenia dwóch odrębnych sołectw. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 8 ust.1 Statutu Gminy Dębnica Kaszubska nadanego uchwałą nr XII/64/2003 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 października 2003 roku z póź. zm. (Dz. Urz. Nr 72 poz.1444 z 16.06.2009 r.) Rada Gminy Dębnica Kaszubska z inicjatywy mieszkańców wsi Grabin oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Krzywań uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału sołectwa Krzywań i tworzy się dwa odrębne sołectwa: 1)sołectwo Krzywań, z siedzibą władz sołectwa we wsi Krzywań, 2)sołectwo Grabin, z siedzibą władz sołectwa we wsi Grabin. § 2. 1. Sołectwo Krzywań obejmuje miejscowość Krzywań. 2. Sołectwo Grabin obejmuje miejscowość Grabin. 3. Do czasu wyboru organów nowych sołectw Grabina i Krzywania działają obecne organy sołectwa Krzywań. § 3. Organizacja i zakres działania sołectw, o których mowa w § 1, określone zostaną w statucie sołectw. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Dębnica Kaszubska Jadwiga Karaś

Id: YQDPS-HGELM-AVHSS-GMEKI-SSCFQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5833

  uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału sołectwa Dębówka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/48/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Skop i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3597

  uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: podziału sołectwa Krobów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.3091

  uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Feliksów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

 • DZ. URZ. 2011.46.1063

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału sołectwa Skarszów Górny i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.45.1061

  uchwała nr IV/29/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu słupskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2009 roku

 • DZ. URZ. 2011.45.1060

  uchwała nr III/33/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Puckiego

 • DZ. URZ. 2011.45.1059

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borkowo

 • DZ. URZ. 2011.45.1058

  uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 lutego 2011r. sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

 • DZ. URZ. 2011.45.1057

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.