Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1070

Tytuł:

uchwała nr IV/37/11 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Suchy Dąb
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1070
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR IV/37/11 RADY GMINY SUCHY DĄB z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Na podstawie art.30 ust.6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/170/09 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli - wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 2 - ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wysokość kwoty przeznaczonej na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.? 2. W § 3, w ust. 4 pkt b) otrzymuje brzmienie: ?b) nauczycielom pełniącym funkcję wychowawcy klasy, w tym również nauczycielom, którym powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałami przedszkolnymi, przysługuje dodatek funkcyjny w kwocie 70,00 zł miesięcznie.? § 2. W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego NK.III.ES.-0911/17/09 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w § 5 Regulaminu - skreśla się ust. 4. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r.


Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Bucka

Id: LVESD-WESAN-GZIJV-RAOJU-BXZLC. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2861

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.821

  uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1767

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1406

  uchwała nr XXVII/200/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatktyczno-wychowawcze

 • DZ. URZ. 2009.212.1762

  uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1069

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck.

 • DZ. URZ. 2011.46.1068

  uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości LEŚNIEWO.

 • DZ. URZ. 2011.46.1067

  uchwała nr iv/14/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE.

 • DZ. URZ. 2011.46.1066

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, (arkusz 4 - obecnie nazywanych Osiedlem Unii Europejskiej) -zawartych pomiędzy ulicami; Francuską Norweską, Estońską a terenem zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP 11

 • DZ. URZ. 2011.46.1065

  uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.