Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1072

Tytuł:

uchwała nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Ustka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1072
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR V.18.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz. 1043) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5. art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. Stwierdza się zgodność z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka? uchwalonego uchwałą Nr V/37/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2002r. z późniejszymi zmianami i uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka, zwany dalej ?planem?, obejmujący teren o powierzchni 24,81 ha, zawierający działki nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 i 6/8, położone w obrębie geodezyjnym Machowinko w Gminie Ustka. § 2. 1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załączniki 3 do niniejszej uchwały. § 3. Na rysunku miejscowego planu zawarto następujące oznaczenia graficzne: 1) obowiązujące, wynikające z ustaleń planu: a) granice opracowania planu, b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, c) oznaczenia identyfikacyjne przeznaczenia terenów w liniach rozgraniczających, d) nieprzekraczalne linie zabudowy, e) orientacyjny przebieg głównych wewnętrznych ciągów i przejść pieszych, f) tereny do zagospodarowania zielenią, g) lokalizacja dominanty funkcjonalno-przestrzennej; 2) informacyjne, nie będące ustaleniami planu: a) zewnętrzny główny układ komunikacyjny ? istniejące i planowane drogi publiczne, w tym drogi wyznaczone w obowiązujących planach miejscowych,


Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 1

b) ścieżka rowerowa o znaczeniu regionalnym. Rozdział 2. Ustalenia ogólne dla obszaru opracowania planu § 4. 1. Ustala się podział na 8 terenów oznaczonych symbolami od 1 do 8, a dla komunikacji na 9 terenów, oznaczonych symbolami od 01 do 09 oraz ich przeznaczenie wg następującej klasyfikacji: a) MN ? Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym letniskowej, b) M ? Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej, w tym letniskowej, c) U ? Tereny zabudowy usługowej, d) KD-D ? Tereny publicznych dróg dojazdowych (ulic), e) KDW ? Tereny dróg wewnętrznych. 2. Na obszarze planu dopuszcza się jedynie usługi nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej i usługowej z zakresu rehabilitacji, turystyki, wypoczynku i rekreacji, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych dla wyżej wymienionych funkcji. Wyklucza się lokalizację usług w zakresie obsługi samochodów oraz usług nie odpowiadających wymaganym warunkom występującym na obszarze ochrony uzdrowiskowej. 3. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów, zawarte są w kartach terenów w rozdz. 3 niniejszej uchwały. 4. Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości zawarte są w rozdziale 3, w kartach poszczególnych terenów w ust. 4; szerokości frontów działek nie ustala się. § 5. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru opracowania planu: 1) zagospodarowanie części terenu nie może ograniczać możliwości zagospodarowania pozostałej jego części, zgodnego z zasadami ustalonymi w niniejszej uchwale; 2) zabudowa powinna być kształtowana w sposób zharmonizowany z otoczeniem i spójny wewnętrznie, poprzez czytelne strefowanie wysokości budynków i jednorodne lub co najmniej zbliżone rozwiązania materiałowe oraz dotyczące kształtu i pokrycia dachów; 3) wskaźniki regulacyjne dla zabudowy: a) intensywność zabudowy wyrażona przez: - powierzchnię zabudowy, - wysokość zabudowy, b) wielkość działki, c) powierzchnia biologicznie czynna, d) geometria dachu. 2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 1) aranżowanie przestrzeni publicznych w sposób zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in. poprzez czytelną organizację ciągów pieszych; wyposażanie przestrzeni w niezbędne obiekty małej architektury, zieleń urządzoną, w tym wysoką; zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przestrzeni; 2) powiązanie terenów sportu i rekreacji i terenów zieleni w zespołach zabudowy urządzonymi wewnętrznymi ciągami pieszymi z towarzyszeniem małej architektury; 3) realizacja dominant funkcjonalno-przestrzennych stanowiących miejsca identyfikacji przestrzeni; 4) zakaz lokalizacji ogrodzeń w formie ażurowych prefabrykatów betonowych. § 6. Na obszarze opracowania planu obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 2

1) obszar opracowania znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pas pobrzeża na wschód od Ustki", dla którego obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego; a) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, b) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w zakresie makroniwelacji, c) zagospodarowanie terenu nie może trwale zmienić stosunków wodnych na obszarze planu i na terenach przyległych, z wyjątkiem ich regulacji polegających na retencjonowaniu zasobów wodnych, spełniających funkcje: przeciwpowodziową, zaopatrzenia w wodę i rekreacyjną; 2) zakaz lokalizacji obiektów mogących w znaczący sposób pogorszyć stan wód powierzchniowych lub podziemnych; 3) podczyszczenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych z powierzchni utwardzonych (drogi, place manewrowe, miejsca parkingowe) w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, a po podczyszczeniu odprowadzenie do sieci melioracyjnej, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych; 4) dla ochrony terenów przed erozją, w szczególności terenów sportu i rekreacji - kształtowanie trwałej pokrywy roślinnej w postaci zadarnień, zakrzewień lub zadrzewień; 5) wprowadzenie nowych kompozycji zieleni, szpalerów drzew, pasów zieleni, stanowiących dodatkowo rolę izolacyjną i wiatrochronną; 6) wzmocnienie ciągłości przestrzennej środowiska przyrodniczego poprzez urządzenie terenów do zagospodarowania zielenią z wykorzystaniem gatunków roślin rodzimych, zgodnych siedliskowo i geograficznie, wspierających i wykorzystujących walory środowiska przyrodniczego; szczegółowe ustalenia zawarte są w kartach terenów; 7) zakazuje się lokalizacji: a) masztów i wież nie związanych z inwestycjami celu publicznego z zakresu łączności publicznej, lokalizowanymi na warunkach wynikających z przepisów odrębnych wymienionych w § 8, b) elektrowni wiatrowych.


§ 7. Na obszarze planu nie występują zabytki, chronione zasoby dziedzictwa kulturowego oraz dobra kultury współczesnej. § 8. Na obszarze opracowania planu znajdują się następujące tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów - cały obszar planu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pas pobrzeża na wschód od Ustki", dla którego obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego. § 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) ustala się układ komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz następującą klasyfikacją dróg: a) układ komunikacji publicznej ? drogi dojazdowe (ulice), oznaczone symbolami KD-D, b) układ komunikacji wewnętrznej - drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami KDW i stanowiące dojazd indywidualny do zespołów zabudowy; 2) poza drogami wewnętrznymi ustalonymi w planie dopuszcza się inne drogi wewnętrzne ? dojazdy na całym obszarze opracowania planu, dla których ustala się: a) dla dróg obsługujących 4 lub więcej działek szerokość nie mniejsza niż 8 m, b) dla dróg obsługujących 3 lub mniej działek szerokość nie mniejsza niż 5 m; 3) ustala się ogólne wymagania parkingowe - dla zabudowy realizowanej zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie: a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej - 2 miejsca parkingowe na 1 dom,

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 3

b) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 1 miejsce parkingowe na 5 mieszkań, c) w zabudowie usługowej: - w hotelach i zabudowie pensjonatowej ? 1 miejsce parkingowe na 1 pokój lub apartament, - z zakresu gastronomii - 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych, - inne ? 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej. § 10. 1. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę ? z gminnej sieci wodociągowej po rozbudowie i modernizacji, do czasu realizacji sieci wodociągowej w najbliższej drodze dopuszcza się indywidualne ujęcia zlokalizowane na terenie objętym planem; 2) odprowadzenie ścieków - do istniejącej kanalizacji ściekowej w miejscowości Machowinko poprzez projektowane kanały ściekowe, pompownie i przewody tłoczne na terenie objętym planem; do czasu realizacji sieci kanalizacji ściekowej w najbliższej drodze dopuszcza się odprowadzanie nieczystości ciekłych do zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie objętym planem; nie dopuszcza się oczyszczalni przydomowych; 3) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych: a) z terenów usług sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej - powierzchniowo, b) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? odprowadzanie do gruntu w obrębie własnych działek, c) z terenów zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej - po podczyszczeniu poprzez sieć kanalizacji deszczowej do odbiornika; z dachów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej dopuszcza się odprowadzanie do gruntu, d) z powierzchni utwardzonych, dróg i parkingów po podczyszczeniu poprzez sieć kanalizacji deszczowej do odbiornika, e) dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracji wodnych, prowadzoną zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym; 4) elektryczność ? z sieci elektroenergetycznej poprzez linie kablowe lub napowietrzne oraz stacje transformatorowe, zgodnie z warunkami zarządzającego siecią; 5) zaopatrzenie w ciepło ? z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła; 6) usuwanie odpadów ? gospodarka odpadami prowadzona z uwzględnieniem segregacji odpadów, w oparciu o gminny program gospodarki odpadami. 2. Poza przeznaczeniem terenów wg klasyfikacji ustalonej w § 4 ust.1, na całym obszarze planu, dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, podziemnych i naziemnych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, takich jak: stacje transformatorowe, sieci melioracyjne, zbiorniki retencyjne oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i sieci wymienionych w ust. 1, a także inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem zakazów zawartych w § 6 pkt. 7. 3. Nie ustala się wielkości działek przeznaczonych dla urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w ustępie 2. 4. Nie ogranicza się parametrów, w tym wysokości urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w ustępie 2. § 11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu ? na terenach dopuszczalnej lokalizacji zabudowy dopuszcza się obiekty tymczasowe związane funkcjonalnie z zabudową zrealizowaną na podstawie ustaleń niniejszej uchwały. § 12. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%. § 13. Wyjaśnienie pojęć użytych w planie:


Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 4

1) działka ? działka przestrzennym;

budowlana

w rozumieniu

przepisów

ustawy

o planowaniu

i zagospodarowaniu

2) elewacja frontowa ? elewacja budynku położona od strony przyległego ciągu komunikacyjnego lub terenu publicznego, o ile zapisy w kartach poszczególnych terenów nie stanowią inaczej; 3) kształt dachu - kształt głównych połaci dachowych, w którym dopuszcza się naczółki, okna dachowe i lukarny tego samego rodzaju, harmonijnie wpisane w połać dachową, o ile zapisy w kartach poszczególnych terenów nie stanowią inaczej; 4) linie zabudowy nieprzekraczalne ? linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli określonych w ustaleniach planu; linie nie dotyczą okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,8 m oraz balkonów, wykuszy wysuniętych nie więcej niż 1,3 m, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie wnoszą inaczej; 5) makroniwelacja ? lokalna zmiana rzeźby terenu i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokość względną większą niż 1m z wyjątkiem prac związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń melioracji i zbiorników retencyjnych oraz robót ziemnych na czas budowy; 6) powierzchnia biologicznie czynna ? to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni: - tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 , - parkingów o nawierzchniach żwirowych (grysowych) lub pokrytych ażurowymi płytami wypełnianych humusem i obsianych np. trawą (parkingi zielone); 7) powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod zabudowę) wyznaczona przez rzut pionowy najdalej wysuniętych zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu (na danej działce budowlanej) określona jest wielkością wyrażoną w metrach kwadratowych bądź stosunkiem, wyrażonym w procentach powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej; Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu istniejącego, - powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, zadaszeń mających podparcie słupami na gruncie, wiat, balkonów, wykuszy, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego i zabudowy tymczasowej; 8) tereny do zagospodarowania zielenią ? tereny wyłączone z zabudowy, w tym zabudowy tymczasowej ze względów krajobrazowych i w celu wzmocnienia osnowy ekologicznej, zlokalizowane w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę, zagospodarowane jako ogrody na działkach lub tereny parków, miejsc rekreacji i integracji mieszkańców, na których dopuszcza się sytuowanie: urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji funkcji ustalonych w planie, obiektów małej architektury, urządzeń parkowych oraz innych form zagospodarowania ustalonych dla poszczególnych terenów; 9) urządzenia parkowe ? urządzenia małej architektury, użytkowe, do rozmieszczenia na terenie przeznaczonym do rekreacji codziennej, wypoczynku czy zabaw, w formie terenowych akcesoriów rekreacyjnych i sportowych np. pochylni dla deskorolek, stołów do gry w tenisa, ścieżek dydaktycznych, urządzeń do zabaw dla dzieci, miejsc do grillowania, ławek, altan ogrodowych, itp.; 10) wymagania parkingowe ? to wymagana minimalna liczba miejsc parkingowych, którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej stanowiącej przedmiot inwestycji w tym w garażach wbudowanych lub wolnostojących; 11) wysokość zabudowy (budynku) podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków: - wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków, przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 5

- wysokość jako pionowy wymiar budynku wyrażony w metrach, liczony od poziomu projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki (nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych), o ile ustalenia planu w kartach terenów nie wnoszą inaczej; 12) zabudowa letniskowa (sezonowa) - zabudowa służąca rekreacji indywidualnej, przeznaczona do okresowego wypoczynku. Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów ? karty terenów § 14. 1. Oznaczenie terenu: 1.MN.

2. Powierzchnia: ok. 1,99 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym letniskowej. 4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 25% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 50%; 3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości: a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki ? nie mniejsza niż 1000 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 75o do 90o ; 5) inne ? wyznacza się teren do zagospodarowania zielenią, na którym dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami parkowymi, małą architekturą, ścieżkami pieszymi. 5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 2, b) pionowy wymiar budynku ? do 9 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 30o do 45o , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne - forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od dróg gminnych znajdujących się w sąsiedztwie obszaru opracowania oraz od dróg wewnętrznych 04.KDW i 05.KDW; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały. 10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 15. 1. Oznaczenie terenu: 2.MN.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 6

2. Powierzchnia: ok. 3,98 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym letniskowej. 4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 20% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 50%; 3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości: a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki ? nie mniejsza niż 1200 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 75o do 90o ; 5) inne: a) wyznacza się orientacyjny przebieg głównych wewnętrznych ciągów pieszych o szerokości nie mniejszej niż 5 m, b) wyznacza się teren do zagospodarowania zielenią, na którym dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami parkowymi, małą architekturą, ścieżkami pieszymi, c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, dopuszcza się przebudowę linii napowietrznej na kablową po uzgodnieniu z gestorem sieci. 5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 2, b) pionowy wymiar budynku ? do 9 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 30o do 45o , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne - forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od drogi gminnej znajdującej się w sąsiedztwie obszaru opracowania oraz od dróg wewnętrznych 05.KDW, 06.KDW i 07.KDW; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały. 10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 16. 1. Oznaczenie terenu: 3.U,M. 2. Powierzchnia: ok. 2,71 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej, w tym letniskowej lub teren zabudowy usługowo ? mieszkaniowej.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 7

4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 25% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna: a) dla zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej ? nie mniej niż 40%, b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie mniej niż 50%; 3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości: a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki: - dla zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej ? nie mniejsza niż 2000 m2 , - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie mniejsza niż 1000 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 75o do 90o ; 5) inne: a) wyznacza się orientacyjny przebieg głównych wewnętrznych ciągów pieszych o szerokości nie mniejszej niż 5 m, b) wyznacza się teren do zagospodarowania zielenią, na którym dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami parkowymi, małą architekturą, ścieżkami pieszymi, c) lokalizacja dominanty funkcjonalno-przestrzennej zgodnie z rysunkiem planu.

5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 3, a dla dominanty nie ustala się, b) pionowy wymiar budynku ? do 12 m, a dla dominanty do 15 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 30o do 45o , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne: a) dopuszcza się realizację dominanty funkcjonalno - przestrzennej w formie obiektu lub zespołu obiektów na powierzchni zabudowy nie większej niż 1000 m2 , b) forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od drogi wewnętrznej 05.KDW; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały. 10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 17. 1. Oznaczenie terenu: 4.M.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 8

2. Powierzchnia: ok. 5,50 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej, w tym letniskowej. 4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 20% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 60%; 3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości: a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki: - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie mniejsza niż 2000 m2 , - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniejsza niż 1200 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 75o do 90o ; 5) inne: a) wyznacza się orientacyjny przebieg głównych wewnętrznych ciągów pieszych o szerokości nie mniejszej niż 5 m, b) wyznacza się teren do zagospodarowania zielenią, na którym dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami parkowymi, małą architekturą, ścieżkami pieszymi, c) przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, dopuszcza się przebudowę linii napowietrznej na kablową po uzgodnieniu z gestorem sieci. 5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 3, b) pionowy wymiar budynku ? do 12 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 30o do 45o , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne: a) forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej, b) szerokość elewacji frontowej nie więcej niż 20 m i nie więcej niż 60% szerokości frontu działki. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od drogi gminnej znajdującej się w sąsiedztwie obszaru opracowania oraz od dróg wewnętrznych 04.KDW, 05.KDW i 07.KDW, a od drogi powiatowej znajdującej się w sąsiedztwie obszaru opracowania dojście piesze; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 9

10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 18. 1. Oznaczenie terenu:5.MN. 2. Powierzchnia: ok. 3,26 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym letniskowej. 4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 25% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 50%; 3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości: a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki ? nie mniejsza niż 1000 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 75o do 90o ; 5) inne ? przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, dopuszcza się przebudowę linii napowietrznej na kablową po uzgodnieniu z gestorem sieci.

5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 2, b) pionowy wymiar budynku ? do 9 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 30o do 45o , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne - forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od drogi gminnej znajdującej się w sąsiedztwie obszaru opracowania, od drogi dojazdowej 02.KD-D oraz od dróg wewnętrznych 06.KDW, 07.KDW, 08.KDW i 09.KDW; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały. 10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 19. 1. Oznaczenie terenu: 6.MN. 2. Powierzchnia: ok. 1,64 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym letniskowej. 4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 25% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 50%;

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 10

3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości: a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki ? nie mniejsza niż 1000 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 750 do 900 ; 5) inne: a) wyznacza się orientacyjny przebieg głównego wewnętrznego ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 5 m, b) wyznacza się teren do zagospodarowania zielenią, na którym dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami parkowymi, małą architekturą, ścieżkami pieszymi. 5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 2, b) pionowy wymiar budynku ? do 9 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 300 do 450 , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne - forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od drogi gminnej znajdującej się w sąsiedztwie obszaru opracowania, od drogi dojazdowej 03.KD-D oraz od dróg wewnętrznych 08.KDW i 09.KDW; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały. 10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 20. 1. Oznaczenie terenu: 7.U,M. 2. Powierzchnia: ok. 1,53 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowej. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej, w tym letniskowej. 4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 25% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna: a) dla zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej ? nie niej niż 40%, b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie mniej niż 50%; 3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości:

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 11

a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki: - dla zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej ? nie mniejsza niż 2000 m2 , - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie mniejsza niż 1000 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 750 do 900 ; 5) inne: a) wyznacza się orientacyjny przebieg głównego wewnętrznego ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 5 m, b) wyznacza się teren do zagospodarowania zielenią, na którym dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami parkowymi, małą architekturą, ścieżkami pieszymi, c) lokalizacja dominanty funkcjonalno-przestrzennej zgodnie z rysunkiem planu.

5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 3, a dla dominanty nie ustala sie, b) pionowy wymiar budynku ? do 12 m, a dla dominanty do 15 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 300 do 450 , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne: a) dopuszcza się realizację dominanty funkcjonalno - przestrzennej w formie obiektu lub zespołu obiektów na powierzchni zabudowy nie większej niż 1000 m2 , b) forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od dróg wewnętrznych 07.KDW i 09.KDW; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały. 10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 21. 1. Oznaczenie terenu: 8.U,M. 2. Powierzchnia: ok. 1,86 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowej. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej, w tym letniskowej. 4. Zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnia zabudowy ? do 25% powierzchni działki; 2) powierzchnia biologicznie czynna: a) dla zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej ? nie mniej niż 40%,

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 12

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie mniej niż 50%; 3) linie zabudowy ? nieprzekraczalne, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady podziału nieruchomości: a) podział na działki według projektu obejmującego cały teren w liniach rozgraniczających, b) wielkość działki: - dla zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej ? nie mniejsza niż 2000 m2 , - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? nie mniejsza niż 1000 m2 , c) granice działek w stosunku do pasa drogowego ? co najmniej jedna granica działki położona pod kątem od 750 do 900 ; 5) inne ? wyznacza się teren do zagospodarowania zielenią, na którym dopuszcza się zagospodarowanie urządzeniami parkowymi, małą architekturą, ścieżkami pieszymi. 5. Zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: a) ilość kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe ? do 3, b) pionowy wymiar budynku ? do 12 m; 2) geometria dachu: a) kąt nachylenia ? od 300 do 450 , b) kształt dachu ? dwu lub wielospadowy, o równych kątach nachylenia połaci dachowych, c) pokrycie dachu ? dachówka lub materiały dachówko podobne (np. dachówka bitumiczna) o naturalnym kolorze wypalonej gliny lub odcieni od szarości do grafitu; 3) inne - forma zabudowy wolnostojąca lub bliźniacza z wykluczeniem szeregowej. 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 8. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 9. Zasady kształtowania systemów komunikacji: 1) dostępność drogowa ? od drogi dojazdowej 03.KD-D oraz od dróg wewnętrznych 07.KDW i 09.KDW, a od drogi powiatowej znajdującej się w sąsiedztwie obszaru opracowania dojście piesze; 2) wymagania parkingowe - zgodnie z przeznaczeniem terenu na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej uchwały. 10. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. § 22. 1. Oznaczenie terenu: 01.KD-D. 2. Powierzchnia: ok. 0,001 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren publicznej drogi dojazdowej (ulicy). 4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? zgodnie z rysunkiem planu. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy - teren stanowi narożne ścięcie skrzyżowania dróg projektowanych w sąsiedztwie obszaru opracowania.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 13

§ 23. 1. Oznaczenie terenu: 02.KD-D. 2. Powierzchnia: ok. 0,03 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren publicznej drogi dojazdowej (ulicy).

4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? zgodnie z rysunkiem planu. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy - teren stanowi poszerzenie na uskoku drogi projektowanej w sąsiedztwie obszaru opracowania. § 24. 1. Oznaczenie terenu: 03.KD-D. 2. Powierzchnia: ok. 0,09 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren publicznej drogi dojazdowej (ulicy). 4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? 3,5 m. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy - teren stanowi poszerzenie projektowanej drogi w sąsiedztwie obszaru opracowania. § 25. 1. Oznaczenie terenu: 04.KDW. 2. Powierzchnia: ok. 0,09 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren drogi wewnętrznej. 4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? 10 m. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy ? nie ustala się. § 26. 1. Oznaczenie terenu: 05.KDW. 2. Powierzchnia: ok. 0,89 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren drogi wewnętrznej. 4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? 12 m. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy - nie ustala się.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany Strona 14

§ 27. 1. Oznaczenie terenu: 06.KDW. 2. Powierzchnia: ok. 0,11 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren drogi wewnętrznej. 4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? 10 m. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy - przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, dopuszcza się przebudowę linii napowietrznej na kablową po uzgodnieniu z gestorem sieci. § 28. 1. Oznaczenie terenu: 07.KDW. 2. Powierzchnia: ok. 0,69 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren drogi wewnętrznej. 4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? 12 m. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy - nie ustala się. § 29. 1. Oznaczenie terenu: 08.KDW. 2. Powierzchnia: ok. 0,08 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren drogi wewnętrznej. 4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? 10 m. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. 9. Inne zapisy - nie ustala się. § 30. 1. Oznaczenie terenu: 09.KDW. 2. Powierzchnia: ok. 0,44 ha. 3. Przeznaczenie terenu: Teren drogi wewnętrznej.

4. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? 10 m. 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z § 6 niniejszej uchwały. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ? nie ustala się. 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ? zgodnie z § 8 niniejszej uchwały. 8. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 10 niniejszej uchwały.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 15

9. Inne zapisy - nie ustala się Rozdział 4. Przepisy końcowe § 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka. § 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 r. Zalacznik1.jpg Załącznik graficzny

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Ustka w dniach od 06 października 2010 r. do 28 października 2010 r. Termin składania uwag minął 12 listopada 2010 r. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka znajdują się tereny własności prywatnej, przeznaczone w miejscowym planie na poszerzenia pasów dróg publicznych znajdujących się w sąsiedztwie obszaru opracowania. Zgodnie z zobowiązaniem właściciela, tereny te zostaną przekazane gminie. Na pozostałym obszarze planu nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. Obsługa wewnątrz obszaru odbywać się będzie drogami wewnętrznymi, które będą realizowane przez właściciela gruntów. 2. Po przejęciu przez Gminę Ustka terenów przeznaczonych na drogi, na obszarze przedmiotowego planu przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 1) inwestycje w zakresie budowy i modernizacji układu komunikacyjnego dotyczące publicznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolem 01.KD-D, 02.KD-D i 03.KD-D, o łącznej powierzchni około 0,1202 ha; 2) inwestycje w zakresie sieci wodociągowych ? budowa, modernizacja i bieżące konserwacje sieci wodociągowej; 3) inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej ? budowa, modernizacja i bieżące konserwacje sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej; 4) inwestycje w zakresie kanalizacji deszczowej ? budowa, modernizacja i bieżące konserwacje sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej. 3. Budowa i modernizacja terenów dróg publicznych oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i może być finansowana z budżetu Gminy Ustka lub współfinansowana ze środków zewnętrznych. 4. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji i modernizacji inwestycji z zakresu inwestycji celu publicznego.

Przewodniczący Rady Bogdan Żabiński

Id: QKYEF-JIKYQ-VPCEH-QANHF-EJCXR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4146

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/564/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?H?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2792

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4334

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO ZIELONKA

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.805

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1071

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. 2011.46.1070

  uchwała nr IV/37/11 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.46.1069

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck.

 • DZ. URZ. 2011.46.1068

  uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości LEŚNIEWO.

 • DZ. URZ. 2011.46.1067

  uchwała nr iv/14/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.