Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1073

Tytuł:

rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-III.4130.2.2011.LA Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Wojewoda Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1073
Hasła:Rozstrzygnięcie nadzorcze

Gdańsk, 2011-04-01

NK-III.4130.2.2011.LA

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wojewoda Pomorski stwierdza niewa?ność uchwały nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie : zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.


UZASADNIENIE Rada Miasta Gdyni w dniu 23 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr V/79/11 w sprawie: zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Powy?sza uchwała doręczona została Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 2 marca 2011 r. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje. Uchwała Nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza zmiany do uchwały Nr XLII/993/06 z dnia 17 maja 2006 r., która to zmieniana uchwała nie obowiązuje ju? od 23 czerwca 2007 r., tj. od wejścia w ?ycie uchwały Nr VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Uchwała Nr VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. jako prawo miejscowe opublikowana została w 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 105, poz. 1705. Cytowana wy?ej uchwała wprost nie uchylała uchwały Nr XLII/993/06 z 17 maja 2006 r., a zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, określonymi w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ?Zasad techniki prawodawczej? (Dz.U. Nr 100, poz. 908), tj. § 38 i 39 w związku z § 143 załącznika, w uchwale będącej aktem prawa miejscowego winna być zawarta regulacja prawna w zakresie uchylenia uchwały poprzedniej regulującej daną materię. Niemniej mając na względzie stosowane w systemie prawa reguły kolizyjne, w tym wypadku regułę opartą na kryterium czasowym, polegającą na tym, ?e norma późniejsza uchyla wcześniejszą, uchwała Nr XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni

z dnia 17 maja 2006 r. uchylona została w sposób dorozumiany z chwilą wejścia w ?ycie uchwały Nr VI/132 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Wszystkie cytowane w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym uchwały Rady Miasta Gdyni, co nale?y szczególnie podkreślić, są aktami prawa miejscowego. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organu, który je ustanowił. Normy prawne zawarte w aktach prawa miejscowego stanowią zarówno o obowiązkach jak i prawach obywateli zobowiązanych do ich stosowania. Uchwała Nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z 23 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni pozostaje w sprzeczności z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdy? wprowadza zmiany do aktu prawa miejscowego nieobowiązującego, przez co w sposób istotny narusza porządek prawny na terenie działania organu, który uchwalił przedmiotowy akt prawny.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewa?ności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem niewa?ności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego słu?y skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia .

Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.938

  uchwała nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego ? Dziadka ? w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2011.93.1890

  uchwała nr IV/60/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.18.444

  uchwała nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.39.663

  uchwała nr XXXIX/877/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.51.1206

  informacja nr Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Gdyni.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1072

  uchwała nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka

 • DZ. URZ. 2011.46.1071

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. 2011.46.1070

  uchwała nr IV/37/11 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.46.1069

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck.

 • DZ. URZ. 2011.46.1068

  uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości LEŚNIEWO.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.