Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1074

Tytuł:

uchwała nr VI/108/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011r. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Gdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1074
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR VI/108/11 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 marca 2011 r. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni Działając na podstawie oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 142, poz. 1591 ze zmianami), w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 2 statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni nadanego uchwałą nr LXIV/607/93 Rady Miasta Gdyni z dn. 24 listopada 1993 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr XXV/581/04 RMG z 24 listopada 2004 r.) , RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się statut Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inż. Stanisław Szwabski

Id: OFBFO-KBOEP-YUXTI-DOCUH-FVIIO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. STATUT TEATRU MIEJSKIEGO im. Witolda Gombrowicza w Gdyni DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, zwany dalej ?Teatrem?, jako kontynuator przejętego od Wojewody Gdańskiego przez Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 16 lutego 1989 r. i skomunalizowanego z dniem 1 stycznia 1992 r. Teatru Dramatycznego w Gdyni, działa w szczególności na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ?ustawą?; 2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami); 3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami); 4. postanowień niniejszego statutu § 2. 1. Teatr jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. 2. Organizatorem Teatru jest Gmina Miasta Gdyni zwana dalej ?Organizatorem?. 3. Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Gdyni zwany dalej ?Prezydentem?. § 3. 1. Siedzibą Teatru jest miasto Gdynia. 2. Teatr może działać na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. DZIAŁ II. ZADANIA TEATRU § 4. 1. Do zadań Teatru należy tworzenie, prezentacja i upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej. 2. W zakresie działalności podstawowej Teatr zaspokaja społeczne potrzeby uczestnictwa w kulturze teatralnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodego widza. 3. W zakresie działalności ponadpodstawowej Teatr organizuje imprezy i uroczystości o charakterze społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym, o zasięgu państwowym, regionalnym i miejskim, nie wyłączając kontraktów na występy zagraniczne. § 5. 1. Teatr realizuje swoje zadania w szczególności przez: a) produkowanie i wystawianie widowisk teatralnych ? we własnej siedzibie i poza nią z wykorzystaniem własnego zespołu i zaproszonych artystów, b) działalność wystawienniczą i popularno-naukową, c) działalność wydawniczą i fonograficzną, d) działalność impresaryjną, e) organizację sesji naukowych, warsztatów teatralnych, odczytów, prelekcji, programów edukacyjnych, f) współpracę z innymi instytucjami kultury, g) współpracę ze społecznymi inicjatywami kulturalnymi poprzez organizację m.in. konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw i koncertów. 2. Teatr jest organizatorem Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT.

Id: OFBFO-KBOEP-YUXTI-DOCUH-FVIIO. Podpisany Strona 1

3. Teatr jest partnerem Gminy Gdynia w organizacji konkursu Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. 4. Teatr jest organizatorem Sceny Letniej. DZIAŁ III. KIEROWNICTWO TEATRU I JEGO ORGANIZACJA § 6. 1. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor naczelny. 2. Dyrektor naczelny podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. W przypadku przewidzianym w §9 ust.1 dyrektor naczelny w realizacji programu artystycznego teatru współdziała z dyrektorem artystycznym. § 7. 1. Dyrektora naczelnego teatru powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdyni w trybie określonym w ustawie i rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 roku w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. Nr 242, poz. 2422). 2. Dyrektor naczelny powoływany jest na czas określony. § 8. Dyrektor naczelny podlega Prezydentowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności teatru. § 9. 1. Dyrektora artystycznego powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek dyrektora naczelnego. Powołanie następuje na czas ustalony dla dyrektora naczelnego. 2. Dyrektor naczelny może pełnić równocześnie funkcję dyrektora artystycznego, przy czym jednoczesne pełnienie przez dyrektora naczelnego funkcji dyrektora artystycznego powinno wynikać z aktu powołania na to stanowisko. Odwołanie dyrektora naczelnego w tym przypadku jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji dyrektora artystycznego. § 10. 1. W Teatrze może działać Rada Artystyczna, będąca organem doradczym i opiniodawczym dyrektorów naczelnego w sprawach związanych z działalnością Teatru. 2. Członków Rady Artystycznej powołuje i odwołuje dyrektor naczelny w uzgodnieniu z dyrektorem artystycznym ? po uprzednim poinformowaniu Organizatora. Tryb działania, strukturę, liczbę członków oraz zakres spraw opiniowanych przez Radę Artystyczną określa regulamin organizacyjny Teatru. 3. Prezydent ma prawo desygnować do udziału w pracach Rady Artystycznej swojego przedstawiciela. 4. Członkowie Rady Artystycznej pełnią swoje funkcje na zasadach ustalonych przez dyrektora naczelnego.


§ 11. 1. Dyrektor naczelny może ustanawiać pełnomocników, z wyłączeniem kompetencji dyrektora artystycznego, którzy działają w granicach udzielonego im umocowania. 2. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych. § 12. Dla realizacji zadań statutowych teatru dyrektor naczelny, lub pod nieobecność dyrektora naczelnego ? dyrektor artystyczny w ramach swojego pełnomocnictwa, może zatrudniać aktorów i innych twórców kultury oraz pracowników administracji i obsługi Teatru i zawierać z nimi z nimi umowy cywilno-prawne. § 13. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Naczelnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. DZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ TEATRU § 14. 1. Teatr prowadzi działalność na podstawie programów artystycznych, planów repertuarowych i planów działalności. 2. Programy artystyczne i plany repertuarowe przygotowane przez dyrektora artystycznego oraz plany działalności zatwierdza dyrektor naczelny.

Id: OFBFO-KBOEP-YUXTI-DOCUH-FVIIO. Podpisany

Strona 2

DZIAŁ V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ TEATRU § 15. 1. Majątek teatru stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa stanowiące jego własność. 2. Teatr samodzielnie gospodaruje posiadanym majątkiem oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach wypracowanych i przyznanych środków zgodnie z planem działalności określającym podział zadań i środków. 3. Teatr jest użytkownikiem nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Bema 26 . 4. Na potrzeby związane z prowadzeniem działalności Teatru Organizator może udostępnić Teatrowi nieruchomości lub pomieszczenia na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy stronami. 5. Majątek i dochody Teatru służą tylko i wyłącznie realizacji jego celów statutowych. § 16. 1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 2. Przychodami Teatru są: a) dotacje z budżetu, w tym Organizatora, b) przychody ze sprzedaży biletów, c) przychody ze sprzedaży własnych praw autorskich i udzielania licencji, d) dochody z użytkowania posiadanego majątku, e) dochody z reklam prowadzonych na rzecz osób trzecich, f) dochody z działalności gospodarczej, g) darowizny, spadki i zapisy. 3. Teatr wykorzystywać może obce źródła finansowania własnej działalności. 4. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych Teatru ma wyłącznie charakter celowy i służy w szczególności: a) prowadzeniu działalności podstawowej i ponadpodstawowej, określonej w §4 i §5 statutu, b) realizacji inwestycji i remontów własnego majątku, c) prowadzeniu działalności marketingowej Teatru, d) prowadzeniu działalności socjalno-bytowej na rzecz pracowników Teatru. § 17. 1. Gospodarka finansowa Teatru prowadzona jest w ramach rocznych planów działalności tej jednostki, w oparciu o ośrodki finansowe wymienione w §16 ust. 2 statutu, z wyodrębnieniem kwot dotacji, ustalonych i przyznanych przez Organizatora. Roczne plany działalności wraz z opisem zadań przedkładane są Organizatorowi. 2. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru podlega zatwierdzeniu przez Organizatora. § 18. 1. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa dyrektor naczelny. 2. W przypadku nieobecności dyrektora naczelnego, oświadczenia woli i zobowiązania pociągające skutki finansowe składa dyrektor artystyczny. DZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 19. 1. Połączenie, podział lub likwidacja Teatru może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta w trybie określonym w ustawie. 2. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

Id: OFBFO-KBOEP-YUXTI-DOCUH-FVIIO. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.938

  uchwała nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego ? Dziadka ? w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2011.18.444

  uchwała nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.170.3826

  uchwała nr XIV/273/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.93.1890

  uchwała nr IV/60/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2010.39.663

  uchwała nr XXXIX/877/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1073

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-III.4130.2.2011.LA Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r

 • DZ. URZ. 2011.46.1072

  uchwała nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka

 • DZ. URZ. 2011.46.1071

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. 2011.46.1070

  uchwała nr IV/37/11 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.46.1069

  uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.