Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1075

Tytuł:

uchwała nr VI/16/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Kościerzyna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1075
Hasła:lokale

UCHWAŁA NR VI/16/11 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne Na podstawie: art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: § 1. Wskaźniki procentowe, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ustala się w wysokości 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. § 2. Dodatki mieszkaniowe przyznane przed wejściem w życie niniejszej uchwały będą wypłacane na dotychczasowych zasadach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński

Id: KTFKK-MRNZF-FEGEM-PWGJN-ZKDOA. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Obowiązujące uregulowania dotyczące pokrywania kosztów ponoszonych (w ramach dodatków mieszkaniowych) na lokal mieszkalny pozwalają na obniżenie lub podwyższenie wskaźnika ustawowego o 20%. Na terenie miasta ww. wskaźnik wynosi 70%. Proponuje się jego obniżenie do 50%, a powstałe w ten sposób oszczędności przeznaczyć na inne formy pomocy społecznej.

Id: KTFKK-MRNZF-FEGEM-PWGJN-ZKDOA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.445

  uchwała nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2012.283

  uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2159

  uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1074

  uchwała nr VI/108/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011r. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.46.1073

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-III.4130.2.2011.LA Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r

 • DZ. URZ. 2011.46.1072

  uchwała nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka

 • DZ. URZ. 2011.46.1071

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. 2011.46.1070

  uchwała nr IV/37/11 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.