Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1077

Tytuł:

uchwała nr V/32/11 Rady Miasta Malbork z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Malborka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1077
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIASTA MALBORK z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Malborka Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz w powiązaniu z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Malborkauchwala, co następuje: § 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr LI/477/10 Rady Miasta Malborka z dnia 13 października 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malbork. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski

Id: LGFWY-OKPCI-TDOWG-TWHGC-ZWGIU. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Malbork z dnia 10 lutego 2011 r. Uchwała Nr LI/477/10 Rady Miasta Malborka z dnia 13 października 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli wprowadzono dodatek za trudne warunki dla nauczycieli uczących w Punkcie przedszkolnym specjalnym. Przyjmując powyższe mylnie zinterpretowano zapis § 8 pkt 8 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz.U. Nr 22, poz. 181). Powyższym rozporządzeniem za pracę w trudnych warunkach uznaje się: prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Jak z tego wynika rozporządzenie nie obejmuje innych form wychowania przedszkolnego, którymi są między innymi Punkty przedszkolne. W związku z brakiem podstawy prawnej do przyznania dodatku za pracę w trudnych warunkach należy Uchwałę Nr LI/477/10 Rady Miasta Malborka z dnia 13 października 2010 r. uchylić w całości. Regulamin został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi reprezentującymi Malborską Oświatę.

Id: LGFWY-OKPCI-TDOWG-TWHGC-ZWGIU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.388

  uchwała nr XIV/163/11 Rady Miasta Malbork z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr 385/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • DZ. URZ. 2010.24.421

  uchwała nr XLII/384/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2012.2488

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XV/176/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

 • DZ. URZ. 2012.1294

  uchwała nr XV/177/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2010.24.422

  uchwała nr XLII/382/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

  Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1076

  uchwała nr VI/21/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2011.46.1075

  uchwała nr VI/16/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne

 • DZ. URZ. 2011.46.1074

  uchwała nr VI/108/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011r. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.46.1073

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-III.4130.2.2011.LA Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/79/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r

 • DZ. URZ. 2011.46.1072

  uchwała nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno ? wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.