Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1080

Tytuł:

uchwała nr V/62/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Chojnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1080
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR V/62/11 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159), stwierdzając zgodność z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice?, uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/391/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 listopada 2009 r., uchwala się: § 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem. Rozdział 1. Przepisy ogólne § 2. Plan obejmuje kwartał zabudowy pomiędzy ulicami: Nowe Miasto, Podgórną, Pocztową i Koszarową w Chojnicach, w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej pierzei oficyn północnego bloku przyrynkowego, z masywem wpisanego do rejestru zabytków ratusza. § 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 1) tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, oznaczone na rysunku planu literami MU ; 2) teren usług administracji publicznej, oznaczony na rysunku planu literami UA ; 3) teren zieleni i przejść pieszych, oznaczony na rysunku planu literami ZP , KX . § 4. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne: 1) granica uchwalenia planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone; 3) obowiązująca linia zabudowy. § 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały; 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej; 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;


Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany Strona 1

4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu; 6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, w której należy usytuować min. 80% ściany frontowej budynku, stanowiącą jednocześnie maksymalną nieprzekraczalną dla pozostałej części budynku i innej zabudowy w granicach działki, wyznaczającą minimalną odległość projektowanych budynków od linii rozgraniczających; 7) gabarycie - należy przez to rozumieć wysokość ściany frontowej budynku w pierzei ulicy, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyższego punktu gzymsu wieńczącego, attyki lub okapu; 8) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyżej położonego punktu na pokryciu dachu (bez kominów, masztów itp.); 9) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kacie nachylenia połaci większym niż 12?; 10) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kacie nachylenia połaci nie większym niż 12?; 11) portfenetrze - należy przez to rozumieć okno sięgające do podłogi, zaopatrzone w zewnętrzną balustradę; 12) rewaloryzacji - należy przez to rozumieć wydobycie i przywrócenie obiektowi dawnych walorów historyczno ? architektonicznych, użytkowych, estetycznych, ekonomicznych; 13) rekompozycji - należy przez to rozumieć zmianę wyglądu zewnętrznego oznaczonego obiektu, mającą na celu dostosowanie go do charakteru budynków o wartościach kulturowych, polegającą na uporządkowaniu gabarytów budynku oraz układu elewacji (rozmieszczenie i proporcje otworów okiennych, detal architektoniczny, układ i kształt dachu, kolorystyka); 14) usługach - należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe dla mieszkalnictwa w zakresie administracji, kultury, nauki, zdrowia, opieki społecznej, obsługi finansowej, poczty, telekomunikacji, handlu, turystyki, gastronomii, sportu i innych drobnych form usług śródmiejskich wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami, zielenią, dojściami i dojazdami ? zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 15) właściwym konserwatorze zabytków - należy przez to rozumieć organ administracji publicznej terenowo i rzeczowo właściwy do ochrony zabytków; 16) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą. Rozdział 2. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów § 6. 1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 1) tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MU i 2 MU ; 2) teren usług administracji publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3 UA ; 3) teren zieleni i przejść pieszych, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 ZP, KX . 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenach: 1 MU i 2 MU dopuszcza się: a) funkcję mieszkaniową, którą zaleca się lokalizować na wyższych kondygnacjach budynku; b) funkcję usługową, którą zaleca się lokalizować w parterach budynków, a na innych kondygnacjach w zależności od potrzeb; 2) na terenie 3 UA dopuszcza się:

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany

Strona 2

a) usługi administracji publicznej; b) inne usługi, jeżeli są wykonywane w obiektach administracji publicznej, na potrzeby administracji publicznej; 3) na terenie 4 ZP, KX dopuszcza się: a) zieleń, chodniki, nawierzchnie, publiczne obiekty małej architektury; b) urządzenia infrastruktury podziemnej, latarnie itp.; 4) wprowadza się nakaz likwidacji budynków oznaczonych na rysunku planu jako ?obiekty do rozbiórki?. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) dla każdej nieruchomości należy wyznaczyć miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych; 2) gospodarkę odpadami należy prowadzić w formie zorganizowanej, z uwzględnieniem segregacji odpadów, w oparciu o gminny i powiatowy program gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi ? zaleca się selektywną zbiórkę odpadów, z zaleceniem podziału na frakcję suchą i mokrą; 3) ustala się niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem paliw ekologicznych; 4) wody opadowe należy zagospodarować w obrębie wydzielonych działek w sposób umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie do nawodnienia trawników czy zieleńców; 5) działalność usługowa nie może powodować na granicy działki przekroczeń standardów jakości środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej; 6) wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych; 7) uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 8) ustala się wymóg: a) przywrócenia spójności krajobrazu kulturowego Nowego Miasta poprzez kontynuację historycznych zasad kształtowania zabudowy wnętrz ulicznych: Pocztowa, Nowe Miasto, b) zachowania istniejącego ukształtowania terenu; 4.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1) w granicach uchwalenia planu ustala się obowiązek wykonania przedinwestycyjnych badań archeologiczno ? architektonicznych i ich dokumentacji, a przy wykopach pod obiekty liniowe obowiązek nadzoru archeologicznego; 2) ochroną konserwatorską obejmuje się obiekty o wartościach kulturowych, zgodnie z wykazem w pkt 4, oznaczone na rysunku planu, które wymagają rewaloryzacji i dostosowania do współczesnych standardów użytkowych; 3) przebudowa i remont budynków podlegających ochronie, o których mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków w zakresie formy architektonicznej budynku, materiału i kolorystyki elewacji; 4) wykaz obiektów o wartościach kulturowych objętych ochroną w planie: a) budynek przy ulicy Nowe Miasto 19, w którym ochronie podlegają: lokalizacja na działce, przejazd bramowy łącznie z nawierzchnią i stropem belkowym przejazdu, detal architektoniczny (w tym gzymsy działowe i wieńczące) oraz elewacja frontowa w zakresie: szerokości, kształtu, położenia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, materiału i podziału stolarki okiennej; b) budynek przy ulicy Podgórnej 4, w którym ochronie podlegają: gabaryty, kształt dachu detal architektoniczny (w tym gzymsy działowe i wieńczące) oraz elewacja frontowa w zakresie: szerokości, kształtu, położenia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, materiału i podziału stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych w elewacji północnej;

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany Strona 3

c) budynek przy ulicy Koszarowej 3, w którym ochronie podlegają: gabaryt, lokalizacja budynków na historycznej linii zabudowy, detal architektoniczny (w tym gzyms kordonowy) oraz elewacje frontowe w zakresie: kształtu, położenia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych; d) budynki przy ulicy Pocztowej 10 i 12, w których ochronie podlegają szerokość elewacji i lokalizacja budynku na historycznej linii zabudowy; 5) na obiektach, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się: a) lokalizację szyldów związanych z prowadzoną na miejscu działalnością o powierzchni do 0,5 m2 , usytuowanych prostopadle do elewacji, b) umieszczanie reklam związanych z prowadzoną na miejscu działalnością w blendach okiennych, pasach nadokiennych przyziemia, maksymalnie do poziomu gzymsu podokiennego I piętra, z zachowaniem charakteru elewacji; 6) w budynku przy ulicy Nowe Miasto 19 dopuszcza się: a) lokalizację okien w miejscu blend okiennych, b) nadbudowę do wysokości nie większej niż 0,3 m poniżej poziomu gzymsu wieńczącego w budynku przy ul. Podgórnej 4, c) dach płaski; 7) dopuszcza się wykonanie okien w miejscu blend okiennych w budynku przy ulicy Podgórnej 4; 8) zaleca się: a) rekompozycję budynku, oznaczonego na rysunku planu jako ?zalecany do rekompozycji?, z uwzględnieniem obowiązującej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu; b) nawierzchnie z bruku kamiennego w obrębie podwórek. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) dopuszcza się: a) reklamy na budynkach nie podlegających ochronie z zastosowaniem przepisu ust. 4 pkt 5; b) lokalizację elementów małej architektury i oświetlenia, dostosowanych do charakteru obszaru i pełnionych funkcji; c) lokalizację masztów flagowych na nieruchomościach, na których będzie zlokalizowana funkcja administracji publicznej; 2) wprowadza się zakaz lokalizacji: a) wolno stojących nośników reklamowych, b) reklam na ogrodzeniach, c) widocznych urządzeń technicznych (np. klimatyzatory, wentylacja, anteny satelitarne) na widocznych elewacjach frontowych budynków, d) budynków garażowych, e) masztów w granicach uchwalenia planu, zwłaszcza na budynkach, z dopuszczeniem określonym w pkt 1 lit. c, f) ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: 1) obowiązującą linię zabudowy wyznaczono na rysunku planu; 2) dopuszcza się cofnięcie zabudowy od wyznaczonej w planie obowiązującej linii zabudowy, o której mowa w pkt 1, na odcinku wynikającym z definicji zawartej w § 5 pkt 6, w lokalizacji uzgodnionej z właściwym konserwatorem zabytków, z wykluczeniem pierzei ulicy Nowe Miasto;

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany

Strona 4

3) obowiązująca linia zabudowy, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy gzymsów, parapetów, okapów, wykuszy itp. elementów budynku, jeżeli nie naruszają pasa ulicy lub uzyskają zgodę zarządcy ulicy; 4) dopuszcza się powierzchnię zabudowy działki do 80%, a w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków, do 100%; 5) wysokość zabudowy przy ul. Nowe Miasto: a) wysokość budynku nie większa niż 14,0 m, nie większa niż 4 kondygnacje nadziemne i nie większa niż budynku nr 11, b) do spodu gzymsu wieńczącego lub okapu nie więcej niż wysokość gzymsu elewacji frontowej budynku nr 11; 6) wysokość zabudowy przy ul.


Pocztowej na terenach 1 MU i 2 MU : a) wysokość budynku nie większa niż 10,0 m i nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne; b) do spodu gzymsu wieńczącego lub okapu nie mniej niż 4,8 m i nie więcej niż 9,0 m; 7) wysokość zabudowy przy ul. Pocztowej na terenie 3 U : a) wysokość budynku nie większa niż 12,5 m i nie większa niż 3 kondygnacje nadziemne; b) do spodu gzymsu wieńczącego lub okapu nie mniej niż 7,0 m i nie więcej niż 11,5 m; 8) geometria dachu: a) nie dopuszcza się dachów mansardowych; b) w budynkach przy ul. Nowe Miasto dachy płaskie z uwzględnieniem lit. c; c) na działce nr 1419 dopuszcza się dach stromy dwuspadowy, z kalenicą równoległą do ulicy, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych i kącie nachylenia tych połaci od 40? do 50?; d) przy ul. Pocztowej dachy jednospadowe lub dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, z kalenicą równoległą do ulicy, o kącie nachylenia połaci nie większym niż 20?; 9) pokrycie dachów, których kąt nachylenia połaci jest większy niż 20?, dachówką w naturalnych odcieniach materiału ceramicznego; 10) dopuszcza się: a) w budynkach przy ul. Nowe Miasto wykusze o wysięgu do 0,3 m poza linię zabudowy, b) usytuowanie ściany budynku bezpośrednio przy granicy działki; 11) wprowadza się zakaz lokalizacji balkonów, loggii oraz portfenetrów w elewacjach frontowych budynków; 12) obowiązuje zróżnicowanie wysokości gzymsów w budynkach lokalizowanych na sąsiednich działkach co najmniej o 0,3 m; 13) oficyny (budynki lub ich części zlokalizowane w głębi działki) muszą mieć parametry rzutu mniejsze niż parametry budynków głównych (zlokalizowanych w pierzei ulicy) i nie mogą być od nich wyższe. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: obszar w granicach uchwalenia planu w całości wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego i obowiązują na nim przepisy szczególne, a wszelka działalność mająca wpływ na zachowanie substancji zabytkowej wymaga uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: dopuszcza się podział i scalenie działek za zgodą z właściwego konserwatora zabytków. 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) ustala się obsługę komunikacyjną nieruchomości z bezpośrednio przylegających do nich dróg publicznych;

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany

Strona 5

2) zasilanie terenów w energię elektryczną z istniejących linii kablowych niskiego napięcia wyprowadzonych ze stacji transformatorowej ?Mickiewicza? , zlokalizowanej poza granicami opracowania planu - stację transformatorową dostosować do zwiększonego poboru mocy; 3) obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz ziemny, odprowadzenia ścieków itp. za pośrednictwem dróg przeznaczonych do obsługi komunikacyjnej terenu. 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu. 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 0%. 13. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 1) zapewnić ludności z obszaru opracowania oraz zakładom pracy źródła nieskażonej wody pitnej i przemysłowej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw; 2) rozważyć możliwość przystosowania obiektów o charakterze publicznym na doraźne ukrycia dla ludności w okresie zewnętrznego zagrożenia Państwa i wojny; 3) zapewnić słyszalność syreny alarmowej. Rozdział 3. Przepisy końcowe § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany

Strona 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/62/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011 r.

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/62/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach. W okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 13 stycznia 2011 r. do 10 lutego 2011 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) oraz w terminie do dnia 24 lutego 2011 r., nie wniesiono żadnych uwag .

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/62/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach. Realizacja zamierzeń określonych w projekcie miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski

Id: ZMEWC-IIABK-RNHSB-GCFOZ-JSYKR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.95.1921

  uchwała nr VIII/99/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

 • DZ. URZ. 2010.85.1540

  uchwała nr XXXVIII/453/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno ? usługowo ? mieszkalną w rejonie ulic Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2011.95.1920

  uchwała nr VIII/98/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2010.69.1122

  uchwała nr XXXVII/434/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2010.66.1093

  uchwała nr XXXVII/437/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1079

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru

 • DZ. URZ. 2011.46.1078

  uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2011.46.1077

  uchwała nr V/32/11 Rady Miasta Malbork z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2011.46.1076

  uchwała nr VI/21/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2011.46.1075

  uchwała nr VI/16/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.