Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1085

Tytuł:

uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu Słupskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1085
Hasła:inne

UCHWAŁA NR V/42/2011 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Słupskiego uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego przez Zarząd Powiatu Słupskiego. § 2. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Słupskiego do wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, a w szczególności do: 1) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Słupskiego na dany rok budżetowy; 2) wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny (aport) bez ograniczenia wartości; 3) składania oświadczeń o ewentualnym skorzystaniu przez Powiat Słupski z prawa pierwszeństwa, o którym stanowi przepis art. 258 ustawy z dnia 25 września 2000r. -Kodeks spółek handlowych. 2. Zarząd Powiatu może obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych. 3. Zarząd Powiatu wyraża wolę o wniesieniu udziałów oraz obejmowaniu, nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego w formie uchwały. 4. Przed podjęciem decyzji o objęciu udziałów lub akcji Zarząd Powiatu dokona analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju spółki oraz oszacowania wartości spółki i wynikających z niej wartości udziału lub akcji. § 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słupskiego do zbywania udziałów lub akcji Powiatu Słupskiego posiadanych w spółkach prawa handlowego. 2. Udziały i akcje, o których mowa w ust. 1 winny być zbywane w trybach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd Powiatu, 3. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji Zarząd Powiatu dokona analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju spółki oraz oszacowania wartości spółki. § 4. Zarząd Powiatu Słupskiego obowiązany jest do informowania Rady Powiatu Słupskiego o zamierzeniach oraz zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie obejmowania, nabywania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Id: PWFVE-DOXUC-XVZUT-MZUAO-WZLHJ. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Stus

Id: PWFVE-DOXUC-XVZUT-MZUAO-WZLHJ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/61/11 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Dzierżoniowski

 • DZ. URZ. 2010.27.469

  uchwała nr XL/287/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/355/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Lubiński.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/88/12 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.501

  uchwała nr IV/17/117/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Osoba fizyczna, wspólnik spółki z o.o. sprzedał "WWWW Spółka Akcyjna" w dniu 03.03.2007 r. udziały które posiadał w spółce XYZ sp. z o.o. Wartość transakcji to (...)

 • Opodatkowanie zbycia udziałów

  Czy od zakupu udziałów płacę jakiś podatek (90 udziałów o wartości 45 tys. zł) i czy osoba sprzedająca mi takie udziały również opłaca jakiś podatek. Czy firma (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1084

  uchwała nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.

 • DZ. URZ. 2011.46.1083

  uchwała nr III/24/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

 • DZ. URZ. 2011.46.1082

  informacja nr 1 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Rumi

 • DZ. URZ. 2011.46.1081

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału ?Daszyńskiego-Jagiełły? w Prabutach

 • DZ. URZ. 2011.46.1080

  uchwała nr V/62/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.