Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1088

Tytuł:

zarządzenie nr 1253/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1088
Hasła:opieka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 1253/11/VI/R PREZYDENTA MIASTA GDYNI z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 6 pkt.15 w związku z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni, stanowiący podstawę do ustalania odpłatności za pobyt dziecka oraz ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Hodowlana 27/1 Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 ul. Wójta Radtkego 43/10/11 Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Chlebowa 19 Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kopernika 37a Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 ul. Rybaków 2 Rodzinny Dom Dziecka Nr 6ul. Artemidy 3 Rodzinny Dom Dziecka Nr 7ul. Kopernika 35 Rodzinny Dom Dziecka Nr 8ul. Leszczynki 74 Dom Dziecka ul. Demptowska 46 2.076,87zł 2.174,00zł 2.846,61zł 2.410,05zł 3.111,67zł 2.352,21zł 2.589,34zł 2.720,30zł 3.195,30zł

§ 2. Zarzadzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek

Id: VZKEZ-RJZDW-GDVHP-QQSXK-JTVMB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.58.1018

  zarządzenie nr 14555/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.975

  zarządzenie nr 8/VI/11 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie miasta Konina

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.451

  zarządzenie nr 323/1301/09 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Koszalina w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie Nr OR.I-0151-1164/2009 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr OR.I-0151-1781/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1087

  zarządzenie nr 390/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych Miasta Gdańska w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.46.1086

  zarządzenie nr 380/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.46.1085

  uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego

 • DZ. URZ. 2011.46.1084

  uchwała nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.

 • DZ. URZ. 2011.46.1083

  uchwała nr III/24/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.