Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1090

Tytuł:

zarządzenie nr 114/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Kolbudy w okręgu wyborczym Nr 4

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Wojewoda Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1090
Hasła:wybory

Zarządzenie Nr 114/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy w okręgu wyborczym Nr 4

Na podstawie art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm1. ) zarządza się, co następuje: § 1 Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolbudy w okręgu wyborczym Nr 4 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Ireneusza Hieronima OLEJNIKA, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr VI/33/2011 z dnia 29 marca 2011 r. § 2 W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie jeden radny. § 3 Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 26 czerwca 2011 r. § 4 Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.


Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

Załącznik do zarządzenia Nr 114/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Termin wykonania czynności wyborczej do 7 maja 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY Treść czynności podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Kolbudy informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 4 oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.

do 9 maja 2011 r. do 12 maja 2011 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej. powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia Nr 4. wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym

do 27 maja 2011 r. do godz. 24.00 do 3 czerwca 2011 r. do 5 czerwca 2011 r.

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym Nr 4. zgłaszanie Wójtowi Gminy Kolbudy kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Kolbudy informacji o granicach i numerze obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających, przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów.

do 11 czerwca 2011 r.

rozplakatowanie o

obwieszczenia listach

Gminnej na

Komisji radnego

Wyborczej wybieranego

zarejestrowanych

kandydatów

w wyborach uzupełniających.

do 12 czerwca 2011 r.

sporządzenie spisu wyborców, powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

do 16 czerwca 2011 r. 24 czerwca 2011 r. o godz. 24.00 25 czerwca 2011 r. 26 czerwca 2011 r. godz. 8.oo-22.oo

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. zakończenie kampanii wyborczej. przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców. głosowanie.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.83.1764

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1838

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Marianowo, przeprowadzonych w dniu 6 września 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.4

  zarządzenie nr 129/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

 • DZ. URZ. 2010.120.2307

  uchwała nr XL/322/2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXXIV/296/2006 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 czerwca 2006 roku o podziale Gminy Kolbudy na okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. 2011.117.2391

  zarządzenie nr 239/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy w okręgu wyborczym Nr 1

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1089

  zarządzenie nr 113/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 2

 • DZ. URZ. 2011.46.1088

  zarządzenie nr 1253/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.46.1087

  zarządzenie nr 390/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych Miasta Gdańska w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.46.1086

  zarządzenie nr 380/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.46.1085

  uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.