Logowanie

DZ. URZ. 2011.461.4420

Tytuł:

uchwała nr XVI/96/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 1 września 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-29
Organ wydający:Rada Gminy Gdów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 461 pozycja: 4420
Hasła:Opłaty za wodę

UCHWAŁA NR XVI/96/2011 RADY GMINY GDÓW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz  uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr  142,  poz.  1591  z późn.zm.)  oraz  art.  24  ust.  1 i  6 ustawy  z dnia  7 czerwca  2001  r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (t.j.  Dz.U.  z 2006  r.  Nr  123,  poz.858  z późn.zm.)  ­Rada  Gminy  Gdów uchwala, co następuje:  § 1. Zatwierdza  się,  zgodnie  z wnioskiem  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej,  ceny  i stawki  opłat  płatne  przez  odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:  1) za dostarczoną wodę ­ według cen dla następujących taryfowych grup odbiorców:  a) I grupa taryfowa ­ gospodarstwa domowe oraz jednostki pobierające wodę do celów przeciwpożarowych ­  cena 2,50 zł za 1m3 + VAT,  b) II  grupa  taryfowa  ­  odbiorcy  wody  do  celów  związanych  z prowadzoną  działalnością  gospodarczą  oraz  jednostki użyteczności publicznej ­ cena 2,90 zł za 1m3 + VAT,  c) III grupa taryfowa ­ odbiorcy hurtowi ­ cena 2,60 zł za 1m3 + VAT,  2) za odprowadzone ścieki ­ według cen dla następujących taryfowych grup odbiorców:  a) I grupa taryfowa ­ dostawcy ścieków bytowych, spławialnych ­ cena 2,70 zł za 1m3 + VAT,  b) II grupa taryfowa ­ dostawcy ścieków komunalnych, spławialnych ­ cena 2,90 zł za 1 m3 + VAT,  c) grupy  taryfowe  III.1.  do  III.7.  ­  dostawcy  ścieków  bytowych,  komunalnych  i przemysłowych  dowożonych  wozami asenizacyjnymi ­ wg cen zależnych od poziomu wskaźników określonych w poniższej tabeli:   


Grupa taryfowa  Odczyn wg parametru pH  zasadowy  kwaśny  od 6,00  do 8,50  od 6,00  do 8,50  od 5,50 do 6,00  od 8,50 do 9,00  od 5,00 do 5,50  od 9,00 do 9,50  od 4,50 do 5,00  od 9,50 do 10,00  od 4,0 do 4,50  od 10,00 do 10,50  od 4,00 do 4,50  od 10,00 do 10,50  od 4,00 do 4,50  od 10,00 do 10,50  Konduktancja mS/cm  Cena za 1 m3 

III.1 ścieki bytowe  III.1a ścieki komunalne  III.2 ścieki przemysłowe  III.3 ścieki przemysłowe  III.4 ścieki przemysłowe  III.5 ścieki przemysłowe  III.6 ścieki przemysłowe  III.7 ścieki przemysłowe 

do 1,50  do 2,00  do 2,00  do 2,50  do 3,00  do 4,00  do 5,00  powyżej 5,00 

2,90  3,00  6,25  7,10  7,95  8,80  9,70  10,45 

3) cenę  za  1m2  powierzchni  zanieczyszczonej  o twałej  nawierzchni,  w szczególności  terenów  przemysłowych,  handlowych,  usługowych, placów,  dróg i parkingów,  z których  odprowadzane są  ścieki  opadowe  i roztopowe  ujete w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne ­ w wysokości miesięcznej 0,05 zł + VAT, 

Id: UDOVF­ITRDX­XOYBY­EHVLT­GGFNJ. Podpisany

Strona 1

4) opłatę  abonamentową,  którą  odbiorca  usług  jest  obowiązany  zapłacić  za  utrzymanie  w gotowości  do  świadczenia  usług  urządzeń  wodociągowych  lub  kanalizacyjnych,  za  odczyt  wodomierza  i urządzenia  pomiarowego  oraz  rozliczenie  należności  za  ilość  dostarczonej  wody  i ilość  odprowadzonych  ścieków  ­  od  każdego  odbiorcy  usług  wodociągowych  i kanalizacyjnych  ­  w wysokości  miesięcznej  5,00  zł  +  VAT,  Odbiorca, który korzysta jednocześnie z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków płaci tylko jedną  stawkę opłaty abonamentowej.  5) opłatę  za  przyłączenie  do  urządzeń  wodociągowo­kanalizacyjnych,  wynikającą  z kosztów  przeprowadzenia  prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług ­ w wysokości:  a) za przyłącze kanalizacyjne ­ 110,71 zł + VAT,  b) za przyłącze wodociągowe ­ 103,83 zł + VAT.  § 2. 1. Opłatę  abonamentową  pobiera  się  z dołu  za  każdy  rozpoczęty  miesiąc  gotowości  urządzeń  wodociągowych  lub  kanalizacyjnych  do  świadczenia  usług,  płatną  w okresie  obowiązywania  pisemnej  umowy  zawartej z odbiorcą.  2. Opłatę  za  przyłączenie  do  urządzeń  wodociągowo­kanalizacyjnych  pobiera  się  po  dokonaniu  prób  i dopuszczeniu przyłącza do eksploatacji, płatna na podstawie i w terminie wskazanym w fakturze VAT.  3. Cenę za 1m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe  i roztopowe przez okres krótszy niż miesiąc dzieli się przez przeciętną liczbę 30 dni i mnoży przez faktyczną ilość  dni,  w których  nastąpiło  rozpoczęcie  lub  zakończenie  odprowadzania  ścieków.  Zasadę  proporcjonalności  stosuje  się odpowiednio w razie zmiany w ciągu miesiąca powierzchni, z której rozpoczęto lub zakończono odprowadzanie  ścieków.  § 3. 1. Warunki  rozliczeń  za  usługi  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków,  z uwzględnieniem  wyposażenia  nieruchomości  w przyrządy  i urządzenia  pomiarowe  regulują  przepisy  ustawy  z dnia  7 czerwca  2001  r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (t.j.  Dz.U.  z 2006r.  Nr  123,  poz.  858  z późń.zm.)  i wydanej  na  jej  podstawie  uchwały  Rady  Gminy  Gdów  Nr  XLVIII/311/2006  z dnia  13  czerwca  2006r.  w sprawie  regulaminu  dostarczania  wody  i odprowadzania  ścieków  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w Gdowie  (Dz.Urz.Województwa  Małopolskiego  Nr  529,  poz.3351)  oraz  pisemna umowa zawarta z odbiorcą usług.  2. Do  cen  i stawek  opłat  określonych  w §  1 oraz  dopłat  do  cen  określonych  w §  5 ust.1,  stosuje  się  obowiązującą w momencie wykonania usługi stawkę podatku od towarów i usług (VAT) ustaloną zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn.zm.).  § 4. 1. Określone  w taryfach  ceny i stawki  opłat  stosuje  się przy zachowaniu  ciągłości  i niezawodności  usług,  a także następujących standardów jakościowych:  1) w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:  a) woda dostarczana dla wszystkich odbiorców jest uzdatniana i spełnia wymagania dotyczące jakości, w tym  wymagania  mikrobiologiczne,  fizykochemiczne  i organoleptyczne  określone  w rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z dnia  29  marca  2007r.


  w sprawie  jakości  wody  przeznaczonej  do  spozycia  przez  ludzi  (Dz.U.Nr  61,poz.417 z późn.zm.),  b) woda dostarczana jest w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,  2) w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków:  a) dla  dostawców  ścieków  zaliczonych  do  I grupy  taryfowej,  cena  obejmuje  odbór  ścieków  bytowych  z budynków  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  oraz  użyteczności  publicznej,  powstające  w wyniku  ludzkiego  metabolizmu  lub  funkcjonowania  gospodarstw  domowych  oraz  ścieki  o zbliżonym  składzie  pochodzące z tych budynków,  b) dla  ścieków  komunalnych  zaliczonych  do  II  grupy  taryfowej  ­  cena  obejmuje  odbiór  z małych  zakładów  rzemieślniczo­usługowych  mieszaniny ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, które nie zawierają  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  c) dla  ścieków  przemysłowych  zaliczonych  do  grup  taryfowych  III.2  ­  III.7  ­  cena  obejmuje  odbiór  ścieków  niebędących  ściekami  bytowymi  albo  wodami  opadowymi  lub  roztopowymi,  powstałe  w związku  z prowadzoną  przez  zakład  działalnością  handlową,  przemysłową,  składową,  transportową  lub  usługową,  a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, 

Id: UDOVF­ITRDX­XOYBY­EHVLT­GGFNJ. Podpisany Strona 2

d) cena  ścieków  bytowych,  komunalnych  i przemysłowych  zaliczonych  do  grup  taryfowych  III.1  ­  III.7  ustalana jest w zależności od:  ­  przewodności  elektrycznej  (kondunktancji)  wywołanej  obecnością  jonów  powstałych  w wyniku  dysocjacji  rozpuszczonych  w wodzie  soli,  kwasów  i innych  związków,  przy  czym  wskaźnik  kondunktancji  wzrasta  wraz ze wzrostem zanieczyszczenia ścieków,  ­  odczynu  pH,  przy  czym  odchylenia  wskaźnika  pH  <  7,00<  świadczy  o zawartości  zanieczyszczeń  powodujących zakwaszenie lub zasadowość ścieków,  e) pomiaru  poziomu  wskaźników  wymienionych  w pkt.  2 lit.d  warunkujących  zakwalfikowanie  ścieków  dowożonych  do  jednej  z grup  taryfowych,  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  dokonuje  w chwili  przywozu  ścieków, za pomocą urządzeń pomiarowych z elektronicznym odczytem uzyskanych danych,  f) ilość  ścieków  komunalnych  i przemysłowych  dowożonych,  które  obowiązany  jest  przyjąć  do  oczyszczalni  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  oraz  szczegółowe  warunki  ich  odbioru  określa  pisemna  umowa  zawarta  między dostawcą, a zakładem Gospodarki Komunalnej,  g) ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi przyjmowane są do oczyszczalni Zakładu Gospodarki Komunalnej  w terminach:  ­ bytowe ­ w każdy dzień roboczy,  ­ komunalne i przemysłowe ­ po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy.  2. Inne,  niż  określone  w ust.1,  standardy  i warunki  dostarczania  wody  i odprowadzania  ścieków  regulują  przepisy prawa wymienione w § 3 ust.1.  § 5. 1. Uchwala się dopłaty do ceny każdego metra sześciennego odprowadzonych ścieków dla:  1) dostawców zaliczonych do I grupy taryfowej ­ za ścieki bytowe, spławialne ­ w wysokości 0,85 zł + VAT,  2) dostawców zaliczonych do II grupy taryfowej ­ za ścieki komunalne spławialne ­ w wysokości 1,90 zł + VAT,  3) dostawców  zaliczonych  do  grupy  taryfowej  III.1  ­  za  ścieki  bytowe  dowożone  wozami  asenizacyjnymi  ­  w wysokości 1,87 zł + VAT,  4) dostawców zaliczonych do grupy taryfowej III.1a ­ za ścieki komunalne dowożone wozami asenizacyjnymi ­  w wysokosci 1,80 zł + VAT.  2. Dopłata przekazywana jest z budżetu gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej, w okresie obowiązywania  taryfy.  § 6. Taryfy  określone  niniejszą  uchwałą  obowiązują  w okresie  od  dnia  1 listopada  2011r.  do  dnia  31  października 2012 r.  § 7. Traci  moc  uchwała  Rady  Gminy  Gdów  LXXVI/436/2010  z dnia  26  sierpnia  2010r.  w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat  do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 567,  poz. 4359).  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.  § 9. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicach  informacyjnych  Sołectw  i Urzędu  Gminy  Gdów,  w terminie  7 dni od dnia jej podjęcia.  § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2011r. 

Id: UDOVF­ITRDX­XOYBY­EHVLT­GGFNJ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.404.2885

  uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1900

  uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Wyśmierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2082

  uchwała nr XLII/236/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.1961

  uchwała nr 389/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • DZ. URZ. 2012.923

  uchwała nr xvii/114/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

  Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już (...)

 • Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

  Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.461.4419

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.

 • DZ. URZ. 2011.461.4418

  uchwała nr V/45/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.461.4417

  uchwała nr IX.61.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Stróżach

 • DZ. URZ. 2011.461.4416

  uchwała nr 108/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych .

 • DZ. URZ. 2011.461.4415

  rozporządzenie nr 16 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 6/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.