Logowanie

DZ. URZ. 2011.461.4421

Tytuł:

uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-29
Organ wydający:Rada Miejska w Grybowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 461 pozycja: 4421
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XI/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z późn.  zm.)  oraz  art.  212  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:  § 1.  Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Grybów na 2011 rok:  1. W planie dochodów:  1) Zwiększa  się  dochody  budżetowe  o kwotę  496  668  zł,  z czego:  dochody  bieżące  130  468  zł,  dochody  majątkowe 366 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  2. W planie wydatków:  1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 571 027 zł, z czego: wydatki bieżące 225 227 zł, z tego: wydatki  jednostek  budżetowych  198  400  zł?  wydatki  związane  z realizacją  ich  zadań  statutowych  189  400  zł,  dotacje na zadania bieżące 15 827 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których  mowa  w art.5  ust.1  pkt  2 i  3ustwy  o finansach  publicznych  20  000  zł,  wydatki  majątkowe  345  800  zł,  z tego  :  inwestycje  i zakupy  inwestycyjne  345  800  zł,  w tym  na  programy  finansowane  z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 92 800 zł?  2) Zmniejsza  się  wydatki  budżetowe  o kwotę  132  797  zł,  z czego:  wydatki  bieżące  132  797zł,  z tego:  ­  wydatki jednostek budżetowych 32 797 zł? wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32 797zł,  obsługa długu 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  3. Wprowadza  się  zmiany  w planie  dotacji  udzielanych  z budżetu  w 2011  roku  podmiotom  należącym  i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.  4. Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.  § 2.  1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 58 438 zł z kwoty 2 559 900 zł do kwoty 2 501 462  zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 501 462 zł.  2. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 80 000 zł z kwoty 4 450 000 do kwoty w wysokości 4 530 000 zł  ,  w tym  z zaciągniętych  kredytów  i pożyczek  w wysokości  3 000  000  zł  oraz  wolnych  środków  jako  nadwyżki  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  jednostki  samorządu  terytorialnego  wynikających  z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 530 000 zł.  3. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 138 438 zł z kwoty 1 890 100 zł do kwoty 2 028 538 zł.  § 3.  W uchwale budżetowej na 2011 rok nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011 r. z późn.  zm. wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały oraz następujące zmiany:  1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2011 rok nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego  2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.  2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2011 rok nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego  2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 


Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 1

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.  § 5.  Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grybowie.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Dochody.   

Dział  Rozdział  §  Nazwa  Plan przed  zmianą  5  4 242 684,00  0,00  571 420,00  0,00  109 920,00  7 164 844,00  0,00  4 378 853,00  0,00  4 378 853,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Zmniejszenie  Zwiększenie  w złotych  Plan po  zmianach  (5+6+7)  8  4 272 684,00  0,00  601 420,00  0,00  139 920,00  7 233 912,00  0,00  4 447 921,00  0,00  4 447 921,00  31 400,00  20 000,00  4 100,00  0,00 

1  756 

6  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

7  30 000,00  0,00  30 000,00  0,00  30 000,00  69 068,00  0,00  69 068,00  0,00  69 068,00  31 400,00  20 000,00  4 100,00  0,00 

75618 

758 

75801 

801 

80101 

bieżące  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na  podstawie ustaw  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  0480  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  Różne rozliczenia  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  2920  Subwencje ogólne z budżetu państwa  Oświata i wychowanie  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Szkoły podstawowe  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 1

0750 

80110 

0750 

2701 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  Gimnazja  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów  (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  bieżące  razem:  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  majątkowe  Transport i łączność  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Drogi publiczne wojewódzkie  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  inwestycyjnych  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.


 1 pkt 2 i 3  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Pozostała działalność  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

0,00 

0,00 

4 100,00 

4 100,00 

0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00 

27 300,00  20 000,00  7 300,00 

27 300,00  20 000,00  7 300,00 

0,00  14 976 074,38  147 465,49 

0,00  0,00  0,00 

20 000,00  130 468,00  20 000,00 

20 000,00  15 106 542,38  167 465,49 

600 

843 975,86  0,00  185 000,00  0,00  185 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

302 000,00  0,00  302 000,00  0,00  302 000,00 

1 145 975,86  0,00  487 000,00  0,00  487 000,00 

60013 

6300 

900 

3 825 024,14  3 726 000,00  3 608 000,00  3 608 000,00  3 608 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4 200,00  4 200,00  4 200,00  4 200,00  4 200,00 

3 829 224,14  3 730 200,00  3 612 200,00  3 612 200,00  3 612 200,00 

90001 

6207 

921 

490 000,00  490 000,00  490 000,00  490 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

60 000,00  60 000,00  60 000,00  60 000,00 

550 000,00  550 000,00  550 000,00  550 000,00  Strona 2

92195 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

6207 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich  majątkowe  razem:  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

490 000,00 

0,00 

60 000,00 

550 000,00 

5 721 000,00  4 378 000,00 

0,00  0,00 

366 200,00  64 200,00 

6 087 200,00  4 442 200,00 

Ogółem:     w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 

20 697 074,38  4 525 465,49 

0,00  0,00 

496 668,00  84 200,00 

21 193 742,38  4 609 665,49 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Wydatki.   

Dział  Rozdział  §  Nazwa  Plan  Wydatki  bieżące  wydatki  jednostek  budżetowych,  Z tego (kol. 6­18)  Z tego (kol. 7­14):  Z tego (kol. 8­9):  wynagrodzenia  wydatki  i składki od nich  związane  naliczane  z realizacją ich  statutowych  zadań?  8  9  0,00  116 046,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  116 046,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86 200,00  0,00  ­15 797,00  0,00  0,00  0,00  70 403,00  0,00  86 200,00 

dotacje na  zadania  bieżące 

świadczenia na  rzecz osób  fizycznych? 

1  600 

3  Transport i łączność 

4  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą 

60013 

Drogi publiczne wojewódzkie 

6050 

Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

70005 

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami 

5  1 558 021,86  0,00  238 000,00  1 796 021,86  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  86 200,00  ­15 797,00  0,00  70 403,00  86 200,00 

6  116 046,00  0,00  0,00  116 046,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86 200,00  ­15 797,00  0,00  70 403,00  86 200,00 

7  116 046,00  0,00  0,00  116 046,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86 200,00  ­15 797,00  0,00  70 403,00  86 200,00 

10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany


Strona 1

4270 

Zakup usług  remontowych 

4300 

Zakup usług  pozostałych 

750 

Administracja publiczna 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach  powiatu) 

4260 

Zakup energii 

4300 

Zakup usług  pozostałych 

75075 

Promocja jednostek samorządu  terytorialnego 

4210 

Zakup materiałów  i wyposażenia 

4300 

Zakup usług 

zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą 

­15 797,00  0,00  70 403,00  30 000,00  ­7 797,00  0,00  22 203,00  26 000,00  ­8 000,00  0,00  18 000,00  2 124 878,00  0,00  28 000,00  2 152 878,00  1 877 700,00  0,00  20 000,00  1 897 700,00  58 000,00  0,00  10 000,00  68 000,00  69 300,00  0,00  10 000,00  79 300,00  45 000,00  0,00  8 000,00  53 000,00  11 000,00  0,00  2 000,00  13 000,00  32 000,00 

­15 797,00  0,00  70 403,00  30 000,00  ­7 797,00  0,00  22 203,00  26 000,00  ­8 000,00  0,00  18 000,00  2 124 878,00  0,00  28 000,00  2 152 878,00  1 877 700,00  0,00  20 000,00  1 897 700,00  58 000,00  0,00  10 000,00  68 000,00  69 300,00  0,00  10 000,00  79 300,00  45 000,00  0,00  8 000,00  53 000,00  11 000,00  0,00  2 000,00  13 000,00  32 000,00 

­15 797,00  0,00  70 403,00  30 000,00  ­7 797,00  0,00  22 203,00  26 000,00  ­8 000,00  0,00  18 000,00  2 018 588,00  0,00  28 000,00  2 046 588,00  1 874 600,00  0,00  20 000,00  1 894 600,00  58 000,00  0,00  10 000,00  68 000,00  69 300,00  0,00  10 000,00  79 300,00  45 000,00  0,00  8 000,00  53 000,00  11 000,00  0,00  2 000,00  13 000,00  32 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 601 842,00  0,00  0,00  1 601 842,00  1 522 800,00  0,00  0,00  1 522 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

­15 797,00  0,00  70 403,00  30 000,00  ­7 797,00  0,00  22 203,00  26 000,00  ­8 000,00  0,00  18 000,00  416 746,00  0,00  28 000,00  444 746,00  351 800,00  0,00  20 000,00  371 800,00  58 000,00  0,00  10 000,00  68 000,00  69 300,00  0,00  10 000,00  79 300,00  45 000,00  0,00  8 000,00  53 000,00  11 000,00  0,00  2 000,00  13 000,00  32 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  106 290,00  0,00  0,00  106 290,00  3 100,00  0,00  0,00  3 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Strona 2

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

757 

75702 

801 

80101 

80110 

zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Obsługa długu publicznego  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  Obsługa papierów wartościowych,  kredytów i pożyczek jednostek samorządu  zmniejszenie  terytorialnego  zwiększenie  po zmianach  8110  Odsetki od  przed zmianą  samorządowych  zmniejszenie  papierów  zwiększenie  wartościowych lub  zaciągniętych przez  po zmianach  jednostkę samorządu  terytorialnego  kredytów i pożyczek  przed zmianą  Oświata i wychowanie  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Szkoły podstawowe  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4260  Zakup energii  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Gimnazja  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4210  Zakup materiałów  przed zmianą  i wyposażenia  zmniejszenie 

pozostałych 

0,00  6 000,00  38 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00 

0,00  6 000,00  38 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00 

0,00  6 000,00  38 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  6 000,00  38 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6 302 643,00  0,00  103 400,00  6 406 043,00  3 095 061,00  0,00  4 100,00  3 099 161,00  135 641,00  0,00  4 100,00  139 741,00  1 967 945,00  0,00  94 300,00  2 062 245,00  10 426,00  0,00 

6 210 643,00  0,00  103 400,00  6 314 043,00  3 003 061,00  0,00  4 100,00  3 007 161,00  135 641,00  0,00  4 100,00  139 741,00  1 967 945,00  0,00  94 300,00  2 062 245,00  10 426,00  0,00 

6 173 962,00  0,00  83 400,00  6 257 362,00  2 990 690,00  0,00  4 100,00  2 994 790,00  135 641,00  0,00  4 100,00  139 741,00  1 962 185,00  0,00  74 300,00  2 036 485,00  10 426,00  0,00 

5 301 620,00  0,00  0,00  5 301 620,00  2 648 395,00  0,00  0,00  2 648 395,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 707 655,00  0,00  0,00  1 707 655,00  0,00  0,00 

872 342,00  0,00  83 400,00  955 742,00  342 295,00  0,00  4 100,00  346 395,00  135 641,00  0,00  4 100,00  139 741,00  254 530,00  0,00  74 300,00  328 830,00  10 426,00  0,00 

15 000,00  0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

21 681,00  0,00  0,00  21 681,00  12 371,00  0,00  0,00  12 371,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 760,00  0,00  0,00  5 760,00  0,00  0,00  Strona 3

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

4211 

Zakup materiałów  i wyposażenia 

4260 

Zakup energii 

4270 

Zakup usług  remontowych 

4301 

Zakup usług  pozostałych 

80113 

Dowożenie uczniów do szkół 

4300 

Zakup usług  pozostałych 

851 

Ochrona zdrowia 

85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

2360 

Dotacje celowe  z budżetu jednostki 

zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie 

2 000,00  12 426,00  0,00  0,00  5 000,00  5 000,00  70 400,00  0,00  5 300,00  75 700,00  67 000,00  0,00  67 000,00  134 000,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  120 252,00  0,00  30 000,00  150 252,00  117 652,00  0,00  30 000,00  147 652,00  78 000,00  0,00 

2 000,00  12 426,00  0,00  0,00  5 000,00  5 000,00  70 400,00  0,00  5 300,00  75 700,00  67 000,00  0,00  67 000,00  134 000,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  120 252,00  0,00  30 000,00  150 252,00  117 652,00  0,00  30 000,00  147 652,00  78 000,00  0,00 

2 000,00  12 426,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70 400,00  0,00  5 300,00  75 700,00  67 000,00  0,00  67 000,00  134 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  37 252,00  0,00  21 000,00  58 252,00  34 652,00  0,00  21 000,00  55 652,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 800,00  0,00  0,00  9 800,00  9 800,00  0,00  0,00  9 800,00  0,00  0,00 

2 000,00  12 426,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70 400,00  0,00  5 300,00  75 700,00  67 000,00  0,00  67 000,00  134 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  27 452,00  0,00  21 000,00  48 452,00  24 852,00  0,00  21 000,00  45 852,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  9 000,00  89 000,00  80 000,00  0,00  9 000,00  89 000,00  78 000,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 000,00  0,00  0,00  3 000,00  3 000,00  0,00  0,00  3 000,00  0,00  0,00  Strona 4

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

852 

85202 

85219 

przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4270  Zakup usług  przed zmianą  remontowych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  4300  Zakup usług  pozostałych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Pomoc społeczna  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Domy pomocy społecznej  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4330  Zakup usług przez  przed zmianą  jednostki samorządu  zmniejszenie  terytorialnego od  zwiększenie  innych jednostek  po zmianach  samorządu  terytorialnego  Ośrodki pomocy społecznej  przed zmianą 

4210 

samorządu  terytorialnego,  udzielone w trybie  art. 221 ustawy, na  finansowanie lub  dofinansowanie  zadań zleconych do  realizacji  organizacjom  prowadzącym  działalność pożytku  publicznego  Zakup materiałów  i wyposażenia 

zwiększenie  po zmianach 

9 000,00  87 000,00 

9 000,00  87 000,00 

0,00  0,00 

0,00  0,00 

0,00  0,00 

9 000,00  87 000,00 

0,00  0,00 

7 552,00  0,00  5 000,00  12 552,00  1 300,00  0,00  10 000,00  11 300,00  14 500,00  0,00  6 000,00  20 500,00  3 648 583,00  ­17 000,00  2 000,00  3 633 583,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  334 220,00 

7 552,00  0,00  5 000,00  12 552,00  1 300,00  0,00  10 000,00  11 300,00  14 500,00  0,00  6 000,00  20 500,00  3 648 583,00  ­17 000,00  2 000,00  3 633 583,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  334 220,00 

7 552,00  0,00  5 000,00  12 552,00  1 300,00  0,00  10 000,00  11 300,00  14 500,00  0,00  6 000,00  20 500,00  702 229,00  ­17 000,00  2 000,00  687 229,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  331 220,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400 342,00  0,00  0,00  400 342,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  289 682,00 

7 552,00  0,00  5 000,00  12 552,00  1 300,00  0,00  10 000,00  11 300,00  14 500,00  0,00  6 000,00  20 500,00  301 887,00  ­17 000,00  2 000,00  286 887,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  41 538,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 000,00  0,00  0,00  9 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 937 354,00  0,00  0,00  2 937 354,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 000,00  Strona 5

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

4300 

Zakup usług  pozostałych 

85295 

Pozostała działalność 

4300 

Zakup usług  pozostałych 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 

90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

6050 

Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 

6057 

6059 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą 

0,00  2 000,00  336 220,00  15 700,00  0,00  2 000,00  17 700,00  537 224,00  ­2 000,00  0,00  535 224,00  50 000,00  ­2 000,00  0,00  48 000,00  6 777 917,14  0,00  102 800,00  6 880 717,14  5 702 000,00  0,00  47 800,00  5 749 800,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  3 608 000,00  0,00  4 200,00  3 612 200,00  2 000 000,00  0,00  28 600,00  2 028 600,00  530 433,00 

0,00  2 000,00  336 220,00  15 700,00  0,00  2 000,00  17 700,00  537 224,00  ­2 000,00  0,00  535 224,00  50 000,00  ­2 000,00  0,00  48 000,00  1 033 893,00  0,00  55 000,00  1 088 893,00  94 000,00  0,00  0,00  94 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  530 433,00 

0,00  2 000,00  333 220,00  15 700,00  0,00  2 000,00  17 700,00  57 000,00  ­2 000,00  0,00  55 000,00  50 000,00  ­2 000,00  0,00  48 000,00  1 033 893,00  0,00  55 000,00  1 088 893,00  94 000,00  0,00  0,00  94 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  530 433,00 

0,00  0,00  289 682,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  2 000,00  43 538,00  15 700,00  0,00  2 000,00  17 700,00  57 000,00  ­2 000,00  0,00  55 000,00  50 000,00  ­2 000,00  0,00  48 000,00  1 033 893,00  0,00  55 000,00  1 088 893,00  94 000,00  0,00  0,00  94 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  530 433,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  3 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  480 224,00  0,00  0,00  480 224,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Strona 6

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

921 

92116 

92195 

zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4300  Zakup usług  przed zmianą  pozostałych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Biblioteki  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  2480  Dotacja podmiotowa  przed zmianą  z budżetu dla  zmniejszenie  samorządowej  zwiększenie  instytucji kultury  po zmianach  przed zmianą  Pozostała działalność  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  6057  Wydatki  przed zmianą  inwestycyjne  zmniejszenie  jednostek  zwiększenie  budżetowych  po zmianach  Wydatki razem:  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach 

0,00  55 000,00  585 433,00  529 433,00  0,00  55 000,00  584 433,00  1 447 000,00  0,00  66 827,00  1 513 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  490 000,00  0,00  60 000,00  550 000,00  23 256 974,38  ­132 797,00  571 027,00  23 695 204,38 

0,00  55 000,00  585 433,00  529 433,00  0,00  55 000,00  584 433,00  247 000,00  0,00  6 827,00  253 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 759 974,38  ­132 797,00  225 227,00  14 852 404,38 

0,00  55 000,00  585 433,00  529 433,00  0,00  55 000,00  584 433,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10 677 635,89  ­32 797,00  189 400,00  10 834 238,89 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7 425 542,00  0,00  0,00  7 425 542,00 

0,00  55 000,00  585 433,00  529 433,00  0,00  55 000,00  584 433,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 252 093,89  ­32 797,00  189 400,00  3 408 696,89 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  247 000,00  0,00  6 827,00  253 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  378 000,00  0,00  15 827,00  393 827,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 152 873,00  0,00  0,00  3 152 873,00 

 

 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany Strona 7

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa 

Plan  Z tego (kol. 7­14):  wydatki na  wypłaty  obsługa  programy  z tytułu  długu  finansowane  poręczeń  z udziałem  i gwarancj środków,  i  o których  mowa w art.  5 ust. 1 pkt  2 i 3 

Z tego (kol. 6­18)  Wydatki  majątkowe 

Z tego (kol. 16­18):  w tym:  inwestycje  i zakupy  na programy  inwestycyjne  finansowane  z udziałem  środków,  o których mowa  w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3, 

1  600 

3  Transport i łączność 

4  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie 

60013 

Drogi publiczne wojewódzkie 

6050 

Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 

700 

Gospodarka mieszkaniowa 

70005 

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami 

4270 

Zakup usług  remontowych 

5  1 558 021,86  0,00  238 000,00  1 796 021,86  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  86 200,00  ­15 797,00  0,00  70 403,00  86 200,00  ­15 797,00  0,00  70 403,00  30 000,00  ­7 797,00 

12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15  1 441 975,86  0,00  238 000,00  1 679 975,86  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

16  1 441 975,86  0,00  238 000,00  1 679 975,86  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  462 000,00  0,00  238 000,00  700 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

zakup  i objęcie  akcji  i udział ów oraz  wniesie nie  wkładó w do  spółek  prawa  handlo wego.  18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 8

4300 

Zakup usług  pozostałych 

750 

Administracja publiczna 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach  powiatu) 

4260 

Zakup energii 

4300 

Zakup usług  pozostałych 

75075 

Promocja jednostek samorządu  terytorialnego 

4210 

Zakup materiałów  i wyposażenia 

4300 

Zakup usług  pozostałych 

757 

Obsługa długu publicznego 

zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie 

0,00  22 203,00  26 000,00  ­8 000,00  0,00  18 000,00  2 124 878,00  0,00  28 000,00  2 152 878,00  1 877 700,00  0,00  20 000,00  1 897 700,00  58 000,00  0,00  10 000,00  68 000,00  69 300,00  0,00  10 000,00  79 300,00  45 000,00  0,00  8 000,00  53 000,00  11 000,00  0,00  2 000,00  13 000,00  32 000,00  0,00  6 000,00  38 000,00  380 000,00  ­100 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  380 000,00  ­100 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Strona 9

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

75702 

801 

80101 

80110 

zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  Obsługa papierów wartościowych,  kredytów i pożyczek jednostek  zmniejszenie  samorządu terytorialnego  zwiększenie  po zmianach  8110  Odsetki od  przed zmianą  samorządowych  zmniejszenie  papierów  wartościowych lub  zwiększenie  zaciągniętych przez  po zmianach  jednostkę  samorządu  terytorialnego  kredytów  i pożyczek  Oświata i wychowanie  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  Szkoły podstawowe  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4260  Zakup energii  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Gimnazja  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4210  Zakup materiałów  przed zmianą  i wyposażenia  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4211  Zakup materiałów  przed zmianą  i wyposażenia  zmniejszenie 

0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6 302 643,00  0,00  103 400,00  6 406 043,00  3 095 061,00  0,00  4 100,00  3 099 161,00  135 641,00  0,00  4 100,00  139 741,00  1 967 945,00  0,00  94 300,00  2 062 245,00  10 426,00  0,00  2 000,00  12 426,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  20 000,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

92 000,00  0,00  0,00  92 000,00  92 000,00  0,00  0,00  92 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

92 000,00  0,00  0,00  92 000,00  92 000,00  0,00  0,00  92 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Strona 10

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

80113 

851 

85154 

zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  4260  Zakup energii  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4270  Zakup usług  przed zmianą  remontowych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4301  Zakup usług  przed zmianą  pozostałych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Dowożenie uczniów do szkół  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  4300  Zakup usług  pozostałych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Ochrona zdrowia  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  2360  Dotacje celowe  przed zmianą  z budżetu jednostki  zmniejszenie  samorządu  zwiększenie  terytorialnego,  udzielone w trybie  po zmianach  art. 221 ustawy, na  finansowanie lub 

5 000,00  5 000,00  70 400,00  0,00  5 300,00  75 700,00  67 000,00  0,00  67 000,00  134 000,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  69 500,00  0,00  5 000,00  74 500,00  120 252,00  0,00  30 000,00  150 252,00  117 652,00  0,00  30 000,00  147 652,00  78 000,00  0,00  9 000,00  87 000,00 

5 000,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 11

852 

85202 

85219 

dofinansowanie  zadań zleconych do  realizacji  organizacjom  prowadzącym  działalność pożytku  publicznego  4210  Zakup materiałów  przed zmianą  i wyposażenia  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4270  Zakup usług  przed zmianą  remontowych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4300  Zakup usług  przed zmianą  pozostałych  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  Pomoc społeczna  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  Domy pomocy społecznej  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  4330  Zakup usług przez  przed zmianą  jednostki  zmniejszenie  samorządu  zwiększenie  terytorialnego od  po zmianach  innych jednostek  samorządu  terytorialnego  Ośrodki pomocy społecznej  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach 

7 552,00  0,00  5 000,00  12 552,00  1 300,00  0,00  10 000,00  11 300,00  14 500,00  0,00  6 000,00  20 500,00  3 648 583,00  ­17 000,00  2 000,00  3 633 583,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00  145 840,00  ­15 000,00  0,00  130 840,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

334 220,00  0,00  2 000,00  336 220,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 12

4300 

Zakup usług  pozostałych 

85295 

Pozostała działalność 

4300 

Zakup usług  pozostałych 

900 

Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 

90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

6050 

Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 

6057 

6059 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach 

15 700,00  0,00  2 000,00  17 700,00  537 224,00  ­2 000,00  0,00  535 224,00  50 000,00  ­2 000,00  0,00  48 000,00  6 777 917,14  0,00  102 800,00  6 880 717,14  5 702 000,00  0,00  47 800,00  5 749 800,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  3 608 000,00  0,00  4 200,00  3 612 200,00  2 000 000,00  0,00  28 600,00  2 028 600,00  530 433,00  0,00  55 000,00  585 433,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 744 024,14  0,00  47 800,00  5 791 824,14  5 608 000,00  0,00  47 800,00  5 655 800,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  3 608 000,00  0,00  4 200,00  3 612 200,00  2 000 000,00  0,00  28 600,00  2 028 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 744 024,14  0,00  47 800,00  5 791 824,14  5 608 000,00  0,00  47 800,00  5 655 800,00  0,00  0,00  15 000,00  15 000,00  3 608 000,00  0,00  4 200,00  3 612 200,00  2 000 000,00  0,00  28 600,00  2 028 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 608 000,00  0,00  32 800,00  5 640 800,00  5 608 000,00  0,00  32 800,00  5 640 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 608 000,00  0,00  4 200,00  3 612 200,00  2 000 000,00  0,00  28 600,00  2 028 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Strona 13

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

4300 

Zakup usług  pozostałych 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego 

92116 

Biblioteki 

92195 

Dotacja  podmiotowa  z budżetu dla  samorządowej  instytucji kultury  Pozostała działalność 

2480 

przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach  przed zmianą  zmniejszenie  zwiększenie  po zmianach 

529 433,00  0,00  55 000,00  584 433,00  1 447 000,00  0,00  66 827,00  1 513 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  125 000,00  0,00  6 827,00  131 827,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  490 000,00  0,00  60 000,00  550 000,00  23 256 974,38  ­132 797,00  571 027,00  23 695 204,38 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  171 465,49  0,00  20 000,00  191 465,49 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  380 000,00  ­100 000,00  0,00  280 000,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  490 000,00  0,00  60 000,00  550 000,00  8 497 000,00  0,00  345 800,00  8 842 800,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  490 000,00  0,00  60 000,00  550 000,00  8 497 000,00  0,00  345 800,00  8 842 800,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 200 000,00  0,00  60 000,00  1 260 000,00  490 000,00  0,00  60 000,00  550 000,00  6 808 000,00  0,00  92 800,00  6 900 800,00 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6057 

Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych 

Wydatki razem: 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 14

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2011 podmiotom należącym i nienależącym do  sektora finansów publicznych.   

Dział  Rozdział  Treść  Kwota dotacji podmiotowej  Zwiększenie  Plan po  zmianie 

Jednostki należące do sektora finansów  publicznych  921  92116  Jednostki nienależące do sektora finansów  publicznych  851  85154 

Nazwa jednostki  Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie ?  samorządowa instytucja kultury  Nazwa zadania  6 827  131 827 

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych 

Kwota dotacji celowej  Zwiększenie  Plan po  zmianie  9 000  87 000 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych na 2011 rok.   

L.p.  1.  2.  Nazwa zadania  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 (osiedle Biała  Wyżna)  Opracowanie dokumentacji projektowo­kosztorysowej na budowę  kanalizacji opadowej w ul. Cmentarnej  Razem  Dział  600  900  Rozdział  60013  90001  Zwiększenie  238 000  15 000  253 000  Plan po  zmianie  700 000  15 000  715 000 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na 2011 rok.   

L.p.  Nazwa zadania  Dział  Rozdział  Zwiększenie  Planowane  nakłady po  zmianach  5 640 000  1 260 000  w tym:  środki UE  3 612 200  550 000 

1.  1. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ? MRPO  działanie 7.1 gospodarka wodno ­ ściekowa  Kompleksowa renowacja Rynku w Grybowie ­ MRPO  działanie 6.1. Rozwój miast, wraz z zagospodarowaniem  terenu przyległego do Rynku i ul. Kazimierza Wielkiego  Razem 

900  921 

90001  92195 

32 800  60 000 

92 800 

6 900 000 

4 162 200 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań  określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.   

Dział  756  Rozdział  Paragraf  Treść  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  poborem  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  terytorialnego na podstawie ustaw  Dochody bieżące  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  Ochrona zdrowia  Zwalczanie narkomanii  Wydatki bieżące  wydatki jednostek budżetowych  w tym: ­ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  Wydatki bieżące  wydatki jednostek budżetowych  tym: ­ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  ­ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  dotacje  świadczenia na rzecz osób fizycznych  Razem  Dochody  139 920  Wydatki 

75618 

139 920 

0480  851  85153 

139 920  150 252  2 600  2 600  2 600  2 600  147 652  147 652  55 652  9 800  45 852  89 000  3 000  150 252 

85154 

139 920 

 

Zadania z programu przeciwdziałania narkomanii:       1. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych.       2. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach.       3. Wspieranie organizacji pozarządowych w prowadzonych przez nie działaniach na rzecz przeciwdziałania  narkomanii.       4. Nawiązanie współpracy z jednostkami specjalistycznymi.       5. Edukacja rodziców w zakresie postępowania wobec zagrożeń dotyczących narkomanii wśród dzieci  i młodzieży.   

Zadania z programu profilaktyki przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych:       1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach.       2. Wspieranie działania i rozwój Klubu AA.       3. Wspieranie powszechnych akcji informacyjnych o skutkach alkoholizmu.       4. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób wychodzących z alkoholizmu.       5. Nawiązanie współpracy z jednostkami specjalistycznymi.       6. Aktywizacja osób uzależnionych i współuzależnionych do podejmowania leczenia. 

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany Strona 1

     7. Wspieranie działań dotyczących zagospodarowania wolnego czasu dzieci , młodzieży i rodzin.       8. Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.       9. Sprawowanie zorganizowanych form opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.       10. Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka.       11. Współdziałanie w sprawowaniu zorganizowanych form opieki na d dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011 r. Plan dotacji i wydatków Miasta Grybowa realizowanych na podstawie porozumień lub umów zawartych  z Marszałkiem Województwa Małopolskiego.   

Dział  600  Rozdział  60013  600  60013  Nazwa  Transport i łączność  Drogi publiczne wojewódzkie  Dotacje  Transport i łączność  Drogi publiczne wojewódzkie  Wydatki majątkowe  Razem  Dotacje  487 000  487 000  487 000  Wydatki 

700 000  700 000  700 000  700 000 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: KCHON­NHWUM­YSKLR­QIUGI­NPXCI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.219.1471

  uchwała nr XLVIII/260/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2011.186.1476

  uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.

 • DZ. URZ. 2010.618.4947

  uchwała nr LI/277/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2010.598.4723

  uchwała nr LIII/294/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2011.102.811

  uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.461.4420

  uchwała nr XVI/96/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 1 września 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.461.4419

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.

 • DZ. URZ. 2011.461.4418

  uchwała nr V/45/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.461.4417

  uchwała nr IX.61.2011 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Stróżach

 • DZ. URZ. 2011.461.4416

  uchwała nr 108/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.