Logowanie

DZ. URZ. 2011.461.4424

Tytuł:

uchwała nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?TS Wisła?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-29
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 461 pozycja: 4424
Hasła:Planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXIII/292/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?TS Wisła?. Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?TS Wisła? zwaną dalej ?zmianą planu?, stwierdzając, że jest ona zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2. Zmiana planu dotyczy części tekstowej ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?TS Wisła? uchwalonego Uchwałą Nr LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Małop. nr 8 poz. 43 z dnia 15 stycznia 2009 r.). 3. Zakres i granice obszaru objętego zmianą planu wynikają z postanowień Uchwały Nr CIX/1508/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?TS Wisła?. § 2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu: 1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały; 2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 3. 1. W uchwale Nr LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r., § 15 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) Dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych określonych w pkt 1 dla obiektów sportowych lokalizowanych w terenach US.1 i US.2 łącznie na terenach KU , US.1 i US.2 .?. 2. Pozostałe ustalenia obowiązującego planu nie ulegają zmianie. 3. Załączniki nr 1 i nr 2 obowiązującego planu nie ulegają zmianie. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

Id: KLAVZ-BDXKD-DBXCY-EAMZJ-OWKDT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ?TS WISŁA?,

Rada Miasta Krakowa w oparciu o Informację Prezydenta Miasta Krakowa stwierdza, że w wyznaczonym terminie składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi i w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Id: KLAVZ-BDXKD-DBXCY-EAMZJ-OWKDT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

DOTYCZĄCE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ?TS WISŁA?

Rada Miasta Krakowa stwierdza, że uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?TS Wisła? nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy.

Id: KLAVZ-BDXKD-DBXCY-EAMZJ-OWKDT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. 2012.340

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.3

  uchwała nr XXXVI/230/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża ?Pajęczno? wraz z terenami oddziaływania eksploatacji górniczej w granicach gminy Działoszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.5065

  uchwała nr LIII/372/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.461.4423

  uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica ? wieś Szczawa część działek Nr1631 i Nr 1633

 • DZ. URZ. 2011.461.4422

  uchwała nr XI/51/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa.

 • DZ. URZ. 2011.461.4421

  uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.461.4420

  uchwała nr XVI/96/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 1 września 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.461.4419

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.