Logowanie

DZ. URZ. 2011.47.1093

Tytuł:

uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "DOLINA LIWY" w Kwidzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-28
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 47 pozycja: 1093
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "DOLINA LIWY" w Kwidzynie Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz.1043); art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 t.j., zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), Uchwały Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dolina Liwy? obejmującego teren, którego granicę północną stanowi ul. Warszawska, granicę zachodnią stanowi ul. Polna, ul. Wschodnia oraz granica zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Chłodnej, Wodnej, Szerokiej; granicę południową stanowi ul. Sportowa, zaś granicę wschodnią stanowią: granica Miasta Kwidzyna z Gminą Kwidzyn, granica obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Chmielna? oraz tereny lasów państwowych; po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kwidzyna przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. Rada Miejska uchwala: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: ?Dolina Liwy?, obejmuje się obszar, którego granicę północną stanowi ul. Warszawska, granicę zachodnią stanowi ul. Polna, ul. Wschodnia oraz granica zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Chłodnej, Wodnej, Szerokiej; granicę południową stanowi ul. Sportowa, zaś granicę wschodnią stanowią: granica Miasta Kwidzyna z Gminą Kwidzyn, granica obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Chmielna? oraz tereny lasów państwowych wyznaczony zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym jego integralną część, oznaczonym jako Załącznik nr 1. 2. Miejscowym planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 87 ha 3. Rysunek planu obowiązuje zgodnie z umieszczonymi na nim objaśnieniami, określającymi treść zastosowanych symboli i oznaczeń. 4. Rysunek planu wykonany jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000. 5. Integralną częścią rysunku planu jest wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna. § 2. 1. Poza rysunkiem planu integralną częścią uchwały jest: 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - Załącznik nr 2;


Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 1

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych- Załącznik nr 3. § 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) adaptacji - należy przez to rozumieć przystosowanie elementów i obiektów zagospodarowania przestrzennego terenu funkcjonalnego lub jego części do: a) nowych funkcji wyznaczonych niniejszym planem, b) nowych wymagań techniczno-użytkowych bez zmiany dotychczasowych funkcji; 2) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania m.in. materiałów, narzędzi, opału, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia; 3) dachu dwuspadowym ? należy przez to rozumieć dach, który posiada dwa kierunki spadku połaci; 4) dachu wielospadowym ? należy przez to rozumieć dach, który posiada więcej niż dwa kierunki spadku połaci. Minimalne nachylenie połaci 20?, na minimum 75 % powierzchni rzutu dachu; 5) działce ? należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 6) działkach sąsiednich ? należy przez to rozumieć działki posiadające wspólną granicę geodezyjną; 7) elementach i obiektach zagospodarowania przestrzennego ? należy przez to rozumieć w szczególności istniejące i projektowane elementy takie jak: pierzeje ulic, place miejskie, osie i punkty widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej, charakterystyczne obiekty, a także tereny zieleni oraz poszczególne obiekty i urządzenia składające się na zagospodarowanie danego terenu; 8) froncie działki ? należy przez to rozumieć granicę, na której zlokalizowany jest zjazd na działkę; 9) głównym materiale elewacyjnym ? należy przez to rozumieć materiał, który stanowi dominującą część powierzchni elewacji budynku; 10) jezdni ? należy przez to rozumieć część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 11) kalenicy głównej ? należy przez to rozumieć najdłuższą kalenicę dachu, będącą krawędzią przecięcia połaci wyznaczających przeciwległe kierunki spadku; w przypadku gdy budynek posiada więcej niż jedną kalenicę o tej samej długości, na różnych wysokościach względem siebie, za kalenicę główną uważa się najwyższą z nich; w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej długości i wysokości względem siebie, za kalenicę główną uważa się tę z kalenic, której odległość od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez frontową granicę parceli jest najmniejsza; 12) kondygnacji ? należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 13) kubaturze brutto budynku - należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku: a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienie, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady, b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 2

14) licu budynku ? należy przez to rozumieć pionową płaszczyznę elewacji bez uwzględnienia wystroju elewacji (w szczególności elewacji frontowych) detalami architektonicznymi, które wystają poza nią, jak na przykład: schody zewnętrzne, balustrady, gzymsy, ryzality, lizeny, przypory, pilastry, wykusze, balkony, okapy, parapety, lub jej nie przekraczają, jak na przykład: nisze, loggie, arkady, portale i okna, i tp.; 15) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię oznaczającą granicę, poza którą nie może być wysunięte lico ściany zewnętrznej budynku; 16) miejscu postojowym, zwanym dalej ?MP? ? należy przez to rozumieć miejsce o wymiarach zapewniających parkowanie samochodu osobowego, urządzone na placu parkingowym lub garażu indywidualnym lub wielostanowiskowym; 17) obiekcie zabytkowym - należy przez to rozumieć zabudowę wpisaną do gminnej ewidencji zabytków; 18) obszarze planu ? należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały; 19) planie - należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale; 20) powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10,0 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; 21) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków mierzoną po zewnętrznym obrysie murów w poziomie parteru w granicach nieruchomości gruntowej; 22) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych i leśnych i innych regulujących zasady działań inwestycyjnych na danym terenie; 23) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć taką funkcję, która obejmuje minimum 60% powierzchni całkowitej obiektów w granicach nieruchomości; 24) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć taką funkcję, która nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym, uzupełnia lub wzbogaca podstawowe funkcje terenu i obejmuje nie więcej niż 40% powierzchni całkowitej obiektów w granicach nieruchomości; 25) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi (na budynku, ogrodzeniu lub wolnostojący), nie będący szyldem, znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej; 26) studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna, przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010 r.


; 27) szyldzie ? należy przez to rozumieć tablicę lub wywieszkę umieszczoną na froncie budynku, podającą niezbędne informacje (np.: nazwa, rodzaj działalności lub instytucji, dane właściciela, godziny otwarcia itp.) o placówce mieszczącej się w danym budynku lub na danej nieruchomości; 28) terenie - należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający indywidualne oznaczenie (numer porządkowy i symbol literowy) oraz opisane ustaleniami planu przeznaczenie i zasady zagospodarowania; 29) uciążliwym oddziaływaniu ? należy przez to rozumieć sytuację kiedy obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje sąsiednie nieruchomości i powoduje ograniczenia w ich zagospodarowaniu i użytkowaniu w związku z emisją wibracji, hałasu, pyłów, gazów, substancji, energii i zapachów itp. uciążliwości w zakresie i ilościach przekraczających wskaźniki i normy określane w przepisach odrębnych; 30) usługach - należy przez to rozumieć funkcje wszelkiego rodzaju usług, w tym m.in. kultury, nauki i oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji, finansów, ubezpieczeń, bezpieczeństwa i porządku publicznego, turystyki, gastronomii, rozrywki, sportu, rekreacji, łączności,

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 3

komunikacji, handlu oraz rzemiosła usługowego, naprawczego oraz drobnej wytwórczości rzemieślniczej, ustalenia planu mogą określać szczegółowe zasady lub warunki występowania usług; w rozumieniu niniejszego planu za usługi nie uważa się warsztatów produkcji rzemieślniczej, stacji obsługi pojazdów oraz stacji paliw i zewnętrznych myjni samochodowych; 31) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zmianami); 32) wartościowym drzewostanie ? należy przez to rozumieć, oprócz drzewostanu chronionego na podstawie przepisów odrębnych, drzewostan zdrowy, nieuszkodzony, posiadający walory estetyczne i inne, szczególnie należy uwzględnić wiek, rozmiary, gatunek (rzadkość jego występowania) i ogólny stan sanitarny drzew; 33) właściwych służbach ochrony zabytków ? należy przez to rozumieć Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub właściwego Konserwatora Zabytków odpowiednio do ich kompetencji; 34) wskaźnikach powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział (w %) powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 35) wskaźnikach zabudowy ? należy przez to rozumieć udział (w %) powierzchni zabudowanej budynkami, do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 36) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu, przy najniżej położonym wejściu nie będącym wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do najwyższego punktu kalenicy dachu lub do górnej krawędzi gzymsu zwieńczającego budynek, bez uwzględnienia wyniesionych ponad płaszczyznę dachu lub stropodachu maszynowni, dźwigów i innych pomieszczeń technicznych; 37) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi; przy czym za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku; 38) zaleceniach ? należy przez to rozumieć, że stosowanie ustaleń tak określonych nie jest bezwzględnie wiążące dla inwestora, ale powinny one determinować w poszukiwaniu rozwiązań zbliżonych, odstępstwo od zaleceń należy uzasadnić w projekcie budowlanym; 39) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny biologicznie czynne (w tym wody powierzchniowe naturalne i sztuczne), kształtowane i utrzymywane przez człowieka, a nie będące obszarami produkcji rolniczej lub leśnej; 40) zieleni nieurządzonej - należy przez to rozumieć tereny biologicznie czynne (w tym wody powierzchniowe - naturalne i sztuczne), nie wymagające utrzymywania przez człowieka; Rozdział 2. Ustalenia ogólne § 4. 1. Plan obejmuje łącznie obszar o powierzchni ok. 87 ha. 2. Ustalenia ogólne mają zastosowanie do całego obszaru objętego planem o ile ustalenia szczegółowe określone w Rozdziałach 3 i 4 nie stanowią inaczej. 3. W obszarze objętym planem występują następujące funkcje zagospodarowania i użytkowania terenów: 1) MW ? zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) MN ? zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 3) U ? usług; 4) US ? tereny sportu i rekreacji;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 4


5) UO ? usług oświaty; 6) UTR ? usług turystyki i rekreacji; 7) P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 8) ZD- tereny ogrodów działkowych; 9) ZL ? tereny lasów; 10) ZP ? zieleni urządzonej; 11) Z ? zieleni nieurządzonej; 12) ZI ? tereny zieleni izolacyjnej; 13) ZZ ? obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią; 14) WS - wód otwartych, powierzchniowych; 15) KDZ ? dróg zbiorczych; 16) KDD ? dróg dojazdowych; 17) KDL ? dróg lokalnych; 18) KSk ? tereny skrzyżowań; 19) KDW ? dróg wewnętrznych; 20) KDX ? komunikacji pieszej i rowerowej; 21) KG ? tereny zabudowy gospodarczej, parkingów i garaży; 22) E- tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej; 23) K ? tereny infrastruktury technicznej kanalizacyjnej; 24) W ? tereny infrastruktury technicznej wodociągowej; 25) OPP ? obszary przestrzeni publicznych. § 5. Objaśnienie oznaczeń użytych na rysunku planu: 1) skala projektu rysunku planu określona w formie liczbowej i liniowej; 2) granice obszaru objętego planem; 3) granice obszarów i oznaczenia obiektów chronionych na podstawie przepisów odrębnych: a) Obszary Chronionego Krajobrazu, b) pas o szerokości 100 metrów od linii brzegowej rzeki Liwy, objęty zakazem zabudowy zgodnie z Uchwałą Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim; c) pomniki przyrody (oznaczono sygnaturą wg rysunku planu); d) korytarz ekologiczny o randze ponadregionalnej, e) strefy ochrony konserwatorskiej: - STREFA B1S, obejmująca wartościowe układy urbanistyczne, zespoły obiektów oraz pojedyncze obiekty o walorach historycznych, wskazane w Studium; - STREFA B2S obejmująca mniejsze zespoły z zachowanym układem drogowym, wskazane w Studium, - STREFA dawnego zespołu folwarku przemysłowego obejmująca: B3 teren zabytkowej willi, młyna i browaru, B4 teren zabytkowej zabudowy mieszkalnej; - STREFA B5 obejmująca historyczną zabudowę mieszkaniowo- przemysłową;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 5

f) obiekty: - zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków, - o wartościach historyczno-kulturowych, predysponowane do wpisu w gminnej ewidencji zabytków, - współtworzące klimat i charakter zabudowy danego terenu, - historyczna zieleń wysoka; 4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: a) oznaczone linią ciągłą ? poprowadzone po śladzie granic geodezyjnych; b) oznaczone linią przerywaną ? niemające oparcia w granicach geodezyjnych; 5) oznaczenie terenów, składające się z liczb i liter, które określają: a) kolejny porządkowy numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi ? oznaczenie cyfrowe, b) symbol przeznaczenia ? oznaczenie literowe zgodnie z §4, ust. 3, c) jeżeli w symbolu terenu występują funkcje przedzielone ukośnikiem, to są one równorzędne i mogą występować łącznie lub samodzielnie, przy czym kolejność w jakiej są one wymienione wskazuje na preferowaną hierarchię wyboru funkcji, d) jeżeli w symbolu terenu występują funkcje przedzielone myślnikiem, to funkcja znajdująca się po myślniku jest przeznaczeniem uzupełniającym, e) symbol ustaleń dodatkowych podany w nawiasie zgodnie z wyjaśnieniami w ustaleniach planu; 6) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy; 7) zalecany układ dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach terenów funkcjonalnych; 8) istniejące nasłupowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV ze strefą ograniczeń inwestycyjnych; 9) oznaczenia innych elementów i obiektów zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym elementów informacyjnych. § 6. 1. W granicach opracowania planu wskazano tereny, w których znajdują się obszary przestrzeni publicznej i oznaczono je odpowiednio w rysunku planu dodatkowym symbolem (OPP). 2. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych określone zostały odpowiednio w ustaleniach szczegółowych. 3. W przestrzeniach publicznych nakazuje się urządzenie miejsc na gromadzenie odpadów komunalnych oraz urządzeń sanitarno-technicznych w sposób nie naruszający kompozycji i estetyki przestrzeni, np.: poprzez umieszczenie części urządzeń pod ziemią z odpowiednią aranżacją otoczenia tych miejsc. 4. W procesie projektowania, realizacji i eksploatacji urządzeń i obiektów należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci. § 7. Na obszarze objętym planem nie występują: 1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 2) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 3) obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji; 4) tereny pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy; 5) tereny służące organizacji imprez masowych;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 6

6) pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 8. 1. Wymagania ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu: 1) należy zapewnić swobodny dostęp do brzegów rzeki. Jeżeli dostępu do wód nie będzie można zapewnić w granicach terenów funkcjonalnych rzeki (4WS/ZP/UTR(OPP), 35 WS/ZP/UTR(OPP), 38WS/ZP/UTR(OPP), 40WS/ZP/UTR(OPP)), należy wyznaczyć powierzchnie działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie gospodarowania wodami, w postaci pasa o maksymalnej szerokości 5,0 m; 2) należy zapewnić swobodny dostęp do brzegów rzeki. Jeżeli dostępu do wód nie będzie można zapewnić w granicach terenów funkcjonalnych rzeki (4WS/ZP/UTR(OPP), 35 WS/ZP/UTR(OPP), 38WS/ZP/UTR(OPP), 40WS/ZP/UTR(OPP)), należy wyznaczyć powierzchnie działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie gospodarowania wodami, w postaci pasa o maksymalnej szerokości 5,0 m; 3) obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej, jak również uniemożliwiania i zakazywania przechodzenia przez ten obszar; 4) należy chronić istniejący wartościowy drzewostan, a wycinkę dopuszczać w przypadkach określonych w ustaleniach szczegółowych, przy czym ubytki należy zrekompensować w formie nowych nasadzeń w ilości i w miejscach wskazanych przez odpowiedni organ, niekoniecznie w granicach obszaru objętego planem; 5) lasy i grunty leśne położone w granicach planu należy chronić zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych w zakresie gospodarki leśnej; 6) pomniki przyrody należy chronić zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przyrody; 7) do istniejących rodzinnych ogrodów działkowych mają zastosowanie przepisy odrębne w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także dotyczących ochrony środowiska; 8) należy adaptować istniejące rowy odwadniające stanowiące element systemu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych; 9) planem wyznaczono tereny funkcjonalne zieleni urządzonej (ZP), których utrzymanie jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania systemu zieleni miejskiej i zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej przestrzeni służącej do codziennej rekreacji i wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz służącej poprawie krajobrazu i klimatu miejskiego; 10) o ile ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, w terenach ZP obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, lub inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami odrębnymi;. 2. W granicach obszaru objętego planem znajdują się fragmenty Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ograniczenia i zakazy w granicach tych obszarów określają przepisy wydane na podstawie przepisów odrębnych dot. ochrony przyrody . § 9. Wymagania ochrony dóbr kultury i zabytków: 1) w obszarze opracowania znajdują się, wskazane rysunkiem planu, następujące obiekty zabytkowe, do których mają zastosowanie przepisy odrębne w zakresie ochrony zabytków: a) obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, b) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych, predysponowane do wpisu w gminnej ewidencji zabytków,

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 7

c) obiekty współtworzące klimat i charakter zabudowy danego terenu; 2) obszary, w których występują obiekty zabytkowe obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej oznaczone na rysunku planu: a) STREFA B1S, obejmująca wartościowe układy urbanistyczne, zespoły obiektów- oraz pojedyncze obiekty o walorach historycznych, wskazane w Studium; b) STREFA B2S obejmująca mniejsze zespoły z zachowanym układem drogowym, wskazane w Studium; c) STREFA dawnego zespołu folwarku przemysłowego obejmująca: B3 teren zabytkowej willi, młyna i browaru, B4 teren zabytkowej zabudowy mieszkalnej; d) STREFA B5 obejmująca historyczną zabudowę mieszkaniowo-przemysłową; 3) ustalenia i warunki ochrony dla obiektów objętych ochroną: a) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków - ochronie podlega historyczna bryła budynku, forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysokościowe, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej). W przypadku złego stanu technicznego budynku uniemożliwiającego jego kapitalny remont możliwa jest jego rozbiórka poparta orzeczeniem technicznym wykonanym przez rzeczoznawcę budowlanego, specjalności konstrukcyjnobudowlanej. Nakazuje się opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku rozbiórki, b) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych (predysponowane do wpisu w gminnej ewidencji zabytków) - ochronie podlega historyczna bryła budynku, forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysokościowe, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej), nakazuje się opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego rozbiórki, c) obiekty współtworzące klimat i charakter zabudowy danego terenu ? ochrona polega na utrzymaniu tradycyjnej, historycznej kompozycji architektonicznej obiektu, d) historyczna zieleń wysoka ? wprowadza się ochronę wartościowego drzewostanu; 4) ustalenia i warunki ochrony dla terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej - ochrona polega na zachowaniu historycznego układu przestrzennego i jego historycznej struktury, dostosowaniu nowopowstających obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej, skali i formy zabudowy; zachowaniu i odtworzeniu historycznej zieleni wysokiej; 5) w stosunku do obiektów i terenów objętych ochroną obowiązuje: a) nakaz uzgodnienia prac z właściwym terenowo konserwatorem zabytków; b) zakaz lokalizowania nośników reklamowych, z wyjątkiem szyldów (o powierzchni nie przekraczającej 1 m2) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej na danej posesji (wielkość i formę szyldu należy uzgodnić z właściwym terenowo konserwatorem zabytków). § 10. Ustalenia dotyczące zasad scaleń i podziałów: 1) nie wyznacza nieruchomości; się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalenia i podziału

2) podziału nieruchomości można dokonywać na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych (o ile zostały one określone dla terenu funkcjonalnego); 3) nie ogranicza się parametrów wielkościowych i geometrycznych dla działek geodezyjnych wydzielanych na rzecz komunikacji i infrastruktury technicznej, jak również w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości; 4) zakaz podziałów nieruchomości powodujących konieczność budowy zjazdu na drogę krajową.

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 8

§ 11. Zasady rozwiązań systemu infrastruktury: 1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) zapewnić dla ludności z obszaru opracowania źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw; 3) nakazuje się przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obiektów wyposażonych w instalacje wodno-kanalizacyjne zgodnie z przepisami odrębnymi utrzymania czystości i porządku w gminach oraz przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków; 4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych, po wykonaniu sieci nakazuje się bezwzględne i niezwłoczne podłączenie do sieci miejskiej; 5) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe bezwzględnie zlikwidować, nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych; 6) z uwagi na bliskość rzeki zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 7) przyłączenie do istniejących i projektowanych sieci na warunkach uzyskanych od dysponentów sieci; 8) w całym obszarze planu (z wyłączeniem gruntów leśnych) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w tym obiektów i urządzeń punktowych (takich jak np.: stacje transformatorowe, przepompownie); 9) nowe sieci infrastruktury lokalizować w terenach komunikacyjnych, a w przypadku braku takiej możliwości, na terenach sąsiednich w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządzającym terenem; 10) docelowo zaleca się wymienić napowietrzne linie infrastruktury na przewody podziemne; 11) wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych (placów, zorganizowanych parkingów, ciągów komunikacyjnych itp.), nakazuje się zagospodarować w granicach terenu na potrzeby gospodarcze (np. nawadnianie terenów zielonych), a w przypadku braku warunków na takie zagospodarowanie, odprowadzić (z wykorzystaniem urządzeń podczyszczających) poprzez kolektory deszczowe do sieci miejskiej; 12) zakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (z innych terenów) do rowów odwodniających drogę krajową; 13) dopuszcza się budowę nowych rowów odwadniających, jako elementów miejskiego lub lokalnego systemu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych; 14) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej lub po jej rozbudowie na warunkach określonych przez zarządcę sieci gazowej; 15) zaopatrzenie w ciepło - z kotłowni lokalnych lub ze źródeł indywidualnych w oparciu o ekologiczne, niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła; 16) w obszarze opracowania zapewnić słyszalność syreny alarmowej; 17) gospodarkę odpadami należy prowadzić w formie zorganizowanej, z uwzględnieniem segregacji odpadów, w oparciu o gminny i powiatowy program gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 18) w granicach obszaru znajdują się: a) stacje transformatorowe naziemne i nasłupowe oraz infrastruktura telekomunikacyjna (do adaptacji), dla której nie wyznaczono odrębnych terenów funkcjonalnych, b) istniejące linie EE 15 kV, dla których wyznaczono strefę ograniczeń inwestycyjnych, w której lokalizowanie obiektów budowlanych wymaga uzgodnienia z dysponentem tej sieci. § 12. Zasady rozwiązań komunikacyjnych:

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 9

1) obszar objęty opracowaniem obsługuje sieć istniejących i projektowanych dróg: a) droga krajowa nr 55 (w ciągu ul. Sportowej - poza obszarem planu), b) droga wojewódzka nr 521 (w ciągu ul. Warszawskiej - poza obszarem planu), c) droga powiatowa nr 3208G (ul. Młynarska), d) drogi gminne istniejące: - główne drogi obsługujące obszar opracowania: ul. Polna i ul. Wschodnia (poza obszarem planu), ul. Machutty (1KDZ), - pozostałe drogi obsługujące bezpośrednio tereny funkcjonalne; e) drogi gminne projektowane; 2) w poszczególnych terenach funkcjonalnych, dopuszcza się wyznaczanie i urządzanie nowych dróg wewnętrznych, dla których ustala się szerokość pasa drogowego zapewniającego budowę dojścia lub dojazdu o parametrach spełniających przepisy odrębne; 3) wydzielenie działek gruntu niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych należy dokonywać z uwzględnieniem odpowiednich ustaleń § 9; 4) w przypadkach nieprzelotowego zakończenia drogi należy wykonać plac do zawracania samochodów zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi; 5) dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych na zasadach uzgodnionych z zarządzającym drogą; 6) zabezpieczenie miejsc postojowych i garażowych dla poszczególnych terenów według ustaleń szczegółowych; 7) w realizacji poszczególnych elementów układu komunikacyjnego należy uwzględniać obecne i przyszłe powiązania komunikacyjne ciągów jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych, zarówno w wyznaczonych terenach komunikacyjnych jak również w przyległych terenach funkcjonalnych; 8) w przypadku braku możliwości lokalizacji zatok przystanków komunikacji publicznej w pasach drogowych lub innych terenach komunikacyjnych dopuszcza się ich lokalizację w przyległych terenach funkcjonalnych, jako obiektów stanowiących niezbędne uzupełnienie ich funkcji podstawowych.

§ 13. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy odpowiednio uregulować stosunki własnościowe nieruchomości w celu optymalizacji przebiegu istniejących i projektowanych dróg oraz infrastruktury technicznej, np. co najmniej poprzez zapewnienie odpowiednich służebności gruntowych przejazdu i przesyłu. § 14. 1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy. 2. Dla nieruchomości gminnych (z wyłączeniem nieruchomości obciążonych prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich) oraz nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego oraz obszarów przestrzeni publicznej przepis ust. 1 nie stosuje się. Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe § 15. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1 MN/U. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 10

2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz takiego podziału nieruchomości, który powodowałby konieczność budowy zajazdu z drogi wojewódzkiej nr 521- ul. Warszawska; 2) zakaz lokalizacji reklam; 3) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych większej niż 2; 4) zakaz stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków; 5) dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 4. Teren znajduje się w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustalenia §8 ust.2 stosuje się odpowiednio. 5. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy ? wyznaczona na rysunku planu, w odległości: 1) 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi zbiorczej 1 KDZ (ul. Machutty) i dojazdowej 2 KDD (ul. Szeroka); 2) 8 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi wojewódzkiej (ul. Warszawska ? poza opracowaniem). 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 50%. 7. Maksymalna wysokość budynków: 1) garażowych i gospodarczych ? 7 m; 2) pozostałych ? 11 m. 8. Ukształtowanie dachów: 1) dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 2) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 3) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych nawiązujący do kształtu dachu budynku mieszkalnego lub usługowego. 9. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. 10. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji w liczbie: 1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu, 2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni użytkowej budynków funkcji usługowej. § 16. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie symbolem 2 ZD(ZZ), 25 ZD. 2. Przeznaczenie terenu: 1) rodzinne ogrody działkowe; 2) (ZZ)- obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (§8 ust.1 pkt 1 stosuje się odpowiednio). 3. Zasady lokalizacji budynków zgodnie z przepisami odrębnymi.

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 11

4. Teren 2 ZD(ZZ) znajduje się w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustalenia §8 ust.2 stosuje się odpowiednio. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Liwy. 5. Wskaźniki zabudowy terenu 25ZD: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy- 50 m2 na jedną działkę w rodzinnych ogrodach działkowych. 2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 70% na jedną działkę w rodzinnych ogrodach działkowych. 6. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. § 17. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 3 ZL/ZP(ZZ), 56 ZL/ZP, 58 ZL/ZP, 59 ZL/ZP. 2. Przeznaczenie terenu: 1) tereny leśne; 2) tereny zieleni urządzonej; 3) (ZZ)- obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, § 8 ust.1 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) w terenie 58 ZL/ZP: a) zakaz lokalizacji reklam oddziaływujących w sposób bezpośredni na użytkowników drogi krajowej; b) zakaz budowy nowych zjazdów z drogi krajowej; c) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z gospodarką leśną z wyłączeniem zabudowy o funkcjach mieszkalnych; 2) tereny należy użytkować zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych w zakresie gospodarki leśnej, przy czym zaleca się nadanie terenom funkcji ogólnodostępnego parku leśnego z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń terenowych takich jak ścieżki, ławki i inna niezbędna infrastruktura służąca rekreacyjnemu wykorzystaniu terenów funkcjonalnych.

4. Teren 3ZL/ZP(ZZ) znajduje się w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tereny 56 ZL/ZP, 58 ZL/ZP i 59 ZL/ZP znajdują się w granicach Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ustalenia §8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Liwy. § 18. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 4 WS/ZP/UTR(OPP), 35 WS/ZP/UTR(OPP), 38 WS/ZP/UTR(OPP), 40 WS/ZP/UTR(OPP). 2. Przeznaczenie terenu: 1) wody powierzchniowe ? rzeka Liwa wyznaczona po granicach zajmowanych użytków i działek, 2) tereny zieleni urządzonej; 3) usługi turystyki i rekreacji; 4) obszary przestrzeni publicznych. 3. Teren 4 WS/ZP/UTR(OPP) leży częściowo w Morawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, tereny 38WS/ZP/UTR(OPP) i 40WS/ZP/UTR(OPP) leżą w Sadlińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zapisy §8 ust.2 stosuje się odpowiednio. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Liwy.

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 12

4. Tereny 35 WS/ZP/UTR(OPP), 38WS/ZP/UTR(OPP) i 40 WS/ZP/UTR(OPP) znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej dawnego zespołu folwarku przemysłowego B3, obejmującej teren zabytkowej willi, młyna i browaru. Ustalenia dla strefy oraz zlokalizowanej w terenie 35 WS/ZP/UTR(OPP) historycznej zieleni wysokiej, dotyczące ochrony dóbr kultury i zabytków, §9 stosuje się odpowiednio. 5. Tereny, a w szczególności wody rzeki, mają mieć charakter rekreacyjno wypoczynkowy (obsługa mieszkańców miasta i gminy oraz turystów). 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) należy zapewnić odpowiedni dostęp do brzegów rzeki w celach technicznych oraz użytkowych; 2) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem ogrodzeń sytuowanych dla bezpieczeństwa; 3) zakaz lokalizacji reklam; 4) dopuszcza się dowolne kształtowanie obiektów hydrograficznych, również z zastosowaniem budowli hydrotechnicznych (np. budowli piętrzących) wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, w celu tworzenia zalewów wielozadaniowych np. o charakterze rekreacyjnym i retencyjnym (przeciwpowodziowym); 5) w przypadku ewentualnej budowy obiektów hydrograficznych nakazuje się zachowanie drożności korytarza ekologicznego, jakim jest rzeka Liwa wraz z otaczającymi ją terenami, w postaci budowy urządzeń wodnych umożliwiających migracje zwierząt (np. przepławki); 6) dopuszcza się kształtowanie strefy przybrzeżnej i linii brzegowej w celach związanych z zagospodarowaniem obszaru wodnego, dopuszcza się wyłącznie możliwość realizacji urządzeń wodnych, obiektów niezbędnych do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani oraz inwestycji celu publicznego; 7) zaleca się by potencjalne rozlewisko lokalizować w miarę możliwości w terenach oznaczonych w planie jako obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (szraf). § 19. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 5 U-MN. 2. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe - zabudowa usługowa; 2) uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wyłącznie w bryle budynku usługowego. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) budynki garażowe nakazuje się lokalizować w bryle budynku usługowego; 2) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków. 4. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy ? wyznaczona na rysunku planu w odległości: 6 metrów od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi zbiorczej 1 KDZ (ul. Machutty). 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 20%. 6. Maksymalna wysokość budynków - 9,0 m. 7. Ukształtowanie dachów: 1) dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 2) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki. 8. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 13

2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. 9. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji w liczbie: 1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu, 2) minimum 1 MP na 30 m2 powierzchni użytkowej budynków funkcji usługowej. § 20. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 6 MN/U , 8 MN/U, 10 MN/U. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) minimalna powierzchnia wydzielanych działek budowlanych: a) 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej, b) 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 2) zakaz lokalizacji budynków: a) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych większej niż 2; 3) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków; 4) zakaz lokalizacji reklam; 5) część terenów przylegających bezpośrednio do pasa drogowego (w szczególności na działkach stanowiących własność miasta), a niewykorzystanych jako tereny mieszkaniowo-usługowe, można wykorzystać pod parkingi, zatoczki autobusowe, bądź inne urządzenia służące obsłudze terenów komunikacyjnych; 6) dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.

4. Tereny znajdują się w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK), ustalenia § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Liwy (oznaczony na rysunku planu) dotyczący OChK, w tym przypadku nie obowiązuje. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego uzasadnione jest istniejącą zabudową mieszkaniową w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych. 5. Tereny 8MN/U i 10MN/U znajdują się w wyznaczonej przez Studium strefie ochrony konserwatorskiej B1S obejmującej wartościowe układy urbanistyczne, zespoły obiektów oraz pojedyncze obiekty o walorach historycznych. Ustalenia ochrony dóbr kultury i zabytków dla strefy, występujących w terenie obiektów predysponowanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków i obiektów współtworzących klimat i charakter zabudowy, §9 stosuje się odpowiednio. 6. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona na rysunku planu w odległości: 1) 6 m od linii rozgraniczających pasa drogowego drogi dojazdowej (ul. Szeroka, ul. Staszica, ul.Mickiewicza i nowoprojektowana 3 KDD); 2) 6 m od linii rozgraniczającej z krawędzią pasa drogowego drogi zbiorczej (ul. Machutty). 7. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35%, (dla strefy ochrony konserwatorskiej 25%); 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 50%. 8. Maksymalna wysokość budynków :

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 14

1) garażowych i gospodarczych ? do 7,0 m; 2) pozostałych- do 9,0 m. 9. Ukształtowanie dachów: 1) dla strefy ochrony konserwatorskiej - nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub ich kombinacji (nachylenie połaci 40°- 45°), zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 2) pozostały teren - dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 3) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 4) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych nawiązujący do kształtu dachu budynku mieszkalnego lub usługowego. 10. Określa się poziom posadowienia parteru w strefie ochrony konserwatorskiej dla nowolokalizowanej zabudowy ? maksymalnie 0,6 m. 11. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. 12. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji w liczbie: 1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu; 2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni użytkowej budynków funkcji usługowej. § 21. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 7ZP. 2. Przeznaczenie terenu - tereny zieleni urządzonej; 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury i urządzeń technicznych; 2) zakaz lokalizacji reklam. 4. Teren znajduje się w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustalenia §8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 22. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 9ZP/UTR(ZZ)(OPP), 11 ZP/UTR(ZZ)(OPP), 15 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP), 17 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP). 2. Przeznaczenie terenu: 1) tereny zieleni urządzonej- zieleń parkowa; 2) tereny usług turystyki i rekreacji; 3) obszary wód powierzchniowych; 4) (ZZ) - obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, § 8 ust.1 pkt 1 stosuje się odpowiednio; 5) OPP ? obszary przestrzeni publicznej. 3. Tereny znajdują się w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustalenia §8 ust.2 stosuje się odpowiednio. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Liwy. 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz lokalizacji reklam;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 15

2) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem ogrodzeń sytuowanych dla bezpieczeństwa od strony dróg publicznych i wody oraz ogrodzeń wokół urządzeń sportowych i rekreacyjnych (np. boiska, place zabaw); 3) dopuszcza się umieszczenie ścieżek pieszych i rowerowych oraz małej architektury; 4) zalecany przebieg ciągów pieszo-rowerowych dla terenów 15 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP) i 11 ZP/UTR(ZZ)(OPP) przedstawiony na rysunku planu; 5) w pasie o szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Liwy z zakazem lokalizacji obiektów budowlanych dopuszcza się wyłącznie realizację urządzeń wodnych, obiektów niezbędnych do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani oraz inwestycji celu publicznego; 6) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP) dopuszcza się lokalizację parkingów; 7) wzdłuż pasa drogowego drogi dojazdowej 13 KDD, na terenie 15 ZP/UTR/WS(ZZ)OPP dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 8) wzdłuż brzegów rzeki należy zapewnić swobodny dostęp do jej wód. 9) zasady zagospodarowania ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP): terenu oznaczonego symbolem 15 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP) i 17

a) dopuszcza się dowolne kształtowanie obiektów hydrograficznych, również z zastosowaniem urządzeń piętrzących, w celu tworzenia zalewów o charakterze rekreacyjnym i retencyjnym; b) dopuszcza się kształtowanie strefy przybrzeżnej i linii brzegowej w celach związanych z zagospodarowaniem obszaru wodnego oraz terenów sąsiednich, szczególnie urządzenia miejsc do plażowania, przystani, promenad spacerowych, pomostów, platform widokowych i kładek pieszych itp. c) w terenach 15 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP) i 17 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP) (wyłączając pas o szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Liwy z zakazem lokalizowania obiektów budowlanych) dopuszcza się lokalizowanie niezbędnych budynków usługowych, związanych z projektowaną funkcją terenu, m.in. restauracje i inne obiekty gastronomiczne, kawiarnie, budynki socjalne o wysokości do dwóch kondygnacji; 5. Udział powierzchni zabudowy w terenach - 15 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP), 17 ZP/UTR/WS(ZZ)(OPP) ? do 1000 m2 w każdym. 6. Tereny należy utrzymać jako obszary przestrzeni publicznej. § 23. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 12 MW/U, 13 MW/U. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz lokalizacji reklam; 2) zakaz lokalizowania budynków garażowych w granicach terenów, z wyjątkiem garaży podziemnych; 3) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków. 4. Tereny znajdują się w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustalenia §8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 5. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, wyznaczona na rysunku planu w odległości: 1) 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi zbiorczej (ul. Wschodnia);

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 16

2) 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego dróg dojazdowych (9 KDD - ul.Baczyńskiego, 7 KDD ul. Mickiewicza). 6. Maksymalna wysokość budynków - 18 m. 7. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50%. 8. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. § 24. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 14 US. 2. Przeznaczenie terenu: gastronomicznych. tereny sportu i rekreacji obsługujące tereny przyległe, tereny usług

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizowania budynków garażowych i gospodarczych; 2) zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem ogrodzeń sytuowanych dla bezpieczeństwa od strony dróg publicznych oraz ogrodzeń wokół boisk do gry, kortów tenisowych itp.; 3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, budowli i urządzeń o funkcji rekreacyjnej, sportowej oraz budynków o funkcji gastronomicznej o powierzchni całkowitej nie większej niż 150 m2 i wysokości nie większej niż 10 m (w najwyższym punkcie dachu), z dachem o spadku nie większym niż 25%. 4. Teren znajduje się w Morawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, §8 ust.2 stosuje się odpowiednio. 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 150 m2; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 20%. § 25. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 16 MW/U. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości, usługi handlu wbudowane w zabudowę wielorodzinną lub stanowiące samodzielny obiekt. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w granicach terenu w liczbie minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie z uwzględnieniem garaży podziemnych; 2) zakaz lokalizacji reklam; 3) zakaz lokalizowania budynków garażowych w granicach terenu; 4) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków; 5) dopuszcza się garaże podziemne. 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% działki budowlanej (nie dotyczy budynków handlowych);

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 17

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% działki budowlanej (nie dotyczy budynków handlowych). 5. Maksymalna wysokość budynków: 1) mieszkalnych - 18 m; 2) usługowych - 5,5 m. 6. Maksymalna szerokość elewacji frontowej: 1) budynków mieszkalnych - 40 m; 2) budynków usługowych ? 22m; 7. Kąt nachylenia połaci dachowych 1) dla budynków mieszkalnych 35°-45°; 2) dla budynków usługowych dopuszcza się poniżej 25°. § 26. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 18 MN/U. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości, w tym usługi handlu jako wbudowane lub stanowiące samodzielny obiekt.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) minimalna powierzchnia wydzielanych działek budowlanych: a) 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej, b) 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 2) nakaz wykonania dróg wewnętrznych umożliwiających dojazd do nowowydzielonych działek; 3) zakaz lokalizacji reklam; 4) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków; 5) zakaz lokalizacji wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych większej niż 2; 6) dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu - 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi dojazdowej (10 KDD - ul. Chmielna). 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 50%. 6. Maksymalna wysokość budynków - do 9,0 m (2 kondygnacje). 7. Ze względu na sąsiedztwo historycznej zabudowy przy ul. Chmielnej (poza planem) określa się dla nowolokalizowanej zabudowy wzdłuż ul. Chmielnej poziom posadowienia parteru - maksymalnie 0,6 m, mierzone na elewacji frontowej (od ul. Chmielnej) ponad średni poziom rzędnych ul. Chmielnej na odcinku frontu działki. Zasada ta nie dotyczy budynków, których elewacja frontowa sytuowana jest w odległości większej niż 25 m od linii rozgraniczającej teren 18MN/U z terenem 10KDD. 8. Ukształtowanie dachów: 1) dachy dwuspadowe lub ich kombinacje, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 18

2) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 3) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych nawiązujący do kształtu dachu budynku mieszkalnego. 9. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. 10. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji, w liczbie minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu. § 27. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 19 MN/U, 27 MN/U, 28 MN/U. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) parametry wydzielanych działek budowlanych: a) minimalna powierzchnia: - 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej, - 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, - 250 m2 dla zabudowy szeregowej ?zabudowę szeregową dopuszcza się wyłącznie poza strefą ochrony konserwatorskiej; b) szerokość frontu działek budowlanych min. 20 m, c) dopuszcza się inne parametry wielkościowe, wyłącznie jeżeli będą wynikały z opracowanego projektu podziału dla całego terenu funkcjonalnego z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, w szczególności minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. 2) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków. 3) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych większej niż 2. 4) dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 5) część terenów przylegających bezpośrednio do pasa drogowego (w szczególności na działkach stanowiących własność miasta), a niewykorzystanych jako tereny mieszkaniowo-usługowe, można wykorzystać pod parkingi, zatoczki autobusowe, bądź inne urządzenia służące obsłudze terenów komunikacyjnych. 4. W terenie 19 MN/U znajdują się obiekty współtworzące klimat i charakter zabudowy, ustalenia dotyczące ochrony dóbr kultury i zabytków, § 9 stosuje się odpowiednio. 5. Tereny 27MN/U i 28 MN/U znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej dawnego zespołu folwarku przemysłowego B4 obejmującej teren zabytkowej zabudowy mieszkaniowej. Ustalenia dla strefy oraz zlokalizowanych w terenie obiektów o wartościach historyczno-kulturowych predysponowanych do wpisu w gminnej ewidencji zabytków i obiektów współtworzących klimat i charakter zabudowy dotyczące ochrony dóbr kultury i zabytków, § 9 stosuje się odpowiednio. 6. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy? wyznaczone na rysunku planu w odległości ? 6 m od linii rozgraniczających pasa drogowego dróg dojazdowych. 7. Wskaźniki zagospodarowania terenu:

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 19

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% (nie dotyczy zabudowy wydłuż ul. Polnej), dla strefy ochrony konserwatorskiej ? 25%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 50%. 8. Maksymalna wysokość budynków - 9,0 m; 9.

Ukształtowanie dachów: 1) dla strefy ochrony konserwatorskiej B4 - nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub ich kombinacji; 2) pozostały teren - dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 3) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 4) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych nawiązujący do kształtu dachu budynku mieszkalnego lub usługowego. 10. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. 11. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji w liczbie: 1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu, 2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni użytkowej budynków funkcji usługowej. § 28. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 20 MN/U, 21 MN/U, 22 MN/U. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz lokalizacji reklam; 2) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych większej niż 2; 3) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych, jako głównego materiału elewacyjnego budynków; 4) część terenów przylegających bezpośrednio do pasa drogowego (w szczególności na działkach stanowiących własność miasta), a niewykorzystanych jako tereny mieszkaniowo-usługowe, można wykorzystać pod parkingi, zatoczki autobusowe, bądź inne urządzenia służące obsłudze terenów komunikacyjnych; 5) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 4. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy ? wyznaczona na rysunku planu w odległości - 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi dojazdowej (11 KDD, 12 KDD, 13 KDD). Nie dotyczy zabudowy istniejącej. 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 50%. 6. Maksymalna wysokość zabudowy ? 12 m (2 kondygnacje). 7. Ukształtowanie dachów:

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany Strona 20

1) dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 2) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 3) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych nawiązujący do kształtu dachu budynku mieszkalnego lub usługowego. 8. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. § 29. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 23 MN/U/KG. 2. Przeznaczenie terenu: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości; 3) tereny parkingów i garaży. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz lokalizacji reklam; 2) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków; 3) w terenie dopuszcza się możliwość urządzenia parkingu o powierzchni do 2000 m2, o ile wyniknie taka potrzeba w związku z obsługą obszarów przestrzeni publicznych; 4) dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu w odległości ? 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi dojazdowej (13 KDD). 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 50%. 6. Maksymalna wysokość budynków - 9,0 m; 7. Ukształtowanie dachów: 1) dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 2) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 3) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych (przy zabudowie mieszkaniowej lub usługowej) nawiązujący do kształtu dachu budynku; 8. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. 9. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji w liczbie: 1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu; 2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni użytkowej budynków funkcji usługowej.

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 21

§ 30. 1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 24 MN/U-KG. 2. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) usługi, o ile nie będą źródłem uciążliwości; 2) uzupełniające: tereny parkingów i garaży.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz lokalizacji reklam; 2) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków; 3) dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną; 4) część terenów przylegających bezpośrednio do pasa drogowego (w szczególności na działkach stanowiących własność miasta), a niewykorzystanych jako tereny mieszkaniowo-usługowe, można wykorzystać pod parkingi, zatoczki autobusowe, bądź inne urządzenia służące obsłudze terenów komunikacyjnych. 4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu w odległości? 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi zbiorczej (ul.Polna ? poza planem). 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 30%. 6. Maksymalna wysokość budynków - 9,0 m; 7. Ukształtowanie dachów: 1) dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 2) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 3) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych (przy zabudowie mieszkaniowej lub usługowej) nawiązujący do kształtu dachu budynku; 8. Ustalenia dla ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych: 1) maksymalna wysokość - 1,8 m; 2) zakaz wypełnienia przęseł pełnymi prefabrykatami betonowymi. 9. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnej posesji w liczbie: 1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem garażu; 2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni użytkowej budynków funkcji usługowej. § 31. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 26 U. 2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, usługi nieuciążliwe. 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się stosowania blachy oraz tworzyw sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego budynków;

Id: RZFWZ-MYQNP-KMWPT-IGZTV-WCWTO. Podpisany

Strona 22

2) dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 4. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu w odległości ? 6 m od linii rozgraniczającej z krawędzią pasa drogowego drogi lokalnej 14KDL (ul. Słoneczna). 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) maksymalna powierzchnia zabudowana ? 40%; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 20%. 6. Maksymalna wysokość budynków ? 12 m. 7. Ukształtowanie dachów: 1) dachy dwuspadowe i wielospadowe, zaleca się aby ich forma geometryczna nawiązywała do dachów najbliższej zabudowy o tożsamej funkcji; 2) główna kalenica równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki; 3) kształt dachów budynków garażowych i gospodarczych nawiązujący do kształtu dachu bud
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.500.3676

  uchwała nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ?Dolina Nidy II? w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów

 • DZ. URZ. 2009.541.4098

  uchwała nr XXXI/346/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ?Dolina Nidy II? w części znajdującej się na obszarze gminy Busko-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.423.3973

  wyrok nr II SA/Kr 18/11 WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2011r. z dnia 11 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 18/11 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XLIX/619/08* w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Dolina Dłubni-Mogiła?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.47.1092

  uchwała nr V/47/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu przy ul. Jana Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

 • DZ. URZ. 2011.47.1091

  uchwała nr V/38/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim.

 • DZ. URZ. 2011.46.1090

  zarządzenie nr 114/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Kolbudy w okręgu wyborczym Nr 4

 • DZ. URZ. 2011.46.1089

  zarządzenie nr 113/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 2

 • DZ. URZ. 2011.46.1088

  zarządzenie nr 1253/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.