Logowanie

DZ. URZ. 2011.48.1099

Tytuł:

uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-29
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 48 pozycja: 1099
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 24 lutego 2011 r. trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala co następuje: § 1. Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/154/08 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011 r. Regulamin postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. § 1. Współpraca Gminy Miejskiej Kwidzyn z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zwanymi w dalszej części ?podmiotami? odbywać się będzie poprzez: 1) uzupełnianie działań gminy w zakresie jej ustawowych obowiązków, 2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną, 3) tworzenie warunków dla partnerskiego określania i wdrażania lokalnych programów, 4) wzajemne udostępnianie informacji pozwalających na ocenę problemów wymagających podjęcia działań przez organizacje, 5) konsultowanie projektów w dziedzinach objętych współpracą, 6) tworzenie przez podmioty zlecające zadania warunków do podnoszenia umiejętności niezbędnych w realizacji zadań przez organizacje, 7) wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia roli organizacji w rozwoju miasta. § 2. Miasto Kwidzyn i podmioty współpracować będą w zakresie realizacji innych zadań publicznych niż określone w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami). § 3. W realizacji kierunków współpracy ze strony Gminy Miejskiej Kwidzyn uczestniczą: 1) Rada Miejska w zakresie wytyczania kierunków współpracy z podmiotami oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty. 2) Burmistrz Miasta w zakresie realizacji kierunków polityki współpracy z podmiotami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji lub innych form pomocy poszczególnym podmiotom. Burmistrz Miasta może zasięgnąć opinii właściwej merytorycznie Komisji Rady Miejskiej. § 4. 1. 1. Współpraca pomiędzy Gminą Miejską Kwidzyn a podmiotami może przyjąć następujące formy: 1) wsparcie realizacji zadania poprzez udzielenie dotacji, 2) pomocy w uzyskaniu lokalu, 3) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, 4) konsultacji i szkoleń,

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany Strona 1

5) promocji działalności, 6) pomocy w nawiązywaniu kontaktów lokalnych, ponadgminnych i międzynarodowych. 2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kwidzyn i podmiotami określa umowa, której ramowy wzór został określony w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. § 5. Dotacja nie będzie udzielana: 1) partiom politycznym, 2) związkom zawodowym i organizacjom pracodawców, 3) samorządom zawodowym, 4) fundacjom, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że: a) przepisy odrębne stanowią inaczej, b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki; 5) fundacjom utworzonym przez partie polityczne. § 6. 1. Podmioty ubiegające się o środki z budżetu miasta zobowiązane są do złożenia u Burmistrza Miasta wniosku o dofinansowanie działalności podmiotu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierającego w szczególności: a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, b) termin i miejsce realizacji zadania, c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł. 2. Do wniosku składanego przez podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy załączyć statut oraz aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. 3. Podmioty mogą ubiegać się o dotacje na realizacje projektów, w których kwota dotacji wynosić będzie co najwyżej 70% całkowitych kosztów realizacji projektu. § 7. Burmistrz Miasta przy rozpatrywaniu wniosków brać będzie pod uwagę następujące kryteria: 1) zgodność projektu z zadaniami Miasta określonymi ustawami lub uchwałami, 2) zasadność kosztów projektów, 3) potencjalne inne źródła finansowania projektu, 4) dotychczasową współpracę podmiotu z samorządem i innymi instytucjami, 5) możliwość realizacji zadania przez podmiot, 6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.


Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 2

§ 8. Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji po uchwaleniu budżetu na dany rok budżetowy, po akceptacji Komisji Planu Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Kwidzynie. § 9. 1. Podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Miasta o zmianach w statusie prawnym podmiotu lub w realizowanym projekcie. 2. Burmistrz Miasta po dokonaniu analizy zmian, o których mowa w ust.1 podejmie decyzję o dalszym dotowaniu projektu. § 10. 1. Po zakończeniu realizacji projektu podmiot, który uzyskał dotację, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji projektu. według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu. 2. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie 30 dni po okresie, na który została zawarta umowa na jego realizację. § 11. Kontrolę prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji wykonuje Burmistrz Miasta wykorzystując informacje przedkładane przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego o prawidłowości pod względem formalno rachunkowym przedkładanych rozliczeń. § 12. Sprawozdanie z realizacji zadań zrealizowanych przez podmioty zostaje przekazane radnym oraz podane do publicznej wiadomości raz w roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 3

Załącznik nr 1 Do regulaminu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Zalacznik1.pdf Wniosek o dofinanowanie zadania Załącznik nr 2 Do regulaminu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Zalacznik2.pdf Umowa Załącznik nr 3 Do regulaminu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. Zalacznik3.pdf Sprawozdanie z realizacji zadania

Id: ZWYMI-SROLC-SSLQM-BZTWH-GPGLF. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.362

  uchwała nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.1922

  uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.496

  uchwała nr XXXII/207/2008 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1373

  uchwała nr 249/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6198

  uchwała nr XII / 85 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

zamów dokument

Porady prawne

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.47.1098

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jantar.

 • DZ. URZ. 2011.47.1097

  uchwała nr V/14/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lipnica oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom.

 • DZ. URZ. 2011.47.1096

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Gniewino z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 41, 42, 46, 48, 27, 16/15, 16/8 we wsi Tadzino w obrębie geodezyjnym Tadzino

 • DZ. URZ. 2011.47.1095

  uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Perlino w gminie Gniewino obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 103, 10/8, 10/9, 11/8, 11/7, 23, 25, 42, 72, 73, 218/3, 219/3, 69, 134/7, 133/6, 182, 260/6, 166/1, 165/7, 100/7, 161/7, 161/8, 160/1, 159/12, 191/5, 147, 125/2, 124/2, 132/4, 132/3, 132/2, 132/1, 193, 194/10, 194/21, 194/22, 194/23, 194/12, 194/13, 96/14, 96/15, 96/16, 96/17, 56/2 do 56/12, 60/1, 60/2, 60/3, 149/1, 149/10, 149/11, 151/3 do 151/16

 • DZ. URZ. 2011.47.1094

  uchwała nr IX/113/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.