Logowanie

DZ. URZ. 2011.504.4932

Tytuł:

uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Gminy Ropa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 504 pozycja: 4932
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR X/65/11 RADY GMINY ROPA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu  Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r  o samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz.  U z  2001  r.   Nr  142  poz.  1591  ze  zm.),  art.  211,  art.  212  i art.  237  ust.  1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  ­ Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:  § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę 608.987,50 zł w tym?  a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 49.471,50 zł,  b) zwiększenie  dochodów  majątkowych  o kwotę  559.516,00  zł, z  czego  z tytułu  dotacji  na  realizację  zadań  o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwotę 159.516,00 zł.  ­ jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały  2. Zwiększa  się  plan  wydatków  budżetu  na  rok  2011  o kwotę  983.987,50  zł  ?  jak  w załączniku  Nr  2 do  niniejszej uchwały  3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:  1) zmniejszenie  planu  wydatków  bieżących  o kwotę  62.757,69  zł  ­  z czego  zmniejszenie  planu  wydatków   bieżących jednostek budżetowych o kwotę 57.961,30 zł ? w tym:  a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.713,80 zł,  b) zmniejszenie  planu  na  wydatki  związane  z realizacją  zadań  statutowych  jednostek  budżetowych  o kwotę   55.247,50 zł,  2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.796,39 zł.  3) zwiększenie   planu  wydatków  majątkowych  o kwotę  1.046.745,19  zł  ­  w tym  wydatków  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  o kwotę  1.046.745,19  zł  , w  tym  na  programy  finansowane  z udziałem  środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ? 260.457,00 zł ? jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.  4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 375.000,00 zł w tym?  1) z kredytów 375.000,00 zł.  5. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 375.000,00 zł . i ustala go na poziomie kwoty 3.314.067,69 zł.  Źródłem pokrycia deficytu są?  a) pożyczki w kwocie 1.670.000,00 zł,  b) kredyty w kwocie 885.000,00 zł,  c) wolne  środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 705.155,37 zł,  d) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 53.912,32 zł.  § 2. Przyjmuje  się  plan  przychodów  i rozchodów  budżetu  po  zmianach  z §  1 ust.4  w brzmieniu  jak  w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.  § 3. W  uchwale  budżetowej  Nr  III/11/10  Rady  Gminy  Ropa  z dnia  28  grudnia  2010  r.  zmienionej  uwałą  Nr  IV/22/11 z dnia 25 lutego  2011 r., uchwałą  Nr V/32/11 z dnia  31 marca  2011 r., uchwałą  Nr VI/43/11 z dnia 28  kwietnia 2011 r., uchwałą Nr VIII/56/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. załącznik Nr 1 ­ zestawienie planowanych kwot  dotacji  udzielanych  z budżetu  Gminy  Ropa  w roku  2011  otrzymuje  brzmienie  jak  załącznik  Nr  5 do  niniejszej  uchwały. 


Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 1

§ 4. 1. W  związku  ze  zmianami  wynikającymi  z §  1 niniejszej  uchwały  wprowadza  się  zmiany  w tabeli dochody  z  opłat  z tytułu  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  i wydatki  budżetu  Gminy  Ropa  na  2011  r.  na  realizację  zadań  ujętych  w Gminnym  Programie  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i Narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,  2. Wprowadza  się  tabelę Plan  dochodów  i wydatków  na  zadania  realizowane  na  podstawie  porozumień  lub  umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.  § 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco?  1. Dochody ­  a) dochody bieżące  2. Wydatki  a) wydatki bieżące  3. Przychody  4. Rozchody  5. Deficyt  20.510.541,87 w tym?  ­  ­  ­  ­  ­  ­  14.794.290,87  5.716.251,00  23.824.609,56 w tym?  14.200.756,37  9.623.853,19  3.724.667,69  410.600,00  3.314.067,69 

b) dochody majątkowe  ­ 

b) wydatki majątkowe  ­ 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.  § 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  2. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego  oraz  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.pdf plan dochodów  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik2.pdf plan wydatków 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/65/11   Rady Gminy Ropa   z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ROPA NA 2011 ROK    

L.p  1  1.  Dział  2  600  Rozdz  3  60014  Nazwa ? treść  4  Transport i łączność  Drogi publiczne powiatowe  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ dotacja na pomoc finansową dla Powiatu  Gorlickiego z przeznaczeniem na opracowanie  projektu budowlano­ wykonawczego budowy  przepustu w ciągu drogi powiatowej 1498 K Ropa­  Wysowa Zdrój­ Blechnarka­ Granica Państwa  w miejscowości Ropa w km 3+400  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie  drogownictwa  Pozostała działalność  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  zwiększenie środków na opracowanie projektu  chodnika przy drodze powiatowej  Gospodarka mieszkaniowa  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ adaptacja pomieszczeń Klimkówce(Stanica) na  pomieszczenia dla OSP  ­ przyłącz wody do budynku ośrodka zdrowia  w Ropie  Pozostała działalność  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ zadanie pn? Park ? Architektura Beskidu Niskiego  w miniaturze wraz z obszarem warsztatów  tematycznych?  Administracja publiczna  Pozostała działalność  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ wpłaty na ZGZG na realizację zadania pn??  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  Gmin Ziemi Gorlickiej? ? dodatkowe postępowanie  przetargowe na budynek Urzędu Gminy  Kwota  zwiększenia  5  608.736,00  20.000,00  Kwota  zmniejszenia  6  ­  ­ 

20.000,00 

­ 

60078 

582.736,00  582.736,00  582.736,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  50.000,00  ­  ­  ­  ­  50.000,00  50.000,00  50.000,00  48.419,00  48.419,00  48.419,00  48.419,00 

­  ­ 

60095 

­  ­  ­  136.362,00  136.362,00  136.362,00  91.362,00  45.000,00  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ 

2. 

700  70005 

70095 

3. 

750  75023 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 1

4. 

754  75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa  Ochotnicze straże pożarne  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ zakup samochodu dla OSP w Klimkówce 

64.195,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

­  ­  ­  ­ 

75478 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ odbudowa budynku Stanicy wodnej w Klimkówce  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Oświetlenie ulic, placów i dróg  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ wykonanie oświetlenia ulicznego w Klimkówce i w  Łosiu  ­ Montaż oświetlenia przy drodze powiatowej Ropa­  Wysowa  w tym?  ­ wydatki na programy finansowane z udziałem  środków, o których mowa w art.5 ust.


1 pkt 2 i 3 ufp  Pozostała działalność  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ zadanie pn?? Przebudowa urządzeń energetycznych  w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa  w miejscowości Ropa?  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  Biblioteki  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ dotacja celowa na dofinansowanie kosztów  realizacji zadania w ramach projektu pn? Budowa  zintegrowanego systemu In formacji i zarządzania  zbiorami 33 biblliotek publicznych w woj.  Małopolskim z użyciem technologii  teleinformatycznej?  Kultura fizyczna  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w tym:  b)wydatki majątkowe  w tym:  ­ odbudowa bieżni wokół stadionu sportowego  w miejscowości Ropa  RAZEM 

49.195,00  49.195,00  49.195,00  280.457,00  ­  260.457,00  ­  260.457,00  260.457,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00 

­  ­  ­  90.000,00  90.000,00  90.000,00  90.000,00  ­  ­  ­  ­  ­ 

5. 

900  90015 

90095 

6. 

921  92116 

7.510,19  7.510,19  7.510,19  7.510,19 

­  ­  ­  ­ 

7. 

926  92678 

213.790,00  213.790,00  213.790,00  213.790,00  1.273.107,19  1.046.745,19  260.457,00 

­  ­  ­  ­  226.362,00  ­  ­ 

Zwiększenie  planu wydatków majątkowych o kwotę  w  tym na  ­ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których  mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/65/11   Rady Gminy Ropa   z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

Tabela Nr 3­ Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2011 rok    

1.  DOCHODY  OGÓŁEM:  20.510.541,87 

2. 

WYDATKI 

OGÓŁEM: 

23.824.609,56 

3. 

Wynik 

(1 

2) 

deficyt: 

­3.314.067,69 

4. 

PRZYCHODY  z czego:  ? pożyczki 

BUDŻETU  3.724.667,69  1.670.000  885.000,00  1.115.755,37  53.912,32  410.600,00 

? kredyty  ? wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy  o finansach publicznych  ­ nadwyżki z lat ubiegłych  5.  ROZCHODY  z czego:  spłata  BUDŻETU 

rat 

z zaciągniętych 

kredytów 

410.600,00 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/65/11   Rady Gminy Ropa   z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA  W ROKU 2011 ROK    

Dział  Rozdział  Nazwa  Rodzaj dotacji z budżetu  dla jednostek  dla  sektora  jednostek spoz finansów  a sektora  publicznych  finansów  publicznych  6  7  20.000,00  20.000,00  20.000,00 

1  600 

2  60014 

4  Transport i łączność  Drogi publiczne powiatowe 

Dotacja celowa dla Powiatu  Gorlickiego na wydatki  majątkowe z przeznaczeniem  na  opracowanie projektu  budowlano­ wykonawczego  przepustu  754  75411  Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa  Komendy powiatowe Państwowej  Straży Pożarnej 

1.200,00  Dotacja celowa na pomoc  finansową dla Powiatu  Gorlickiego z przeznaczeniem  na zakup sprzętu dla  Państwowej Straży Pożarnej  Dotacja celowa dla OSP  w Ropie na zakup wyposażenia  i umundurowania  1.200,00 

8.604,90 

75412 

Ochotnicze straże pożarne 

8.604,90 

801  80104 

Oświata i wychowanie  Przedszkola 

Dotacja celowa  ( bieżące)przekazana Gminie  Uście Gorlickie  z przeznaczeniem na  finansowanie pobytu dzieci  z terenu Gminy w publicznym  przedszkolu  dotacje celowe (bieżące) na  zadania JST zlecane innym  podmiotom 

12.500,00  12.500,00 

851  85154 

Ochrona zdrowia  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

2.713,80 

38.400,00 

2.713,80  38.400,00 

853  85311 

Pozostałe zadania w zakresie  polityki  społecznej  Rehabilitacja zawodowa  i społeczna osób  niepełnosprawnych 

10.754,00  dotacja celowa na pomoc  finansową dla Powiatu  Gorlickiego w zakresie realizacji  jej zadań bieżących  z przeznaczeniem na Warsztaty  Terapii Zajęciowej  dotacja celowa na pomoc  finansową dla Miasta Gorlice  w zakresie realizacji jej zadań  bieżących z przeznaczeniem na  adaptację pomieszczeń dla  5.754,00 

85311 

Rehabilitacja zawodowa  i społeczna osób  niepełnosprawnych 

5.000,00 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany


Strona 1

stowarzyszenia na rzecz chorych  na stwardnienie rozsiane  854  85404  Edukacyjna opieka  wychowawcza  Wczesne wspomaganie rozwoju  dziecka  4.960,00  Dotacja celowa przekazana do  Powiatu na dofinansowanie  wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka z terenu gminy  4.960,00 

900  90095 

Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska  Pozostała działalność 

8.408,00  Dotacja celowa przekazana dla  powiatu na realizację bieżącego  zadania realizowanego na  podstawie umów dot. usuwania  azbestu  8.408,00 

921  92109  92116  82116 

92118 

926  92605 

Kultura  i ochrona  dziedzictwa  narodowego  Domy  i ośrodki  kultury,  świetlice  dotacje podmiotowe  i kluby  Biblioteki  dotacje podmiotowe  Biblioteki  dotacja celowa na  dofinansowanie kosztów  realizacji inwestycji  Muzea  Dotacja celowa (inwestycyjna)  dla samorządu województwa  z przeznaczeniem dla Muzeum  w Gorlicach  Kultura fizyczna  Zadania  z zakresu  kultury  fizycznej  dotacje celowe (bieżące) na  zadania JST zlecane innym  podmiotom  Razem: 

527.900,00  398,000,00  114.389,81  7.510,19 

8.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

588.435,80 

97.004,90 

OGÓŁEM DOTACJE? 685.440,70  w tym:­ dotacje podmiotowe: 512.389,81 zł  ­ dotacje celowe? 173.050,89 w tym: ­ dotacje celowe w zakresie wydatków  bieżących 136.340,70 zł. 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/65/11   Rady Gminy Ropa   z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa  w 2011 r.  na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Narkomanii    

Dział  Rozdzi ał  §  Nazwa  Dochody  Wydatki  zwiększenie zmniejszeni   e  6  8  2.976,30  2.713,80  zwiększenie zmniejszeni   e  2  3  4  5  6  Dochody od osób prawnych, od osób  262,50  fizycznych  i od  innych  jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich  poborem  75618  Wpływy  z innych  opłat  stanowiących  262,50  dochody  jednostek  samorządu  terytorialnego na podstawie ustaw  0480  Wpływy  z opłat  za  zezwolenia  na  262,50  sprzedaż napojów alkoholowych  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  w tym:  wydatki bieżące  w tym:  (1) wydatki bieżące jednostek  budżetowych  w tym:  (1,1) wydatki na wynagrodzenia  i składki od nich naliczane  (1.2.)  wydatki związane z realizacją  zadań statutowych  3) dotacje na zadania bieżące  R A Z E M  262,50 

1  756 

2.976,30  262,50  262,50 

2.713,80  2.713,80  2.713,80 

2.713,80  262,50  2.713,80  2.976,30 

2.713,80 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/65/11   Rady Gminy Ropa   z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi  jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011    

Dział  010  01095  2330  Rozdz.  §  Nazwa  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  Pozostała działalność  Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na  zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego  Pozostała działalność  w tym?  (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  w tym?  (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  Dochody  25.000,00  25.000,00  25.000,00  Wydatki  25.000,00 

01095 

25.000,00  25.000,00  25.000,00 

Id: 24EDCB75­55E2­43B0­92BB­2AC728D23186. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.597.4714

  uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.

 • DZ. URZ. 2011.302.2492

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.

 • DZ. URZ. 2011.588.6860

  uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ropa .

 • DZ. URZ. 2011.302.2491

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa

 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.504.4931

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa

 • DZ. URZ. 2011.504.4930

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.504.4929

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.504.4928

  uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.504.4927

  uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.