Logowanie

DZ. URZ. 2011.504.4933

Tytuł:

uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Gminy Ropa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 504 pozycja: 4933
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR X/68/11 RADY GMINY ROPA z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych  i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 w związku  z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września  1991  r.  o systemie  oświaty  (t.  j.  Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  256,  poz.  2572,  ze  zm.),  Rada  Gminy  Ropa  uchwala,  co  następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  VII/47/11  Rady  Gminy  Ropa  z dnia  31  maja  2011  r.  w sprawie  ustalenia  opłat  za  pobyt   dziecka  w przedszkolach  samorządowych  i oddziałach  przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Ropa, wprowadza się następujące zmiany:  1. § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:  ?1. W przypadku  nieobecności  dziecka  w przedszkolu  lub  planowanej  przyszłej  nieobecności,  rodzic  (opiekun  prawny)  może  wnieść,  odpowiednio  o zwrot  lub  zaniechanie  pobierania  odpłatności  za  świadczenia, określone w § 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.?. 2. Uchyla się § 6.  3. Paragrafy 7, 8 i 9 otrzymują nową numerację, odpowiednio 6, 7 i 8.  § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 


Id: 8E2BB841­BC75­454F­8046­55F3559AAC7F. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. 2011.497.4832

  uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna.

 • DZ. URZ. 2011.469.4543

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki

 • DZ. URZ. 2011.360.3063

  uchwała nr 61/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1721

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.504.4932

  uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10

 • DZ. URZ. 2011.504.4931

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa

 • DZ. URZ. 2011.504.4930

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.504.4929

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.504.4928

  uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.