Logowanie

DZ. URZ. 2011.504.4934

Tytuł:

uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Gminy Ropa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 504 pozycja: 4934
Hasła:Podatki i opłaty lokalne

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY GMINY ROPA z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym,  od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  8 ,  art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (t.  j.  Dz.  .U.  z 2010r.  Nr  95,  poz.  613  ze  zm.),  art.  6 b  ustawy  z dnia  15 listopada  1984r. o podatku rolnym(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze  zm.), art.  6, ust. 8 ustawy  z dnia  30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm. )  Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  VII/51/11  Rady  Gminy  Ropa  z dnia  31  maja  2011  r.  w sprawie  inkasa  należności  pieniężnych  pobieranych  w podatku  rolnym,  leśnym  ,od  nieruchomości  oraz  ustalenia  prowizji  z tego  tytułu,  wprowadza się następujące zmiany:  1. § 2 otrzymuje brzmienie:  ?§ 2. Inkasenci  otrzymują  wynagrodzenie  prowizyjne  za  inkaso  w wysokości  2 %  od  osobiście  zainkasowanych kwot.?. 2. Uchyla się § 3.  § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego. 


Id: D8C60BBF­0D69­4B65­A0F4­5F7738758025. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.348.2902

  uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/XVII/152/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.1977

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 • DZ. URZ. 2011.302.2491

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/V/38/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.504.4933

  uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa

 • DZ. URZ. 2011.504.4932

  uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10

 • DZ. URZ. 2011.504.4931

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa

 • DZ. URZ. 2011.504.4930

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.504.4929

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.