Logowanie

DZ. URZ. 2011.504.4935

Tytuł:

uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Gminy Ropa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 504 pozycja: 4935
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR X/70/11 RADY GMINY ROPA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt. 2, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art.8 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27  czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.) art. 9 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października  1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.).  Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. Statut  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Ropie  stanowiący  załącznik  do  Uchwały  Nr  XXIV/108/94  Rady  Gminy  w Ropie  z dnia  27  stycznia  1994  r.  zmieniony  Uchwałą  Nr  XXI/97/2000  Rady  Gminy  Ropa  z dnia  11  grudnia  2000  r.  otrzymuje  brzmienie  jak  załącznik  do  niniejszej  uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego. 


Id: 2AAA515B­FA76­40E6­90E4­5B0D78B8C6FB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr X/70/11   Rady Gminy Ropa   z dnia 30 sierpnia 2011 r.  STATUT   Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1. Gminna  Biblioteka  Publiczna  w Ropie  utworzona  Uchwałą  Nr  XXV/108/94  Rady  Gminy  w Ropie z dnia 27 stycznia 1994r. zwana dalej ?Biblioteką? działa na podstawie:  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,poz.539 ze zm.)  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U.  z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)  4. Niniejszego statutu.  § 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Ropa.  2. Siedzibą Biblioteki jest wieś Ropa a obszarem jej działania Gmina Ropa.  § 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Ropa.  2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:  2.1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie  2.2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gorlicach.  § 4. 1.  Biblioteka  uzyskuje  osobowość  prawną  z chwilą  wpisania  jej  do  rejestru  instytucji  kultury,  prowadzonego przez Organizatora.  2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu:  ?Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie?,adres, telefon, Regon i Nip.  § 5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.  II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI  § 6. Biblioteka  służy  rozwojowi  i zaspokojeniu  potrzeb  czytelniczych  społeczeństwa  oraz  upowszechniania  wiedzy i rozwoju kultury.  § 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:  1. Gromadzenie,  opracowanie  i przechowywanie  z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.  2. Udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych  na  prowadzenie  wypożyczeń  międzybibliotecznych,  dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.  3. Prowadzenie  działalności  własnych i zewnętrznych.  5. Współdziałanie  z bibliotekami  organizacjami  i towarzystwami  i kulturalnych społeczeństwa.  informacyjnej,  materiałów  bibliotecznych, 

miejscu,  wypożyczenie  do  domu  oraz  z uwzględnieniem  szczególnych  potrzeb  bibliograficznej,  udostępnianie  informacji 

4. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.  innych  sieci,  instytucjami  w rozwijaniu  i zaspokajaniu  upowszechniania  kultury,  potrzeb  oświatowych 

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.  § 8. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb Środowiska. 

Id: 2AAA515B­FA76­40E6­90E4­5B0D78B8C6FB. Podpisany

Strona 1

III. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE BIBLIOTEKĄ  § 9. Na  czele  Biblioteki  stoi  dyrektor,  który  kieruje  jej  działalnością,  reprezentuje  Bibliotekę  na  zewnątrz  i jest za nią odpowiedzialny.  Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.  § 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.  W  miarę  potrzeb  w Bibliotece  mogą  być  zatrudnieni  specjaliści  z różnych  dziedzin,  związani  z działalnością Biblioteki.  Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.  § 11. 1.Dyrektor  i pracownicy  Biblioteki  powinni  posiadać  odpowiednie  do  zajmowanych  stanowisk  kwalifikacje,  określone  w Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  i Sztuki  z dnia  9 marca  1999r.  w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk  w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji ( Dz. U. z 1999r. Nr 41, poz.419)  2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.  § 12. 1.Biblioteka  może  prowadzić  wypożyczalnie,  czytelnie,  oddziały  dla  dzieci,  filie  biblioteczne  i punkty oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.  2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.  § 13. Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Biblioteki  oraz  zakres  działania  poszczególnych  komórek  organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.  § 14. Przy  Bibliotece  i jej  filiach  mogą  działać  Koła  Przyjaciół  Biblioteki,  powołane  na  podstawie  obwiązujących przepisów prawnych.  IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI  § 15. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz innych źródeł.  § 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.  § 17. Biblioteka może pobierać opłaty za:  1/ usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia między biblioteczne  2/ wypożyczanie materiałów audiowizualnych  3/ nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne  4/ uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych  5/ w formie kaucji ­ za wypożyczone materiały biblioteczne  6/ wydawnictwa własne  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  § 18. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.  § 19. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Id: 2AAA515B­FA76­40E6­90E4­5B0D78B8C6FB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.777

  uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej

 • DZ. URZ. 2012.2217

  uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.582

  uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.258.404

  uchwała nr XL/274/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2175

  uchwała nr XXX/427/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.504.4934

  uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu

 • DZ. URZ. 2011.504.4933

  uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa

 • DZ. URZ. 2011.504.4932

  uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10

 • DZ. URZ. 2011.504.4931

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ropa

 • DZ. URZ. 2011.504.4930

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.