Logowanie

DZ. URZ. 2011.513.5091

Tytuł:

uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-04
Organ wydający:Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 513 pozycja: 5091
Hasła:Statuty

Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011 r. w  sprawie:  zmian  w Statucie  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  ­  Zamek  w Suchej  Beskidzkiej.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października  1991  roku  o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (tekst  jednolity  z 2001  roku Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku  Dz.  U.  Nr  17,  poz.  95,  z późn.  zm.),  Rada  Miejska  w Suchej  Beskidzkiej  uchwala,  co  następuje:  § 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury ­ Zamek w Suchej Beskidzkiej stanowiącym  załącznik  do  Uchwały  Nr XL/336/06  Rady  Miejskiej  w Suchej  Beskidzkiej  z dnia  30  marca  2006 roku, § 10 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?udzielania informacji turystycznej?.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego.    Przewodniczący Rady Miejskiej  w Suchej Beskidzkiej  Bogusław Ćwiękała


Id: MEBOB­PZOSS­PQHGZ­BXDBQ­REISX. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.519.3859

  uchwala nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

 • DZ. URZ. 2012.2113

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2010.712.6084

  uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. 2011.91.740

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2011.445.4239

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.513.5090

  uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Ropa z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.513.5089

  uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.

 • DZ. URZ. 2011.513.5088

  uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze

 • DZ. URZ. 2011.513.5087

  uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą Nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r., Uchwałą Nr 23/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011r. oraz Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.513.5086

  uchwała nr 98/XII/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku oraz Uchwałą Nr 49/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.