Logowanie

DZ. URZ. 2011.517.5157

Tytuł:

uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: KOSZYCE, WŁOSTOWICE i SOKOŁOWICE w Gminie KOSZYCE , przyjętego Uchwałą Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 marca 2004 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-08
Organ wydający:Rada Gminy Koszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 517 pozycja: 5157
Hasła:Planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR VI/61/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi: KOSZYCE, WŁOSTOWICE i SOKOŁOWICE w Gminie KOSZYCE ,  przyjętego Uchwałą Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 marca 2004 roku  Na  podstawie  art.  18  ust.  2,  pkt  5 ,  art.  40,  art.41  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 142 , poz. 1591),oraz art. 20 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz.717 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje:  § 1.  1. Rada Gminy Koszyce wprowadza zmianę w Uchwale Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia  24 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  wsi:  Koszyce,  Włostowice  i Sokołowice  w gminie  Koszyce  poprzez  dodanie  do  planu  w rozdziale  2 w  §  6 w  pkt  2 na  końcu  spisu  warunków  dla  nowych  budynków  oraz  rozbudowy  i przebudowy  istniejących  ?  w następującym  brzmieniu:  "  dla  obiektów  usługowych,  produkcyjnych,  warsztatowych  ,  składowych  o gabarytach  rzutu  powyżej  15  x  20  m  dopuszcza  się dachy półpłaskie i płaskie."  2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszyce .  § 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Małopolskiego. 


Id: LFTXI­PHTGL­ERNMV­SEALP­GECMH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.3934

  uchwała nr X/111/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny

 • DZ. URZ. 2012.1901

  uchwała nr IX/98/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2011.273.2211

  uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2011.586.6749

  uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.517.5156

  uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2011.517.5155

  uchwała nr Vi/57/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.517.5154

  uchwała nr XII/54/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.517.5153

  uchwała nr XIV.103.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.517.5152

  uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.