Logowanie

DZ. URZ. 2011.523.5295

Tytuł:

uchwała nr XIV/133/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-14
Organ wydający:Rada Miasta Trzebini
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 523 pozycja: 5295
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XIV/133/VI/2011 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr IX/80/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 maja  2011 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko­Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Trzebini z Dworem Zieleniewskich ? instytucją kultury w Trzebini i utworzenia Trzebińskiego  Centrum Kultury w Trzebini ? na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini.  Rada Miasta Trzebini  uchwala co następuje :  § 1.  Dokonuje  się  zmiany  w Statucie  Gminy  Trzebinia  przyjętego  uchwałą  Nr  IX/128/IV/2003  Rady  Miasta  Trzebini z dnia 25 kwietnia 2003 r. gdzie w załączniku Nr 3 do tego statutu w wykazie Gminnych jednostek  Organizacyjnych wykreśla się pkt. 4 o treści ? Miejsko­Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji? oraz  pkt. 5 o treści ? Dwór Zieleniewskich?.  § 2.  W miejsce wykreślonego pkt. 4 wpisuje się ? Trzebińskie Centrum Kultury? .  § 3.  Punkty w załączniku nr 3 do Statutu od Nr 6 otrzymują kolejną liczbę porządkową tj. do numeru 26.  § 4.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego.   


Przewodniczący Rady  Miasta Trzebini  Zdzisław Ścigaj

Id: GQUPU­ZHVFT­CZTPZ­REYPE­ZABCF. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/133/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011 r. W  związku  z podjętą  przez  Radę  Miasta  Trzebini  uchwałą  Nr  IX/80/VI/2011  z dnia  27  maja  2011  w sprawie  połączenia  samorządowych  instytucji  kultury  Miejsko­Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i Rekreacji  w Trzebini  z Dworem  Zieleniewskich  ?  instytucją  kultury  w Trzebini  i utworzenia  Trzebińskiego  Centrum  Kultury  w Trzebini  zachodzi  konieczność  dostosowania  zapisów  załącznika  nr  3 do Statutu Gminy Trzebinia do zapisów w/w uchwały.  Uchwała pod względem formalno­ prawnym nie budzi zastrzeżeń. 

Id: GQUPU­ZHVFT­CZTPZ­REYPE­ZABCF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.445.4240

  uchwała nr XII/122/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 września 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym na terenie Gminy Trzebinia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4331

  uchwała nr XI/111/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. 2010.50.359

  uchwała nr XLII/438/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia

 • DZ. URZ. 2010.50.367

  uchwała nr XLII/446/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/279/IV/2004 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki organizacyjnej Gminy Trzebinia pod nazwą Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli

 • DZ. URZ. 2010.555.4234

  sprawozdanie Rady Miasta Trzebini z dnia 30 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.523.5294

  uchwała nr XIV/129/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.523.5293

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.523.5292

  uchwała nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 8 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

 • DZ. URZ. 2011.523.5291

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 września 2011r. w sprawie:v zmiany do Uchwały Nr VIII/56/2011 z dnia 28 lipca 2011 r o utworzeniu samorzadowej instytucji kultury-Wielofunkcyjna Świetlica Oswiatowa w Radziemicach i nadanie jej Statutu

 • DZ. URZ. 2011.523.5290

  uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.