Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6728

Tytuł:

uchwała nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6728
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XIII/135/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny/tekst jednolity Dz. U.  Nr  142,  poz.1591  z póżn.zm/,  art.12  ust.1  pkt  2,  ust.3  i ust.4  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach  ublicznych  /tekst  jednolity  Dz.U.nr  157,  poz.1240  z póż.zm/  w związku  z art.5c  pkt.1 ustawy  z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U z 2004 r nr 256 z póż.zm./  Rada Miejska w Brzeszczach  uchwala, co następuje:  § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się gminną jednostkę organizacyjną o statusie jednostki budżetowej,  o nazwie: Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach.  § 2. Mienie Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach pozostaje na majątku Gminy Brzeszcze.  § 3. Należności  i zobowiązania  likwidowanego  Gminnego  Zarządu  Edukacji  w Brzeszczach  przejmuje  Urząd  Gminy Brzeszcze.  § 4. Z  dniem  1 września  2012  r.  wykonanie  zadań  w zakresie  obsługi  finansowej  gminnych  jednostek  oświatowych powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.  § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz  § 6. Uchwała  wchodzi  w życie  z upływem  14  dni  od  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Małopolskiego.   


Przewodniczący Rady  Miejskiej w Brzeszczach  Jacek Wawro

Id: 43FB8CDA­667E­4319­8D5C­74CA2A161D65. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2175

  uchwała nr XVI/162/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.3369

  uchwała nr XIX/216/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brzeszczach wchodzącego w skład  Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.

 • DZ. URZ. 2010.109.716

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.385.3389

  uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6727

  uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2011.586.6726

  uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2011.586.6725

  uchwała nr XIII/131/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2011.586.6724

  uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Brzeska.

 • DZ. URZ. 2011.586.6723

  uchwała nr XVII/114/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.