Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6741

Tytuł:

uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Grybów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6741
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR XI/100/2011 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów  Na  podstawie  art.  3 ust.1,  art  18  ust.  2 pkt  1,  art.  22,  art.40  ust.  2 pkt  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy Grybów, uchwala co następuje:  § 1.  W  Uchwale  Nr  V/33/2003  Rady  Gminy  Grybów  z dnia  12  marca  2003  r.  w sprawie  statutu  Gminy  Grybów  (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 80, poz. 1098), zmienionej uchwałami Nr III/8/2006 Rady  Gminy Grybów z dnia 8 grudnia 2006 roku, uchwałą Nr XXVI/227/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia  2009  roku,  uchwałą  Nr  XXXII/290/2009  Rady  Gminy  Grybów  z dnia  30  grudnia  2009  roku  oraz  uchwałą  Nr  XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010 roku uchwala się następujące zmiany:  1. W załączniku Nr 1 do Statutu Gminy Grybów ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "3. Gimnazja:  1) Gimnazjum w Białej Niżnej  2) Gimnazjum we Florynce  3) Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej  4) Gimnazjum w Ptaszkowej  5) Gimnazjum w Stróżach"  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.  § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.   


Przewodniczący Rady Gminy  Jan Radzik

Id: C7BE7AC0­BD90­4647­B3FD­DD3D3FA9F3C6. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.614.4883

  uchwała nr XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów

 • DZ. URZ. 2010.468.3514

  informacja nr 1 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 r

 • DZ. URZ. 2010.145.880

  uchwała nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów

 • DZ. URZ. 2010.379.2627

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.IV.0911-4-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Grybów Nr XXXIV/303/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie sprostowania pomyłki w części graficznej (rysunku) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XVII/144/2008 z dnia 21 maja 2008 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 454 poz. 2917 z dnia 3 lipca 2008 r.

 • DZ. URZ. 2011.121.934

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów w Białej Niżnej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6740

  uchwała nr Xi/96/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6739

  uchwała nr XI/ 70/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.586.6738

  uchwała nr XI/ 69 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 • DZ. URZ. 2011.586.6737

  uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie

 • DZ. URZ. 2011.586.6736

  uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.