Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6742

Tytuł:

uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Grybowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6742
Hasła:Opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XIII/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 18 listopada 2011 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia  stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą,  określenia terminów poboru tej opłaty.  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  z 2001  r.  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  w związku  z art.  65  ustawy  z dnia  15  września  2000 r. o referendum  lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.)  oraz  art. 6 ust. 4, art. 6a i 6b ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz.  2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala co następuje:  § 1.  W  uchwale  Nr  XLV/211/2006  Rady  Miejskiej  w Grybowie  z dnia  6 czerwca  2006  roku  w sprawie  wprowadzenia  powszechnej  zryczałtowanej  opłaty,  ustalenia  stawki  bazowej  opłaty  za  1 m3 odpadów  komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną  opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty (Dz. Urz.  Woj. Małopolskiego Nr 634, poz. 3905) wprowadza się następujące zmiany:  1. §  4 ust.  2 otrzymuje  brzmienie:  ?§  4 ust.  2 Stawka  bazowa  opłaty  wynosi  156,00  zł  za  1 m3 odpadów  komunalnych miesięcznie.?  2. § 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 4 ust. 3 pkt 1 w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na  cele  mieszkaniowe  iloczyn  50%  bazowej  stawki  opłaty  i średniej  ilości  odpadów  komunalnych  określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Miasta Grybowa  oraz  ilości  osób  w rodzinie,  nie  więcej  niż  6 osób  faktycznie  zamieszkałych.  Za  osobę  faktycznie  zamieszkałą w danej rodzinie uważa się osobę przebywającą pod wskazanym adresem z zamiarem stałego  pobytu.?  § 2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Grybowie  z dnia  8 lutego  2011  roku  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  wprowadzenia  powszechnej  zryczałtowanej  opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną  opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 115, poz. 884).  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.  § 4.  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 


Id: PYSBZ­ETNQW­HXYUW­PWAKR­CKCEA. Podpisany

Strona 1

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grybowie.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: PYSBZ­ETNQW­HXYUW­PWAKR­CKCEA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.115.884

  uchwała nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 8 lutego 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4346

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia terminów poboru opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6111

  uchwała nr XV/73/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz okreslenia terminów poboru opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2614

  uchwała nr XXXV/194/2009 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia poboru opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3228

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6741

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów

 • DZ. URZ. 2011.586.6740

  uchwała nr Xi/96/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6739

  uchwała nr XI/ 70/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.586.6738

  uchwała nr XI/ 69 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 • DZ. URZ. 2011.586.6737

  uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.