Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6743

Tytuł:

uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Grybowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6743
Hasła:Nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego  gruntów i lokali użytkowych.  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2, pkt. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (t.  j.  z 2001r.  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  w związku  z art.68  ust.1  pkt  1,  ust.  1a  ustawy  z dnia  21  sierpnia  1997  r.  o gospodarce  nieruchomościami  (t.  j.  Dz.  U.  z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala się co następuje:  § 1.  W  uchwale  Nr  XIV/62/2003  Rady  Miejskiej  w Grybowie  z dnia  15  grudnia  2003r.  w sprawie  określenia  ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia  minimalnych  stawek  czynszu  dzierżawnego  gruntów  i lokali  użytkowych  wprowadza  się  następujące  zmiany:  § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  ?2.  W przypadku  jednorazowej  zapłaty  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  nabywanego  przez  najemcę,  o którym mowa w ust.1 korzysta on z bonifikaty wynoszącej 85% ustalonej ceny sprzedaży lokalu.  Bonifikata obejmuje również udział w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo  użytkowania  wieczystego,  pierwszą  opłatę  z tego  tytułu.  Bonifikata  udzielana  od  ceny  lokalu  obejmuje  wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości?.  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.  § 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego.   


Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Id: HSMTB­EEWLC­OALRT­BLCEZ­PZCDY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.598.4723

  uchwała nr LIII/294/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2011.102.811

  uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2010.618.4947

  uchwała nr LI/277/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.30

  uchwała nr IV/41/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 1 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa Nr XIII/94/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za nieruchomości i lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubawa

 • DZ. URZ. 2012.115

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalanie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6742

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

 • DZ. URZ. 2011.586.6741

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów

 • DZ. URZ. 2011.586.6740

  uchwała nr Xi/96/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6739

  uchwała nr XI/ 70/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.586.6738

  uchwała nr XI/ 69 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.