Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6744

Tytuł:

uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Grybowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6744
Hasła:Opłaty za parkowanie,Mienie komunalne

UCHWAŁA NR XIII/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie  komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów  samochodowych i sposobu ich pobierania.  Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j.  z 2011  r.  Dz.  U.  Nr  45,  poz.  236)  oraz  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r.  o gospodarce  nieruchomościami  (t.  j.  z 2010  r.  Dz.  U.  Nr  102,  poz.  651  z późn.  zm.)  Rada  Miejska  w Grybowie uchwala co następuje:  § 1.  W uchwale Nr XLIX/262/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia  nieruchomości  gruntowych  stanowiących  mienie  komunalne  Miasta  Grybowa  pod  parkingi  oraz  ustalenia  stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania wprowadza się następujące  zmiany:  1. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  ?4.  Części  działek  nr  134,  404,  430  obr.  1 m.  Grybowa  przy  ul.  Kościelnej  zgodnie  z załącznikiem  graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.?  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.  § 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.   


Przewodniczący Rady  Miejskiej  lek. med. Józef Krok

Załącznik do Uchwały Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik graficzny ­ mapa. 

Id: LTHLH­SQINT­HWHPC­IWKEU­JSLSO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.383.2639

  uchwała nr XLIX/262/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2011.111.2291

  uchwała nr 75/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2011r. zmiany Uchwały Nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/12/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 163/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/380/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6743

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6742

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

 • DZ. URZ. 2011.586.6741

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów

 • DZ. URZ. 2011.586.6740

  uchwała nr Xi/96/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6739

  uchwała nr XI/ 70/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.