Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6746

Tytuł:

uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6746
Hasła:Opieka społeczna

UCHWAŁA NR XVI/73/2011 RADY GMINY JERZMANOWICE­PRZEGINIA z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1364 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowice­Przeginia uchwala, co następuje: § 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXV/204/04 Rady Gminy Jerzmanowice­Przeginia z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ośrodku Wsparcia oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich tryb pobierania. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice­Przeginia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice­Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat § 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Jerzmanowice­Przeginia, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również tym mieszkańcom Gminy Jerzmanowice­Przeginia, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 3. Pomoc w formie usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej nie przysługuje osobom samotnie gospodarującym z wyłączeniem osób samotnych i osobom w rodzinie, których dochód przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. § 2. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna określająca: 1) czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych, 2) czas do wykonywania usług, z określeniem liczby godzin w ciągu dnia oraz dni w tygodniu (określenie wysokości kwoty za jedną godzinę usługi) 3) wysokość oraz termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą usługami. § 3. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny. § 4. 1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określony w decyzji administracyjnej jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej, ustalonej przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego. 2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych, i specjalistycznych usług opiekuńczych określone w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 3. Łączny czas wykonywania usług ustala się odpowiednio do zakresu czynności, o którym mowa § 2. 4. Maksymalny czas świadczenia usług wynosi 8 godzin dziennie. § 5. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.

§ 6. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz dochodu na osobę w rodzinie. § 7. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatne. § 8. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 10,00 zł za godzinę. 2. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych ustala się w wysokości 15,00 zł za godzinę. 3. Koszt jednej godziny usługi będzie podlegał waloryzacji raz w roku. § 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach i w wysokości określonych poniższą tabelą:

Wysokość odpłatności liczona procentowo od kosztu usług opiekuńczych Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca nieodpłatnie 5% 10% 20% 100% Osoba w rodzinie nieodpłatnie 10% 20% 40% 100%

Lp.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do 100% od 101% ? 150% od 150% ? 200% od 201% ? 300% Powyżej 300%

1 2 3 4 5

§ 10. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach może częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat na czas określony lub nieokreślony, w szczególności ze względu na: 1) korzystanie, co najmniej dwóch rodzajów usług ? po przedstawieniu dowodu zapłaty za jedną usługę, 2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej ? również po przedstawieniu dowodu wpłaty, 3) udokumentowanego zdarzenia losowego, 4) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 30% dochodu w rozumieniu ustawy osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie. 2. Świadczeniobiorca może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z ponoszenia odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

§ 11. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do 5 każdego miesiąca po wykonaniu usługi na rachunek bankowy Gminy Jerzmanowice­Przeginia wskazany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice­Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W myśl art. 50 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. W związku z tym, że zmiany te dotyczą istotnych spraw, proponuje się przyjęcie nowych szczegółowych zasad w brzmieniu wyrażonym w projekcie tej uchwały i jednocześnie uchylenie dotychczas obowiązujących.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.151

  uchwała nr XXVII/193/09 Rady Gminy Panki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1278

  uchwała nr VII/38/11 Rada Gminy Żurawica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1434

  uchwała nr LIII/315/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/459/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

zamów dokument

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego (...)

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

  W ramach prowadzonej firmy będę agentem ubezpieczeniowym i jednocześnie będę świadczyć usługi transportowe. Na początku nie będę podatnikiem VAT. Kiedy usługi (...)

 • Pośrednictwo przy usługach medycznych

  Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6745

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. 2011.586.6744

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2011.586.6743

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6742

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

 • DZ. URZ. 2011.586.6741

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.