Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6747

Tytuł:

uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Kamionka Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6747
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR X/83/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.  Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95),  Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje  § 1. W  Statucie  Gminy  Kamionka  Wielka  przyjętym  uchwałą  Nr  IV/22/2003  z dnia  20  lutego  2003  r.,  opublikowaną  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego  Nr  98  poz.1320  z dnia  29  kwietnia  2003  roku, wprowadza się następujące zmiany:  1. w § 115 w ust.2 w pkt. 20 skreśla się wyrazy ?Sekretarza Gminy i?.  2. § 117 otrzymuje brzmienie:  ?Pracownikami  samorządowymi  zatrudnionymi  w Urzędzie  są  osoby  zatrudnione  w ramach  stosunku  pracy  na podstawie :  1) wyboru ­ Wójt Gminy ,  2) powołania ­ Skarbnik Gminy ,  3) mianowania ? pracownicy, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach  samorządowych  zatrudnieni  byli  na  podstawie  aktu  mianowania  z tym,  że  stosunki  pracy  tych  osób  przekształcają  się  z dniem  1 stycznia  2012  roku  w stosunek  pracy  na  podstawie  umowy  o pracę  na  czas  nieokreślony,  4) umowy o pracę pozostali pracownicy.  3. Załącznik  Nr  2 do  Statutu  Gminy  Kamionka  Wielka  otrzymuje  wzór  graficzny  Herbu  Gminy  Kamionka  Wielka jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  4. Załącznik  Nr  3 do  Statutu  Gminy  Kamionka  Wielka  ­  Wykaz  Gminnych  Jednostek  Organizacyjnych,  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.   


Przewodniczący Rady Gminy  mgr inż. Zenon Kruczek

Id: GAHEK­OOKJZ­CBHFH­GJGUI­LBOUS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 października 2011 r. HERB GMINY KAMIONKA WIELKA 

 

Przewodniczący Rady Gminy  mgr inż. Zenon Kruczek

Id: GAHEK­OOKJZ­CBHFH­GJGUI­LBOUS. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 października 2011 r. WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  1) Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.  2) Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej.  3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.  4) Zespół Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.  5) Zespół Szkół Podstawowo ? Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.  6) Zespół Szkół Podstawowo ? Gimnazjalnych w Królowej Górnej.  7) Zespół Szkół Podstawowo ? Gimnazjalnych w Mystkowie.  8) Zespół Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej.  9) Zespół Szkół w Mszalnicy.  10) Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej.  11) Szkoła Podstawowa w Boguszy.  12) Szkoła Podstawowa w Jamnicy  13) Gimnazjum Publiczne w Jamnicy.   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr inż. Zenon Kruczek

Id: GAHEK­OOKJZ­CBHFH­GJGUI­LBOUS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.462

  uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. 2011.172.1368

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2012.1935

  uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Mszalnicy.

 • DZ. URZ. 2012.1934

  uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mszalnicy.

 • DZ. URZ. 2011.423.3957

  uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6746

  uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. 2011.586.6745

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. 2011.586.6744

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2011.586.6743

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6742

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.