Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6748

Tytuł:

uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Koszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6748
Hasła:Opłaty za wodę

UCHWAŁA NR VII/73/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca  2001  r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  (tekst  jednolity  z 2006  r.  Dz. U. Nr 123, poz.858, z p. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:  § 1.  Przedłuża  się  czas  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  zatwierdzonych  Uchwałą  Nr  XXXII/222/10  Rady  Gminy  w Koszycach  z dnia  29.10.2010r.  w sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe  odprowadzanie  ścieków na terenie Gminy Koszyce które weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 8 dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  (Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  123,  poz.  858), opracowanych przez Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno­kanalizacyjnych W. Czopek  i M. Czopek s.c. Zabierzów ul. Rodziny Poganów 104, od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012r.  § 2.  Do  podanych  w §1  opłat  taryfowych  doliczany  będzie  podatek  VAT  w wysokości  wynikającej  z obowiązujących przepisów.  § 3.  Taryfy,  o których  mowa  w §  1 mają  zastosowanie  do  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków  realizowanego  przez  Zakład  Wykonywania  Instalacji  Cieplnych  i Wodno­ kanalizacyjnych W. Czopek, Zabierzów ul. Rodziny Poganów 104 na terenie Gminy Koszyce.  § 4.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszyce.  § 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 


Id: FUYCP­WSPIR­EQDDW­RNBLF­DLJPW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.388.2715

  uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.883

  uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów.

 • DZ. URZ. 2010.642.5277

  uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.

 • DZ. URZ. 2010.632.5139

  uchwała nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. 2011.195.1561

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego (...)

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

  Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6747

  uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

 • DZ. URZ. 2011.586.6746

  uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. 2011.586.6745

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. 2011.586.6744

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2011.586.6743

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.