Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6761

Tytuł:

uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Przeciszów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6761
Hasła:Sport i turystyka

UCHWAŁA NR XIII/75/11 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie:  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu  warunków sprzyjających rozwojowi sportu  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Przeciszów uchwala, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  IV/18/11  Rady  Gminy  Przeciszów  z dnia  21  stycznia  2011  roku  w sprawie:  określenia  warunków  i trybu  finansowania  zadania  własnego  Gminy  Przeciszów  polegającego  na  tworzeniu  warunków  sprzyjających rozwojowi sportu wprowadza się następujące zmiany:  1) w § 3 ust.2 uchyla się pkt.6  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Małopolskiego .   


Przewodniczący Rady Gminy  Tomasz Kosowski

Id: MTHFI­FHGBE­ITDHN­RQYLX­VHXQH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.441

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.284.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-177/2010 Wojewody Podlaskiego stwierdzaające nieważność uchwały Nr 244/XLV/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ciechanowiec polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2012.4

  uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przeciszów oraz warunków korzystania z tych przystanków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/23/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wodzierady

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.540

  uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6760

  uchwała nr XIII/73/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

 • DZ. URZ. 2011.586.6759

  uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.586.6758

  uchwała nr XV/255/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.

 • DZ. URZ. 2011.586.6757

  uchwała nr VIII/80 Rady Gminy Mucharz z dnia 18 października 2011r. w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogrami lub potrzebami ruchu na obszarze Gminy Mucharz.

 • DZ. URZ. 2011.586.6756

  uchwała nr XV-128/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.