Logowanie

DZ. URZ. 2011.588.6853

Tytuł:

uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Poronin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 588 pozycja: 6853
Hasła:Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

UCHWAŁA NR XIII/72/2011 RADY GMINY PORONIN z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i 2,ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U.z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i 2 pkt 3, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Poronin u c h w a l a, co następuje: § 1. Uchwala się wieloletni ?Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 ? 2015? w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin. § 4. Tracą moc uchwały: 1) Nr XLI/216/2006 Rady Gminy Poronin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2006 - 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin, 2) Nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/216/2006 Rady Gminy Poronin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2006 - 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: FSSYF-JMQJX-RMEEN-UMEGD-OIAID. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PORONIN w latach 2011 ? 2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf Zasady wynajmowania lokali

Przewodniczący Rady Maria Dawidek

Id: FSSYF-JMQJX-RMEEN-UMEGD-OIAID. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.172.1370

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.215.7259

  uchwała nr XLVIII/177/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. 2011.203.2375

  uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2011-2015 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce

 • DZ. URZ. 2009.51.737

  uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na lata 2008-2013? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zasady wynajmowania mieszkań z zasoby mieszkaniowego gminy

  Jakie są zasady wynajmowania mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy?

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Przydział mieszkania komunalnego

  Złożyłem wniosek o przydział mieszkania komunalnego. W załączeniu do wniosku przedstawiłem m.in. moje dochody za trzy ostatnie miesiące - zgodnie z wymogami lokalnej (...)

 • Skarga na burmistrza

  15.09.2006 r. Rada Miejska na sesji wyraziła zgodę na przydział mieszkania komunalnego rodzinie R. Do dziś burmistrz nie wydał decyzji. Według mojej wiedzy miał na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.588.6852

  uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 • DZ. URZ. 2011.588.6851

  uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.588.6850

  uchwała nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2011.588.6849

  uchwała nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2011.588.6848

  uchwała nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.