Logowanie

DZ. URZ. 2011.588.6853

Tytuł:

uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Poronin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 588 pozycja: 6853
Hasła:Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

UCHWAŁA NR XIII/72/2011 RADY GMINY PORONIN z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i 2,ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U.z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i 2 pkt 3, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Poronin u c h w a l a, co następuje: § 1. Uchwala się wieloletni ?Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 ? 2015? w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin. § 4. Tracą moc uchwały: 1) Nr XLI/216/2006 Rady Gminy Poronin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2006 - 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin, 2) Nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/216/2006 Rady Gminy Poronin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2006 - 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: FSSYF-JMQJX-RMEEN-UMEGD-OIAID. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PORONIN w latach 2011 ? 2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf Zasady wynajmowania lokali

Przewodniczący Rady Maria Dawidek

Id: FSSYF-JMQJX-RMEEN-UMEGD-OIAID. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.172.1370

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.215.7259

  uchwała nr XLVIII/177/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 października 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. 2011.203.2375

  uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2011-2015 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce

 • DZ. URZ. 2009.51.737

  uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na lata 2008-2013? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.588.6852

  uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 • DZ. URZ. 2011.588.6851

  uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.588.6850

  uchwała nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2011.588.6849

  uchwała nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2011.588.6848

  uchwała nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.