Logowanie

DZ. URZ. 2011.59.1324

Tytuł:

uchwała nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2011r. o zmianie Statutu Miasta Kwidzyna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 1324
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR VI/36/11 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 31 marca 2011 r. o zmianie Statutu Miasta Kwidzyna Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, zm. Dz.U z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz.U z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, zm.Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337 zm. Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, zm. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, zm. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, zm.z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Miasta Kwidzyna uchwalonym uchwałą nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 marca 2003r. zmienionym uchwałą nr XX/122/08 z dnia 26 czerwca 2008r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 91 ust.1 skreśla punkty 2, 4 i 5, 2. w § 91 ust.2 wyraz ?pkt? zamienia się na wyraz ?ust.? § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: NJLPB-XKDFE-XVDXU-BOFZQ-DVIME. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.88.1664

  uchwała nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2012.494

  uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2011.10.259

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2010r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Kwidzyna w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta

 • DZ. URZ. 2010.126.2414

  uchwała nr XLIII/257/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/229/10 rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 lutego o zmianie uchwały nr XIV/122/03 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.58.1323

  aneks nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.58.1322

  informacja nr WCC/943/1424/W/OGD/2011/BB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 maja 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.58.1321

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.58.1320

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.58.1319

  informacja nr 1873 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.