Logowanie

DZ. URZ. 2011.62.1414

Tytuł:

uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Miejska w Czersku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1414
Hasła:dotacje

Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz., 1591 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 ? 25, 29, 31, 32 i 38 ? 42 i art. 403 ust. 2 ? 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się ?Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania?, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały. § 2. 1. Traci moc Uchwała nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk?. 2. Traci moc Uchwała nr XVII/159/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Ireneusz Bojanowski

Id: EPXAH-TXJJC-XBIRW-UJIEC-GBDKQ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Finansowanie lub dofinansowanie przez gminy i powiaty, kosztów inwestycji w ochronie środowiska, ponoszonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorców, a także jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na zasadach udzielania dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostało dopuszczone przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 229, poz. 1498), obowiązującej od dnia 21 grudnia 2010 r. Artykuł 403 ust. 5 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, iż zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Biorąc pod uwagę wysokość środków w budżecie Gminy Czersk, pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4 ? 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, z katalogu podmiotów dla których ustawa przewiduje dotacje na inwestycje w ochronie środowiska, wybrano jedynie osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych na terenie Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe. Do inwestycji, dla których udzielane mogą być dotacje, zaliczono: 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest, 2) budowę przydomowych przepompowni ścieków, 3) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 4) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ponadto zachęcanie mieszkańców do inwestowania w szeroko rozumianą ochronę środowiska poprzez udzielanie dotacji celowych na tego typu inwestycje pozwoli na osiągnięcie lepszych efektów w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. Załącznik do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. Zalacznik.doc Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Załącznik Nr 1 do Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań

Id: EPXAH-TXJJC-XBIRW-UJIEC-GBDKQ. Podpisany Strona 1

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowana Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowana Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowana Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowana Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowana Zalacznik5.doc

Id: EPXAH-TXJJC-XBIRW-UJIEC-GBDKQ. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowana Zalacznik6.doc

Id: EPXAH-TXJJC-XBIRW-UJIEC-GBDKQ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 88/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28.03.2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania i sposobu rozliczenia dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2431

  uchwała nr 8/646/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr XI/49/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2578

  uchwała nr 9/810/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Pas ochronny jeziora

  Jaka jest długość pasa ochronnego jeziora? Na którym metrze od jeziora można budować?

 • Wpływ inwestycji na środowisko

  We wniosku o uzgodnienie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w strefie ochronnej jeziora parku krajobrazowego (fakt ten został w postępowaniu zatajony), inwestor (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.62.1413

  aneks nr 1/2011 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 21 kwietnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 13 lipca 2007 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.61.1412

  informacja nr GG.7113.1.2011 Wójta Gminy Tczew z dnia 28 marca 2011r. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz.U. Nr 250, poz. 1873), przesyłam w załączeniu zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze gminy Tczew (załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia) celem publikacji w Dzienniku Urzędowym.

 • DZ. URZ. 2011.61.1411

  informacja nr RIG.0640.1.2011.PA Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Pszczółki

 • DZ. URZ. 2011.61.1410

  porozumienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 marca 2011r. POROZUMIENIEw sprawie powierzenia Gminie Pszczółki realizacji zadania publicznego ? prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

 • DZ. URZ. 2011.61.1409

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-III.4131.11.2011.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr VII/55/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 11 kwietnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.