Logowanie

DZ. URZ. 2011.90.1856

Tytuł:

uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 90 pozycja: 1856
Hasła:Pomniki przyrody

UCHWAŁA NR VII/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 119 poz. 804 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 34 poz. 170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie nadane niniejszą Uchwałą 2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: ?§ 2. W stosunku do pomników, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5) umieszczania tablic reklamowych; 6) zmiany sposobu użytkowania ziemi.? 3) po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w następującym brzmieniu: ?§ 2a. Celem ochrony tworów przyrody wymienionych w załączniku do uchwały jest zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków przez ich utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, jak również ochrona zieleni w miastach. § 2b. Nadzór nad wymienionymi w załączniku do uchwały pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Kwidzyna.? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Id: TEOTM-BHHLR-OECIS-CNXVK-GHLVI. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: TEOTM-BHHLR-OECIS-CNXVK-GHLVI. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011 r. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zarówno ustanawianie, jak i znoszenie form ochrony przyrody takich, jak pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne czy zespoły przyrodniczokrajobrazowe, następuje, wyłącznie w drodze uchwały rady gminy - po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a nie jak dotychczas w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy. Niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie systemu ograniczeń odnoszących się do wszystkich pomników znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn oraz dostosowanie tych ograniczeń do obecnego stanu prawnego, a także uwzględnienie postanowień zawartych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami). Zakazy i nakazy zmienianej Uchwały skonstruowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), która z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciła moc. Natomiast obecnie obowiązująca ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami) jest aktem prawnym, który uwzględnia postanowienia prawa międzynarodowego, a w szczególności unormowania zawarte w prawie Unii Europejskiej.

Id: TEOTM-BHHLR-OECIS-CNXVK-GHLVI. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011 r. Wykaz tworów przyrody żywej uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn.

Nr

Nazwa pomnika

Wymiary

Lokalizacja

Położenie geograficzne (długość, szerokość geograficzna) bliższe określenie stopnie minuty sekundy (o) (?) (??)

obwód wysokość (cm) (m) 1. 2. 3. dąb szypułkowy (Quercus robur) Topola biała (Populus alba) wiąz górski (Ulmus glabra) grusza pospolita (Pyrus communis) klon zwyczajny (Acer platanoides) wiąz górski (Ulmus glabra) lipa drobnolistna (Tilia cordata) dąb szypułkowy (Quercus robur) grupa 4 szt. drzew dąb szypułkowy (Quercus robur) 10. 11. 12. 13. dąb szypułkowy (Quercus robur) dąb szypułkowy (Quercus robur) buk zwyczajny (Fagus silvatica) miłorząb japoński (Gingko biloba) dąb szypułkowy (Quercus robur) dąb szypułkowy (Quercus robur) cis pospolity (Taxus baccatta) (3 szt.) cis pospolity (Taxus 388 372 250 25 35 24

nr działki (właściciel, zarządca) 427/24 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 423/5 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 32 (obręb 2) (Miasto Kwidzyn) 100 (obręb 1) (osoba prywatna) 75 (obręb 2) (Miasto Kwidzyn) 45/18 (obręb 7) (Skarb Państwa - Agencja Nieruch. Rolnych) 45/4 (obręb 7) (osoba prywatna) 92/2 (obręb 10) (powiat Kwidzyński)

ul. Warszawska 18; park przy ul. Hallera Łąkowa 5 (w pobliżu transformatora) w pobliżu osiedla ?Bajkowe? - na wys. ROD w pasie drogowym ul. Piastowskiej (dr. gminna); ul. Młynarska (za drugim mostem); (skarpa pokryta lasem) między Słowiańską, a budynkiem szkoły

18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53

56 44 55 43 55 44 56 45 57 44 56 43 56 43 55 43

06 14 22 53 18 16 43 01 26 49 47 11 54 10 34 60

4.

214

12

5.

295

20

6.

257

21

7. 8.

352 294, 300, 250, 255 335 329 329 300 172

25 30, 29, 28, 29

30 30 30 25 20

3 (obręb 14) (Miasto Kwidzyn) 3 (obręb 14) (Miasto Kwidzyn) 3 (obręb 14) (Miasto Kwidzyn) 103/5 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 469/1 (obręb 5) (Miasto Kwidzyn) 254 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 300/5 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 84/4 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 84/4 (obręb 10)

na wys. Grudziądzkiej 37; między 35 i 37 przy Grudziądzkiej; na wys. ul. Grudziądzkiej 35; przy ul. Tęczowej; park za Urzędem Miasta przy ul. Warszawskiej 19 przed biblioteką, przy ul. Piłsudskiego przy Kościuszki; 50 skwer przy Placu Plebiscytowym skwer przy Placu

18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18

55 43 55 43 55 43 55 44 56 44 55 44 55 43 55 44 55

47 30 48 30 48 30 36 07 04 17 41 02 55 47 34 02 34 Strona 1

14.

343

28

15. 16. 17.

350 51, 72 i 65 68

20 6 7

Id: TEOTM-BHHLR-OECIS-CNXVK-GHLVI. Podpisany

baccatta) cis pospolity (Taxus baccatta) (2 szt .) 19. cis pospolity (Taxus baccatta) (5 szt .) cis pospolity (Taxus baccatta) (4 szt.) cis pospolity (Taxus baccatta) cis pospolity (Taxus baccatta) cis pospolity (Taxus baccatta) głazy narzutowe (3 szt.) 83 i 38 53, 56, 46, 37 i 67 krzewy 97 10 10

(Miasto Kwidzyn) 84/4 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 84/4 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 84/4 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 317/5 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 470 (obręb 5) (Miasto Kwidzyn) 231/10 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 5/43 (obręb 16) właśc.: Skarb Państwa posiadacz: IP Kwidzyn Sp. z oo. 166 (obręb 20) właśc.: Skarb Państwa; posiadacz: IP Kwidzyn Sp. z oo.

Plebiscytowym skwer przy Placu Plebiscytowym skwer przy Placu Plebiscytowym skwer przy Placu Plebiscytowym skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Basztową; przed Urzędem Miasta; - ul. Warszawska 19 ul. Chopina 11; ul. Lotnicza, obok hoteli robotniczych

53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53 18 53

44 55 44 55 44 55 44 55 43 56 44 55 43 55 42

01 33 01 33 01 32 02 39 58 06 15 46 59 47 43

20. 21.

2-4 10

22.

67

8

23. 24.

75 515, 720 i 535 660, 885 i 762

8

25.

głazy narzutowe (3 szt.)

ul. Lotnicza, obok przychodni

18 53

55 42

28 30

Id: TEOTM-BHHLR-OECIS-CNXVK-GHLVI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2010.126.2414

  uchwała nr XLIII/257/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/229/10 rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 lutego o zmianie uchwały nr XIV/122/03 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.88.1664

  uchwała nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2012.494

  uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.2064

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kwidzyn.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Urlopy szkoleniowe pracowników uczących się

  Jestem zatrudniona na cały etat w prywatnym przedsiębiorstwie i studiuję zaocznie uzupełniające magisterskie. Czy przysługują mi dni wolne na naukę, na sesję egzaminacyjną, (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.90.1855

  uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 .

 • DZ. URZ. 2011.90.1854

  uchwała nr II/09/2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2023

 • DZ. URZ. 2011.89.1853

  zarządzenie nr 455/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.89.1852

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2011r. w sprawie założenia operatu geodezyjnego ewidencji budynków i lokali

 • DZ. URZ. 2011.89.1851

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie założenia operatu geodezyjnego ewidencji budynków i lokali


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.