Logowanie

DZ. URZ. 2011.90.1857

Tytuł:

uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie centrum Kultury w Kwidzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 90 pozycja: 1857
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie centrum Kultury w Kwidzynie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Nr 96, poz. 874; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. poz. 180, 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje: § 1. W statucie stanowiącym złącznik do Uchwały Nr XLVII/360/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Kultury, zmienionej uchwałą nr XXIII/138/08 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2008 roku o zmianie uchwały XLVII/360/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie oraz zmienionej Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 2011 roku o zmianie uchwały Nr XLVII/360/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis: " a także w pomieszczeniu położonym przy ul. Braterstwa Narodów 33/11.", 2) dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 1. Do podstawowych zadań KCK należy: 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 5) udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury w ramach regionalnej pracowni, 6) prowadzenie kursów instruktażowo-metodycznych oraz kursów języków obcych i informatycznych, 7) sprawowanie opieki nad zabytkami w ramach regionalnej pracowni poprzez urządzenie i udostępnienie dla zwiedzających krypty (kaplicy grzebalnej) Mistrzów Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, a także innych dostojników kościelnych. 2. Zadania wymienione w ust. 1 KCK realizuje poprzez: 1) organizowanie spektakli, koncertów, i rozrywkowych, prezentacji filmów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych


2) prowadzenie zespołów, kółek i ognisk artystycznych oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 3) prowadzenie zajęć, których celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych różnymi dziedzinami wiedzy, z uwzględnieniem informatyki i języków obcych,

Id: GDJJY-CODRT-TAEIN-BFNSW-NJOHZ. Podpisany Strona 1

4) organizowanie obchodów świąt narodowych oraz uroczystości miejskich, 5) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, 6) świadczenie usług z zakresu kultury, 7) prowadzenie współpracy z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi, 8) współpracę ze stowarzyszeniami kulturalnymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami zawodowymi i twórców oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań KCK, 9) inne działania służące zaspokajaniu kulturalnych potrzeb i aspiracji mieszkańców miasta. 3. KCK może, na mocy porozumień i umów, współpracować z organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi i fundacjami oraz instytucjami w zakresie: 1) działalności statutowej, 2) obsługi technicznej - również poza terenem instytucji z zastosowaniem sprzętu nagłaśniającego narad, imprez, konferencji, itp., 3) wypożyczania sprzętu technicznego wraz z obsługą, 4) wynajmu sal na imprezy zlecone, 5) dzierżawienia pomieszczeń własnych, 6) prowadzenia aukcji, licytacji prac autorskich oraz przedmiotów pozyskanych od osób fizycznych i prawnych, 7) sprzedaży wyrobów artystycznych. 4. KCK może także prowadzić działalność w zakresie: 1) świadczenia usług artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych, 2) prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez wynajem pokoi gościnnych oraz sprzedaż pamiątek i wydawnictw." § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: GDJJY-CODRT-TAEIN-BFNSW-NJOHZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.34.785

  uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr XLVII/360/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.126.2415

  uchwała nr XLIII/254/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.

 • DZ. URZ. 2011.59.1325

  uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 • DZ. URZ. 2012.1045

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XLVII/361/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie oraz nadania statutu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

 • Umowa o dzieło - wynagrodzenie na cel charytatywny

  Jestem dyrektorem instytucji kultury, która zatrudnia artystów na umowę o dzieło. Jeden z zatrudnionych artystów nie chce otrzymać wynagrodzenia, lecz chciałby, aby (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.90.1856

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody

 • DZ. URZ. 2011.90.1855

  uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 .

 • DZ. URZ. 2011.90.1854

  uchwała nr II/09/2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2023

 • DZ. URZ. 2011.89.1853

  zarządzenie nr 455/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.89.1852

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2011r. w sprawie założenia operatu geodezyjnego ewidencji budynków i lokali


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.