Logowanie

DZ. URZ. 2011.90.1858

Tytuł:

uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody zmienionej Uchwałą Nr XXV/232/2000 Ra-dy Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 90 pozycja: 1858
Hasła:Pomniki przyrody

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody zmienionej Uchwałą Nr XXV/232/2000 Ra-dy Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 119 poz. 804 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 34 poz. 170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody zmienionej Uchwałą Nr XXV/232/2000 Rady Miejskiej w Kwi-dzynie z 26.10.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/95 z dnia 30 listopada 1995 r. Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie nadane niniejszą Uchwałą. 2) § 1a otrzymuje następujące brzmienie: ?§ 1a. W stosunku do pomników, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5) umieszczania tablic reklamowych; 6) zmiany sposobu użytkowania ziemi.? 3) po § 1a dodaje się § 1b i § 1c w następującym brzmieniu: ?§ 1b. Celem ochrony tworów przyrody wymienionych w załączniku do uchwały jest zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków przez ich utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, jak również ochrona zieleni w miastach. § 1c. Nadzór nad wymienionymi w załączniku do uchwały pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Kwidzyna.?


Id: KZPAZ-EWCME-SUUSM-JTVQN-NCHWR. Podpisany

Strona 1

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: KZPAZ-EWCME-SUUSM-JTVQN-NCHWR. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011 r. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zarówno ustanawianie, jak i znoszenie form ochrony przyrody takich, jak pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne czy zespoły przyrodniczokrajobrazowe, następuje, wyłącznie w drodze uchwały rady gminy - po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a nie jak dotychczas w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy. Niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie systemu ograniczeń odnoszących się do wszystkich pomników znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn oraz dostosowanie tych ograniczeń do obecnego stanu prawnego, a także uwzględnienie postanowień zawartych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami). Zakazy i nakazy zmienianej Uchwały skonstruowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), która z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciła moc. Natomiast obecnie obowiązująca ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zmianami) jest aktem prawnym, który uwzględnia postanowienia prawa międzynarodowego, a w szczególności unormowania zawarte w prawie Unii Europejskiej.

Id: KZPAZ-EWCME-SUUSM-JTVQN-NCHWR. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011 r. Wykaz tworów przyrody żywej uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn.

Nr

Nazwa pomnika

Wymiary

Lokalizacja

Położenie geograficzne (długość, szerokość geograficzna) stopnie (o ) 18 53 18 53 18 53 minuty (/ ) 55 43 55 44 56 43 sekundy (// ) 24 53 32 12 35 48

obwód wysokość (cm) (m) 1. 2. 3. dąb szypułkowy (Quercus robur) dąb szypułkowy (Quercus robur) głaz narzutowy 365 390 570 25 28 X

nr działki (właściciel, zarządca) 423/5 (obręb 10) (Miasto Kwidzyn) 260 (obręb 5) (Miasto Kwidzyn) 396/1 (obręb 8) (Miasto Kwidzyn)

bliższe określenie

park przy ul. Hallera; ul. Braterstwa Narodów 47a; Gimnazjum Nr 2 przy ul. Mickiewicza 56b

Id: KZPAZ-EWCME-SUUSM-JTVQN-NCHWR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2010.126.2414

  uchwała nr XLIII/257/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/229/10 rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 lutego o zmianie uchwały nr XIV/122/03 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.88.1664

  uchwała nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2011.59.1325

  uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 • DZ. URZ. 2012.494

  uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.90.1857

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Kwidzyńskie centrum Kultury w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2011.90.1856

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/222/93 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 8 października 1993 r. w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody

 • DZ. URZ. 2011.90.1855

  uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 .

 • DZ. URZ. 2011.90.1854

  uchwała nr II/09/2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2023

 • DZ. URZ. 2011.89.1853

  zarządzenie nr 455/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.