Logowanie

DZ. URZ. 2011.91.740

Tytuł:

uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 91 pozycja: 740
Hasła:Nagrody

Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje: § 1. Skreśla § 2 Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. § 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Bogusław Ćwiękała

Id: VQZVK-BAMDS-GGPXF-QMEVK-PNIGH. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.86.670

  uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2010.712.6084

  uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3120

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. 2011.513.5091

  uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.

 • DZ. URZ. 2011.151.3155

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.91.739

  uchwała nr Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej określenia warunków finansowania zadań własnych Gminy Sucha Beskidzka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. 2011.91.738

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

 • DZ. URZ. 2011.91.737

  uchwała nr V/17/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.91.736

  uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.91.735

  uchwała nr IV/24/2010 Rady Miasta Chełmek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9.12.2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze Gminy Chełmek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.