Logowanie

DZ. URZ. 2012.1019

Tytuł:

uchwała nr XV/162/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2003 r.  w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Chełmku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-12
Organ wydający:Rada Powiatu w Oświęcimiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1019
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 1019

UCHWAŁA NR XV/162/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 42 ust. 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 r. w uchwale Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku wprowadza się następującą zmianę: - w § 1 ust. 1 skreśla się słowa ?na podbudowie gimnazjum?. § 2. Rada Szkoły dokona zmian Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana wprowadzonych niniejszą uchwałą. Statutu Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Kilińskiego w Chełmku dostosowujących do zmian


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.74.475

  uchwała nr XLIV/309/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/326/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie Statutu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.1547

  uchwała nr XVI/187/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym.

 • DZ. URZ. 2012.3191

  uchwała nr XX/227/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r.  w sprawie zamiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2010.405.2893

  uchwała nr XLVIII/349/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2011.249.2011

  uchwała nr V/79/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1018

  uchwała nr XV/161/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/219/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego  dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących  im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.1017

  uchwała nr XV/160/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. 2012.1016

  uchwała nr XV/157/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie  z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.1015

  uchwała nr XV/155/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1014

  uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.