Logowanie

DZ. URZ. 2012.1143

Tytuł:

uchwała nr Nr XVI/150/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-19
Organ wydający:Rada Gminy Czarny Dunajec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1143
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 1143

UCHWAŁA NR XVI/150/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 17 ust. 4 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 5b ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 ze zm.) a tak e art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. uchwala się co następuje: § 1. 1) Rada Gminy Czarny Dunajec z dniem 01.09.2012 roku zamierza połączyć Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144 oraz Publiczne Gimnazjum w Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Mościckiego 12. 2) Połączone szkoły otrzymują nazwę: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144 zwany dalej ?Zespołem?. 3) Obwód Zespołu stanowią: a) Dla Szkoły Podstawowej nie ulega zmianie i obejmuje miejscowości Czarny Dunajec i Wróblówkę. b) Dla Gimnazjum nie ulega zmianie i obejmuje miejscowości: Czarny Dunajec, Wróblówka, Chochołów , Podczerwone i Koniówkę. § 2. Organizację Zespołu określa statut zatwierdzony odrębną uchwała. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą od dnia 1 września 2012 roku. Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2006

  uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec

 • DZ. URZ. 2010.473.3546

  uchwała nr XXXIX/398/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/2007 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Czarnym Dunajcu.

 • DZ. URZ. 2010.74.489

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-40-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/324/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Dunajec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.666.5566

  uchwała nr XLII/429/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy rondu na granicy miejscowości Ratułów - Ciche.

 • DZ. URZ. 2012.3833

  uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wydania aktu założycielskiego dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

  We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci (...)

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnej przez gminę

  Czy gmina może odmówić przejęcia sieci wodno - kanalizacyjnej, którą wybudował prywatny inwestor?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1142

  uchwała nr Nr XVI/148/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem

 • DZ. URZ. 2012.1141

  uchwała nr Nr XVI/147/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem.

 • DZ. URZ. 2012.1140

  uchwała nr XVI/151/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2012, Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2011r

 • DZ. URZ. 2012.1139

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.

 • DZ. URZ. 2012.1138

  uchwała nr XVIII/346/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.