Logowanie

DZ. URZ. 2012.115

Tytuł:

uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalanie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-12
Organ wydający:Rada Gminy Krasocin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 115
Hasła:mieszkalnictwo

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalanie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r Dz.U. Nr 142, poźn. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego 1. Dla podmiotów prowadzących działalność podatek vat za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego. gospodarczą w wysokości ze 18,00zł służbą plus zdrowia


2. Dla podmiotów gospodarczych, których działalność jest związana w wysokości 8,00zł plus podatek vat za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego.

3. Za najem garaży stanowiących własność Gminy Krasocin w wysokości 2,25 zł + Vat, za 1m2 § 2. Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 i 1ha gruntu wynajmowanego /wydzierżawianego/ na: 1. Prowadznie działalności gospodarczej w tym: - działalność usługowa i handlowa w wysokości 3,00zł plus podatek vat za 1m2 - działalność rolnicza w wysokości 100,00zł za 1 ha /rok. 2. Garaże i budynki nietrwale związne z gruntem w wysokości 0,60zł plus podatek vat za 1m2 § 3. W innych przypadkach nie wymienionych w § 1 i §2 upoważnia się Wójta do ustalania stawek czynszu indywidualnie dla każdego dzierżawcy. § 4. Wyraża się zgodę dla Wójta Gminy na ustalanie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych wymienionych w § 1 i §2. Zmiany wysokości stawek czynszu dokonywane będą w formie Zarządenia. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin § 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/86/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2008 roku § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Włodarczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.168.3746

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/187/2008 Rady Gminy Przywidz z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz.

 • DZ. URZ. 2010.598.4723

  uchwała nr LIII/294/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 102/IX/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 327/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.136

  uchwała nr RG-XIV / 111 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Sitkówka-Nowiny

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.114

  uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/72/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/155/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 listopada 2009 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin.

 • DZ. URZ. 2012.113

  uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krasocin.

 • DZ. URZ. 2012.112

  uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.111

  uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.110

  uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk w Sędziszowie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.